وبلاگ رسمی هیئت شهدا و جانبازان پردیس

دیدنی و تاریخ برگزاری مناسبات

اخطاراین رکودعلیه بیگانگان ادامه خواهدداشت به فکرمردم بی دفاع کشورتان باشید

باسلام نه برای سلامتی شمابیگانگان بلکه ننگ برشما
بی مقدمه آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان  ودرکشورمردم آزاده ومحترم آمریکا واروپا اعلام کرده بود
درروزهای گذشته وماههای قبل ازوضع نابسامان اقتصاد واجتماع دراروپا وآمریکادراین وب سایت اعلام گردیده بودبا33درصدوفراترازآن رکوداقتصادی واجتماعی رابه همراه خواهدداشت
توجه نکرده اید چون شماکوروکرهستید ای سرا ن بیگانه ابلیس  آمریکا واروپا
ولی باتوجه به دوست داشتن مردم آزاده کشورهای فوق توصیه میشودهرچه زودتردرفکررفاه مردم بی دفاع وآزاده کشورهای اروپایی وامریکایی باشید
چه ازنظر مذهبی ودوست داشتن خدا نه ابلیس وچه ازنظر سیاسی اقتصادی واجتماعی ورفاهی ودرمانی
درغیراینصورت وضع ازبد بدترخواهدشدباردیگرتوصیه میشود دست ازحمایت گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت  بردارید بخداآنان
آدم کش ونسل کش هستندودراین قضیه رکوداقصادی  کشورهای اروپایی وآمریکایی نقش عمده ای راایفا میکند
وسقوط این گروه تروریست وصهیونیست ضدادیان وبشریت به زودی زودرقم می خورد
درهرصورت امروزتصیم گیری باشماست فرداتصیم گیری با مردان آزاده الهی است امتحانش ضررندارد
باتوجه به همکاری نکردن سران بیگانه ابلیس درکشورهای اروپایی وآمریکایی بامردم آزاده کشورشان وضع راخراب ترخواهیدکرد
ومنتظرخشم مردم آزاده کشورهای محترم اروپایی وآمریکایی باشیدتحت هرعنوانی همراه باتظاهرات واعتصابات واعتراضات برخوردخواهید کرد
ورکودو  درحدورشکستگی سهام ها ورکودشدیدصندوق  بین المللی پول اروپا وبانک مرکزی اروپا وفقروگرسنگی ورشکستگی اقتصادواجتماع رادرپی خواهدداشت
هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدخشم خداوندازیک سوی همراه باآتشفشان زلزله زمین لرزه رانش زمین وخشکسالی وخشم ازادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وکشورتان
رابهمراه خواهدداشت 
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید ای بیگانگان ازخدابی خبر
+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 تیر1390ساعت 1:17  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
باسلام
احمدوالی کرزای برادر رئیس جمهورافغانستان درحملات تروریستی کشته شد توسط گروه تروریستی طالبان
چین ماهواره تحقیقاتی به پرتاب میکند
وزیرکشاورزی دیکتاتورسابق مصر به میز محاکمه کشیده شداین فرد باسوء استفاده ازقدرت وفساد مالی متهم است
16کشته غیرنظامی توسط ابلیس ناتو درافغانستان
شمارکشته شدگان پاکستانی درحمله تروریستی ابلیس آمریکا توسط هواپیمایهای ابلیس بی سرنشین آمریکا طی دیشب وامروز
ابلیس فرانسه باچهارهزارنظامی درجنگ ابلیس آمریکا بامردم بی دفاع افغانستان حضوردارد
نشست کمیته 4جانبه دررابطه بافلسطین درابلیس واشنگتن برگزارشد
چین ناوهواپیمابرمی سازد
آتش سوزی استان هوبی چین 12کشته بجاگذاشت
مالزی برگسترش همکاری دوجانبه باایران تاکیدکرد
طبق گزارش رسیده مردم آزاده کشورمحترم ابلیس آمریکا ازعملکرداوباماومقامات وابسته ناراضی هستند
نمایشگاه بین المللی محیط زیست فردادرتهران برگزارمیشود
آغازرزمایش نظامی 8کشورابلیس آمریکایی درشیلی
انتخابات محلی دو ره دوم آژراتین
حمله تروریستی هواپیماهای ابلیس آمریکایی دروزیرستان پاکستان 18کشته بجاگذاشت
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازاسکان 2500کانادایی وآمریکایی درسرزمین های اشغالی فلسطین فاش شد
سازمان دیده بان حقوق بشر برخوردپلیس ابلیس دیکتاتوربامردم آزاده وبی دفاع مغرب رامحکوم کرد
قطاری دربلوچستان پاکستان باانفجارتروریستی ازریل خارج شد
لوله گاز ارسالی ازمصر به فلسطین اشغالی درجزیره سینابرای چندمین بارمنفجرشد
رئیس جمهورلبنان درموردماجراجویی گروه تروریستی وصهیونیستی ضوادیان وبشریت هشدارداد
سفرامورخارجه روسیه به ابلیس واشنگتن
شدکتهای حمل ونقل نپال درپی اعتراض به سیاستهای دولت اعتصاب کردند
مدرسه ای درابلیس آلمان موردهدف موشکی قرارگرفت این مدرسه درنزدیکی  بزرگترین پایگاه آموزشی ابلیس آمریکا در5کیلومتری قراردارد
فرمانده ارشد طالبان درافغانستان دستگیرشد
صلیب سرخ جهانی خبردادبه علت کم بود دارو وغذادرلیبی موجب شدتابیماری سرخک وبیمارهای مسری  شیوع وافزایش پیداکند
پلیس ژاپن درپی سونامی کشورش خبرداد15550کشته و5344ناپدیدشدند
گفته وگو اتحادیه عرب باابلیس سعودی درباره تحولات منطقه
6/2ریشترزمین لرزه درنگروس فلیپین رالرزاند
مردم مصر جهت مطالبات خودتظاهرات میلیونی امروزبرگزارکردند
افرادمسلح ماشینهای نظامی ابلیس ناتوراآتش زدنددرپاکستان
نخست وزیرمصرتاهفته آینده کابینه خودراترمیم میکند براثرفشارمردم آزاده مصر درپی تظاهرات واعتراضات
حذف چهارصفرازپول راج کشوردر دوره ای بلندمدت
رئیس جمههورایران باوزیرترکیه دیدارکرددراین گفتگو قسمتی راجب نقش ابلیس امریکا وجای پای آمریکادرمنطقه هشدارداد
  گسترش اعتراضات مردم آزاده سوریه علیه  ابلیس آمریکایی وابلیس فرانسوی مبنی بردخالتهای بی اساس بیگانگان
یمن باخمپاره ازسوی دیکتاتور بسوی مردم  بشدت ادامه داردوسکوت سازمانهای بین المللی ودادگاهای بین المللی لاهه
تظاهرات شبانه سراسری درشهرهاوروستاهای بحرین علیه ابلیس دیکتاتور وابلیس جهانی آمریکا وابلیس سعودی تاخواسته تحقق برکناری ادامه دارد
یمن حمله نیروهای ابلیس شدت گرفت باسلاحهای نیم سنگین به مردم آزاده وبی دفاع صنعا وبقیه شهرهای یمن ادامه اعتراضات علیه دخالتهای ابلیس جهانی وابلیس سعودی آمریکایی وسعودی ودیکتاتورتاسرنگونی ادامه دارد
افشای ابعادتازه ای ازجاسوسی نشریه صهیونیستی انگل     ستان وپای نوه ملکه وولیعهدوهمسرش وملکه انگل    ستان ووزیرسابق انگل   یس  افشاشدوبعدا ابعادگسترده ای هم خواهدداشت
تشدیدبحران بدهیها درابلیس آمریکا احتمال ورشکستگی دولت اوباماتادوهفته دیگر
اوباماگفت من گنگره راتحت فشارقرارمی دهم ولی مردم آزاده آمریکا دولت هم باید توجه به بودجه داشته باشدوبابرنامه ریزی کارکندنه بابدهی
سفرمشاوررئیس جمهورابلیس آمریکابه یمن خشم مردمآزاده یمن رابرانگیخته است
12تن کشته و200تن دیگر درپی سخنرانی دیکتاتوریمن ارتش دیکتاتوربرروی مردم آزاده آتش گشود
مردم یمن بحرین ولیبی ابلیس سعودی راشریک ابلیس آمریکا می دانند
سقوط کامیون به دره درجنوب بنگلادش 44کشته بجاگذاشت
8فلسطینی درکرانه روداردن به دست گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ربوده شدند
شرکت برق ابلیس آمریکا کالیفرنیای درپی مشکلات شدیدمالی 5هزارتن ازکارکنان خودرااخراج میکند
مقامات مصری 4تن ازابلیس آمریکا رادرابراه سوئز دستگیرکرد
سفرمقامات ایرانی به اتریش به بهترشدن روابط بااتحادیه اروپاارزیابی شد
 وزیرامورخارجه ایران بارئیس کل آژانس راخوب ارزیابی کر د
سیل درچندروزاخیر درکره جنوبی جان 9تن راگرفت
هوای تهران 37درجه و25درجه بالای صفراست گزارش هواشناسی ایران
کاهش سکه دربانکهای تهران
سازمان ملل اعلام کردسودان جنوبی صدونودوسومین کشوراست ورسمیت آن درسازمان ملل
سومالی باخشکسالی بی سابقه درطی 60سال اخیرتعدادی به کینافراکردندووضع بسیارنامساعدگزارش شده است هزاران تن درشاخ آفریقا نیازمندفوری غذا هستند
3و5درهم ریشتری زمین لرزه درمرکز فیلیپین
آتش سوزی درکارکاهی درشهرووهان درمرکزچین جان دست کم 12نفرراگرفت
افزایش دمادرژاپن بطورمتوسط جان یک تن رادرهفته میگرد
چین باردیگرتاکیدکردموانعی مابین پکن وابلس واشنگتن وجوددارد
کاهش شاخص سهام درآمریکا اروپا آسیا
هزاران تن ازمعدنچیان شیلی باپلیس درگیرشدنداین معدن بزرگترین معدن مس جهان است
زمین لرزه درتایوان باقدرت 4و8درهم ریشتراست
سازمان حج وزیارت خبردادتاحال 717هزارتن زائر به حج رفته اندوتاهشتم مردادادامه دارد
حذف چهارصفر تا 3سال اینده عملی میشودایران
رئیس جمهورابلیس فرانسه به طورناگهانی به افغانستان رفت همزمان برادررئیس جمهورافغانستان هدف تروریستها قرارگرفت وکشته شدوروزگذشته
یک نیروابلیس فرانسه کشته شد
درایرلندشمالی تظاهرکنندگان باپلیس درگیرشدندوبه خشونت کشیده شد
فعالان صلح ایتالیا توقف کشتیهای کاروان آزادی 2ازسوی یونان حرکت معکوس برای گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت عنوان شد
فعالان کاروان آزادی 2بااعتصاب غذای 6روزه توقف کشتی های کاروان آزادی 2ازسوی یونان رامحکوم کرد
وزارت خزانه داری ابلیس آمریکا به گنگره هشدار داداگرشارژنشودبودجه دولت اوباما ورشکست خواهدشدوحقوق کارکنان وکارگران بابحران روبروخواهدشد
اداره کارابلیس آمریکا 1دهم درصدبیکاری افزایش یافت که حدودا     9/2درصداعلام شد
ایتالیا درسقوط ورشکستگی درردیف یونان پرتغال اسپانیا آمریکا قرارگرفت بیکاری به اوج خودرسید درصورتی ایتالیا ورشکست شودسقوط منطقه  
یوروحتمی است
گرمای تابستان ونورخورشیدباعث سرطان وپیرشدن زودهنگام پوست است ازکرمهای ضدآفتاب وعینک وکلاه لب داراستفاده شودتاحدامکان ازخورشید برروی پوست پرهیز شود
تظاهرات مردم آزاده  برضدشورای حاکم مصروجاسوسی آمریکادرمصر تونس لیبی بحرین یمن وکشورهای عراق 
وپاکستان افغانستان
یمن درخون وشهادت مردم آزاده عرق شده است تاسرنگونی ابلیس جهانی آمریکا وابلیس سعودی وابلیس دیکتاتورنهصت ادامه دارد
لیبی درآتش وخون وشهادت دلیرمردان میسوزد ازسوی دیکتاتوروابلیسهای جهانی وسعودی مبارز ادامه دارد تاسرنگونی دیکتاتور
بحرین جانم فدایش باد مردم همچنان درآتش وخون ابلیس ودیکتاتورمیسوزد
تونس بعدازانقلاب هنوز گرگ ابلیس دندان تیز کرده است
مصربعدازاقلاب هنوز گرگ ابلیس دندان تیز کرده است
تغییر مواضع غربها ابلیس بیگانه درلیبی
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعمال وحشی گری بیگانگان را علیه مردم آزاده وبی دفاع بشدت محکوم کردند
مقامات اتریش خبردادنددرروابط ایران بااتحادیه اروپا تلاش میکنیم
ایرلندیونان اسپانیا پرتغال حال نوبت ایتالیا رسیده است ومردم وحشت زده شده اند
کارکنان شهرسینمایی رم به علت برنامه های اقتصادی ایتالیا دست ازکارکشیده اند
مجلس ابلیس فرانسه عملیات نظامی رادرلیبی باموافقت خوداعلام کرد
ایتالیا مردم آزاده ریاضت اقتصادی بارسلونابه ماریدکشیده شدوگسترش یافت
ایتالیا سومین قطب اتحادیه اروپا وبدهکارترین کشورهاست
المپیاددانشجویی باحضور900دانشجو درایران
اعتصاب هواپیمایی الجزایرحکل ونقل رامختل کرد
شهریه مدارس با10درصدتصویب شددرایران مدارس غیرانتفاعی
کسری تجاری ابلیس آمریکابه 50میلیارد    دلار ریسد
اختلاف نظر 17وزیر اتحادیه اروپا دربروکسل دررابطه باکمک مالی به یونان
مردم آزاده فعال حقوق بشری ومجلس یونان ازعملکرددولت دررابطه باکاروان آزادی 2انتقادکردند
تظاهرات دامداران درکره جنوبی
اعتصاب غذای زندانی های ابلیس آمریکا دراعتراض به اوضاع بدزندان ها درصورت ناکارآمدبودن مسئولین زندانها   زندانیان  تاحدمرگ اعتصاب خودراادامه می دهند
نشست سران اروپا وبدهی های یونان باعث بحران درکشورهای اروپایی خواهدشد
هشدارروسیه به طرح سامانه موشکی وناتو بادستورابلیس آمریکاست
لیبی بحرین یمن اردن عربستان عراق افغانستان پاکستان فلسطین لبنان سوریه مصر تونس آمریکا ایتالیا آلمان فرانسه یونان پرتغال اسپانیا ایرلند انگلستان وتمام کشورهااگرباخداباشندپیروزمیدان خواهندبودبه نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی  درسراسرجهان
رئیس جمهور سابق ابلیس آمریکا   بوش هم درردیف تروریستهای بین المللی است وبایدتحت تحقیب قرارگیرد   نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وکشورتان  ازنظرات وخبرواخبار ارسالی شمامردم آزاده سپاسگزاریم
منتظرخبر اخبار ونظرات ارسالی شمامردم آزاده هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 تیر1390ساعت 1:15  توسط نادر  | 

اخطاروهشدارشدیدبه بیگانگان ابلیس

 

 

آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ودرکشورمردم محترم  آزاده درکشورهای اروپایی وآمریکایی هشدارداد
مرکل ابلیس  اگرمی تواند اقتصادفلج شده کشور خود راسامان بدهدبهتر است چون این رکودخیلی زودتربه کشورابلیس آلمان خواهدرسید
اوباما دردوحزب آمریکایی  مانندیک بچه سخن گفت دیگرصدایت برای مردم آزاده آمریکاهم ناآشنااست چه رسد بمردم آزاده دنیا
فعلاعقب گنگر ه باش باخواهش والتماس       تارهبری جهان ای ابلیس ازخدابیخبر
فروپاشی  منطقه یورودراینده نه چندان دور
بورسهای آمریکایی واروپایی ودیکتاتوری به ویژه ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
فروپاشی گروه تروریستی صهیونیستی ضدادیان وبشریت دراینده نه چندان دور      
صندوق بین المللی پول اروپا وبانک مرکزی اروپا وبیکاری وفقر بشدت  دراروپا وآمریکا روی به رشداست وشدت خواهدیافت
فروپاشی کشورآمریکا درآینده نه چندان دورمثل شوروی سابق رخ خواهدداد
باردیگرازکلیه سرمایه داران آزاده آمریکایی واروپایی وقوم بنی اسرائیل خواستارخروج فوری سرمایه خود درکشورهای فوق
چنانکه دوست ندارندسرمایه خودراسوخته بدانند حرفهای اینان جزء دروغی پیش نیست مواظب سرمایه خودباشید
اوباما هرگز نخواهدتوانست حق وحقوق کارگران وکارمندان راپرداخت کند وازراه فریب کاری می خواهدخودرانجات دهد
بدههای ابلیس آمریکاآنقدرزیاداست که جای بحث وگفتارنیست
منتظراعتراضات واعتصابات وتظاهرات گسترده ازسوی مردم آزاده کشورتان باشید علیه ریاضتهای دروغین  وفشارهای  روحی وروانی مردم بی دفاع
باآنان بایدهمراه شویددرغیراین صورت وضع خیلی بدترازاین خواهدشد
خشم خداازیک سوی آتشفشان زلزله رانش زمین خشکسالی سیل وغیره وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ودرکشورمحترم مردم آزاده اروپایی وآمریکایی وفلسطین
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان 
سیل وطوفان عظیمی هنوز درراه است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابی خبر

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 تیر1390ساعت 4:34  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
باسلام آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان باعرض تسلیت ابراز همددی واحساس غم واندوه کردند
برای بازماندگان صبر همراه سلامتی ارزوی ماست برای دولت ومردم داغ دار روسیه  دررابطه باعرق شدن کشتی دردل آبهای آن کشورکشتی
111ناپدیدچندین کشته 151جهانگردو31خدمه داشته است  
چین خواستارروابط بادولت جدیدترکیه شد
فلسطین بیت الحم تظاهرات فعالان آزادی خارجیان عیله گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
پاکستان کراچی اعتراض مردم به افزایش ناامنی همراه شد
مصرمیدان التحریر تاکیدبرتحقق سریع خواسته های مردم برای حل بحران ومحاکمه دیکتاتور وسران قبلی دیکتاتور تارسیدن به خودتظاهرات ادامه دارد
از21تیردرایام ماه مبارک رمضان فروش بلیط قطار داخلی آغازمیشوددرایران
وزیرامورخارجه ایران به دعوت ازهمتای خودبه اتریش می رود
مسئولان لبنانی ازمنافع دریایی وآبی وهوایی وزمینی به گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت هشدارداد
فقط توافق نامه سازمان ملل درموردلبنان وفلسطین وهمسایه ها  مورد بررسی است
همزمان باورودابلیس آمریکا وزیرجدیددفاع 5موشک به لانه عنکبوتی ابلیس درعراق شلیک شد
وزیرجدیداذعان کردبرای تمدید5سال دیگردرعراق بمانندولی باخشم سران عراقی ومردم روبروشد ابلیس امریکایی درعراق 9پایگاه نطامی دارد
سوری هاپس ازحمله به سفارت ابلیس آمریکا درسوریه موجب تخلیه سفارت شد
عراقها میگویندابلیس ارتش آمریکا برای نابودی کشورومردم عراق ومنافع خودشان درعراق حضورابلیسی دارند
کشته شدن یک نظامی ابلیس فرانسه دیگردرافغانستان
آماراطلاعات ابلیس ایتالیا    افزایش بیکاری دربعضی ازنقاط این کشوردوبرابرشده است
روزنامه ابلیس آمریکایی واشنگتن اذعان کردتاریخ خروج ابلیس آمریکایی درعراق وعدم تمدیدخشم ابلیس آمریکایی وارتش شیطان جهانی رابرانگیخته است
هزاران تن ازمردم آزاده بنگلادش دراعتراض به حذف ایمان به خدا درقانون اساسی آن کشور تظاهرات کردند وپلیس ابلیس جواب آنان راباگلوله داد
حماس کاهش فعالیت آنروا درغزه درموردفلسطینان رامحکوم کر د
اتحادیه اروپابابحران شدیدمالی واقتصادی روبرواست
ایران وترکیه خواستارهرچه سریعتر پایان اختلافات درسوریه هستند
وزارت اطلاعات ایران اعلام کردناتووسرویسهای اطلاعاتی بیگانه باقی مانده گروهگ تروریستی رگی هستند
وزیربودجه ابلیس فرانسه خبردادتاکنون درجنگ لیبی160میلیون یوروبرای آن کشورهزینه داشته است
روزانه درشاخ آفریقا 60کودک دراثر بی غذایی جان می دهند
معاون وزیرخارجه ابلیس آمریکا مدرکی درباره ایران به عراق وجودندارد
طبق گزارش رسیده دیکتاوریمن ازدستهای مصنوعی بعدازبمباران اخیر درکاخ ابلیس یمن
قدردانی گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازابلیس یونان دررابطه باتوقف نگه داشتن کاروان آزادی2 کشتی های امدادرسان داروی وغذایی
به کشور محترم فلسطین
بی بی سی ازاخراج 3هزارکارمندبوق بنگاه سخن پراکنی بیگانه  خبرداد
کشف اشیاء عتیقه 3هزارساله دراستان گیلان ازدونفر
تححص کنندگان سوریه روی بروی سفارت ابلیس فرانسه دردمشق وشلیک گلوله توسط سفارت فرانسه به تظاهرکنندگان سوری
سوری ها به دخالت ابلیس  فرانسه وابلیس آمریکادرامورکشورشان که باعث نارحتی مردم سوریه  رافراهم آورده اندمعترض هستند
حمله تروریستی به جلسه عمومی یکی ازاحزاب پاکستان 7نفرزخمی شدند
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت فعالان بین المللی حامی فلسطینیان راازسرزمین های اشغالی اخراج کرد 
اعتصاب درنپال حمل ونقل رامختل کرد
دوران ستم گری ابلیس آمریکا وناتووابلیس اروپا  ودیگردیکتاتورهاوگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دیگر پایان یافته است به نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
ایران وآنکارانقش مهمی برایفا وپایان دادن بحران درمنطقه دارند
 مقامات ومسئولان ایرانی شامگاه دوشنبه وارد  وین پایتخت اتریش شدند
یکی ازگفتگوهای مهم دررابطه بااتفاقات منطقه است
منابع خبری اطلاع دادندلحظاتی پیش چهارابلیس آمریکایی درمصردستگیرشدندبه جزیئات اشاره ای نشده است
پلیس ابلیس فرانسه دهها تن ازفعالان وحامیان فلسطینیان رابازداشت کرد
وزیردفاع ووزیرارتش بخاطرانفجاردرقبرس درانبارمهمات استفغاکردند رئیس جمهورقبرس گفت امروزبرای ماروزسیاه وبرای ملت است 12کشته و60زخمی
ژاپن خبردادتست نیروگاههای اتمی صورت میگیرد واعتراض مردم موجب تظاهرات گردید
234کشته مردم آزاده  یمن خشم علیه دیکتاتور وابلیس سعودی وابلیس آمریکاشدت گرفت وسیاستهای دوگانه ابلیس آمریکا درموردانقلابهای منطقه
ابلیس فرانسه شکست خودرادرلیبی اعلام کردباقدرت زوروستم نمیشودبایدبرسرمیزمذاکره نشست
بوسی وهرزگوبن کشتارمردم وگورهای دسته جمعی یکی پس ازدیگری
هشداررئیس صندوق بین المللی پول اروپابه رکودشدیداقتصادمالی ورکوداقتصادابلیس اوباماآمریکا
هزاران نفردرآمریکابیکاروهزاران نفردیگربه جمع بیکاران افزوده خواهدشدبه نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
تعطیلی بزرگترین فرودگاه جزیره ایتالیا درپی فوران آتشفشان
وحشت ازفوران کوه آتشفشان اندونزی وتخلیه ساکنین
سفارت ایران به طوررسمی دراسلوونیآغازبکارکرد
بازداشت وزیرقبلی تونس
درآتش سوزی خانه سالمندان 16تن کشته شدنداین خانه ازچوب ساخته شده بود
هند135کشته وزخمی ازقطارخارج شدن ازریل
بنگلادش تظاهرات مردم آزاده علیه ابلیس دیکتاتور عبارت برداشتن ایمان به خدا درقانون اساسی
لیبی بحرین یمن همچنان درآتش وخون میسوزدوهیچ سازمان حقوق بشری وجودنداردتاجلوی این فاجعه انسانی رابگیرد
ابلیس آمریکا وناتو ودیکتاتورهاخط سبقت ازخودگرفته اندگویای خون آشام ابلیس نیاز به خون خوردن دارد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان منتظرخشم خداومردم آزاده کشورتان باشید
تظاهرات علیه ابلیس اوباما درسراسرکشورمحترم آمریکابرگزارشد وتظاهرات ادامه خواهد داشت ازطرف مردم آزاده آمریکا تحت هرعنوانی
زخمی شدن 6پلیس درایرلندشمالی
جنگنده های گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت شرق غزه عزیز رابمباران کردند
کارشکنی دولت ابلیس یونان باکاروان آزادی 2 ادامه داردوخشم مردم آزاده جهان رابه دنبال خواهدداشت
ایران گران فروشی مساوی با جریمه وقطع آب وبرق وباطل کردن جواز کسب بعدازتخلفات   متعدد
خشکسالی درفرانسه بیدادمیکند
اعتبار 3میلیارد   دلاری ضرورت مسکن واین روندادامه خواهدداشت تابه مرز7میلیارد   دلار  برسدرئیس جمهورایران خبرداد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورایران اعلام کردمسکن تجارت نیست بلکه رفاه وامنیت وارامش واسایش رابه دنبال دارد
برخوردکامیون باپل هوایی حادثه ای کم نظیر 3کشته و3مجروح بجا گذاشت ایران
امورخارجه سوریه سفیران ابلیس فرانسه وابلیس آمریکا رافراخوانددررابطه بادخالت وشارژکردن خارجیا ن مخالف دولت سوریه
کشف بمب 300کیلوی درآذربایجان بجامانده ازجنگ واین چندمین بمب است که کشف شده است درایران
1200کیلوگرم موادمخدر اززاهدان بهیزد کشف شد
احتمال مرگ ولیعهدابلیس سعودی دریکی ازبیمارستانهای ابلیس آمریکا
حذف مطا لب ضدصهیونیستی ازکتابهای عربستان زیرنظر ابلیس آمریکا
ادامه توقف تاکسیها دربحرین به بهانه مشارکت درتظاهرات مردم آزاده بحرین کمک سازمانهای خیریه برای مخارج زن وبچه های آنان
انفجارمجددلوله گازمصر به سرزمینهای اشغالی ازاین بابت گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت روزانه 1/700میلیون دلارخسارت می بینند
اعتراض ضدصهیونیستی درتونس هرکسی بخواهدباتروریستهاصهیونیست رابطه داشته باشدبه مرگ تهدید میشود
700کشته و4000زخمی هدیه ناتوبراثربمباران
گلوله باران دیکتاتوربه مردم آزاده بی دفاع یمن درتغز2کشته ودهها زخمی درشهرهای یمن تظاهرات ادامه دارد
حمله به تظاهرکنندگان فلسطینی دادگاه لاهه خواست تخریب دیوارصهیونیستهاشدوازساخت مابقی آن راممنوع کرد
مردم آزاده فلسطینی این گروه تروریست رامتهم کردند ازمفادسازمان ملل پیروی نمی کند
کویت کشورجدیدسودان جنوب رابه رسمیت شناخت
کاهش 23درصدی سرمایه گذاری خارجی درکشورهای عربی
دولت ترکمنستان شمارکشته هارادراین کشور15تن اعلام کرددرکارخانه تهیه موادمنفجره بازی
بنگلادش 53دانش آموز کشته شدنددرواژگونی اتوبوس دررودخانه
جنوب قبرس انفجاردرپایگاه نظامی 15کشته و40زخمی رئیس جمهورروزسیاه برای دولت وملت است  
صندوق بین المللی پول اروپا درباره بدههای آمریکابه صندوق بشدت هشدارداد
صندوق بین المللی پول اروپا بایک بحران شدید روبرواست
ارزش سهام بورس اروپابشدت کاهش یافت
تورم درچین شدت گرفت
ازخبرونظرات واخبارارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان سپاسگزاریم منتظر اخبار وخبر
ونظرات ارسالی شماهستیم بااحترام
+ نوشته شده در  سه شنبه 21 تیر1390ساعت 4:28  توسط نادر  | 

ابرازهمددی بامردم آزاده اروپاوآمریکاوسایرملل

باسلام  وخسته نباشیدآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترمتان
ابرازهمددی واحساس همدلی بامردم آزاده وبی دفاع مردم بزرگوارکشورهای اروپایی وآمریکایی
ابلیسهای دولتهای بیگانه آمریکایی واروپایی باریاضت های غلط وسیاستهای نادرست موجب فراهم آوردن ریاضت های اقتصادی واجتماعی مردم آزاده
ازهرجهت مشکلات  فراوانی رادامن زده اند ازدولتهای بیگانه ابلیسی درخواست میگرددمردم راازنظرمذهبی فرهنگی سیاسی اجتماعی واقتصادی وحقوق
بشراولیه مردم رارعایت و  آنان راهمراهی کنندوریاضت اقتصادی آنان مخصوص  خودآن دولتها ست به مردم وملت ربطی نداردباکمی کاهش سلطه گری وتسلط گری و
کشتارمردم بی دفاع جهان باقدرتهای پوشالی وتهی دست بردارندوبودجه نظامی راکاسته وبه فکرمردم کشورشان باشنددرآبادی کشورخودقدم بردارند
درصورت خودداری وخواست مردم آزاده باردیگرمردم را به یک تظاهرات واعتراضات واعتصابات گسترده  درکشورهای اروپایی وآمریکایی علیه ابلیس دعوت می نماییم
درصورت همراهی نکردن مردم آزاده
رکودشدیداقتصادی ومالی واجتماعی درکشورهای فوق ؟کسراقتصادی ومالی درصندوق بین المللی پول اروپا؟ کسرشدیدمالی واقتصادی دربانک مرکزی اروپا؟
رکودشدیددربازارهای بورسهای آمریکاواروپا  تا  حد ور شکستگی
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است خشم خداوندازیک سوی وخشم مردم آزاده ازسوی دیگرامانتان راخواهدگرفت
+ نوشته شده در  یکشنبه 19 تیر1390ساعت 15:2  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

 


پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
باسلام
حمله به ارتش ابلیس ناتو درافغانستان توسط یک ارتشی افغان یک کشته ودوزخمی بجاگذاشت واین فردتوسط ابلیس ناتوکشته شد
گروه تروریستی صهیونیستی ضدادیان وبشریت یک پرواز به تل آویرساختگی ابلیس توسط آنان که 120فعال حامی فلسطینان بوددستگیرکردند
شیلی بیابان خیز 80سانتی متربرف آمدوطی 20سال اخیربی سابقه بوده است
جمعیت کشوربه مرحله میانسالی رسیددرسال 90طبق گزارش آمارایران
مصربحرین لیبی یمن اردن عمان درتظاهرات مردم آزاده
مصرهاباتظاهرات ادامه انقلاب وسرنگونی دیکتاتورومحاکمه سران دیکتاتورراخواستارشدندوپاک سازی کل وابستگان وقطع رابطه باگروه تروریستی
وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وقطع گازبه صهیونیستهاورابطه باایران راخواستارهستند
یمن مشروعیت برای انقلاب است ومردم آزاده یمن وتظاهرات مردمی علیه ابلیس دیکتاتور  وابلیس سعودی وابلیس جهانی وابلیس صهیونیستی
بحرین باتظاهرات آرام مردم آزاده ووحشی گری دیکتاتوروابلیس سعودی وابلیس صهیونیستی درکشتارمردم خط سبقت گرفته اند
لیبی ازدوسوحمله به ابلیس دیکتاتوردرپایتخت کرده اندوباشدیدترین وضع کشتار ازسوی ابلیس دیکتاتور وابلیس ناتو به پیش هستند
ولیعهدابلیس سعودی طبق گزارش رسیده دریکی ازبیمارستانهای ابلیس آمریکادرحال کما است
مالزی تظاهرات مردم آزاده وخشونت پلیس مو جب زخمی شدن مردم ودستگیری 1400تن توسط پلیس
بحران مورداک گیت درانگل    ستان سبب افزایش قیمتهاوبی اثباتی برای مردم شرف وفهیم انگلستان خواهدشدکه تظاهرات واعتصابات واعتراضات مردمی  رادرپیش خواهدداشت
حمله موشکی به فرودگاه هرات درافغانستارداد
ژاپن خبردادنیروگاه اتمی فوکو.شیما چنددهه برای پاک سازی طول می کشد
ژاپن استرالیاابلیس آمریکادردریای جنوب چین رزمایش راآغازکرد ند
افرادمسلح به غذاخوری درشهرمونتوی مکزیک دست کم 20تن راکشتند
اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی جان 7تن بیماررانجات بخشددرزنجان ایران
هواپیمای 727دراثرباران شدیدونامناسب بودن جوسقوط کرد
نامه اعتراض آمیز لبنان به سازمان ملل تاکیدکردبرعقب نشینی گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازسرزمینهای اشغالی وروزی 2الی 3بار
حریم هوایی لبنان رانقض کردند
برگزاری نمایشگاه شکلات درپرو
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورفرانسه 600فعال حامی فلسطین هنگام سوارشدن درهواپیماابلیس فرانسه ازخروج آنان جلوگیری کردند
پاکستان افزایش درگیریهای قومی درآن کشور به 95تن رسید
نمایش وآزمایش ابر خودروباشش چرخ درانگلیس
دخالتهای آشکارابلیس خارجی درسوریه به ویژه ابلیس آمریکایی دررابطه باسفیرآمریکایی درجمع خارجیان معترض درکشورسوریه
رئیس اداره سیاسی وروابط بین الملل سازمان عربهای مقیم غرب خبردادنقض حقوق بشر وآزادی ازدولت ابلیس آمریکایی واشنگتن به نفع گروه
تروریستی وصهونیستی ضدادیان وبشریت وعلیه سوریه است
درگیری معترضان باپلیس کشمیردرهندیک کشته بجاگذاشت
 وزیردفاع ابلیس جدیدآمریکا درسفراعلام نشده به افغانستان رفت
8هزارتن درکاروان راهیان نورهفته گذشته ازمناطق جنگی درکردستان دیدن کردند
مصردولت جدید جنوب سودان رابه رسمیت شناخت
چین دولت جدیدجنوب سودان رابه سمیت شناخت
دولت یونان  باپیش از300میلیارد یوروبدهی
کشف 2میلیون و100نخ سیگاردربندرلنگه هرمزگان ایران
حمله موشکی به منطقه دیپلماتیک الحضرادرمرکزبغدادجزئیات هنوزگزارش داده نشده است
حمله تروریستی درزابل افغانستان زخمی شدن 9تن ازجمله یک کودک
کاهش  اعتباری      دولت پرتغال رامجبور به افزایش بهره کرد
بانکهای فرانسه وآلمان بیشترازسایرین به یونان تابحال وام داده اند
اسپانیاهم درشرایط بسیار بداقتصادی بسرمی برند
ماشین سواری دراروپاباسرعت پیش از30کیلومترممنوع
وزارت امورداخلی ژاپن خبرداد30هزارتن براثرسونامی توهوکوی آواره هستند
مقامات کنگو آمارتلفات سقوط هواپیمای مسافربری را127تن اعلام کرد
رئیس جمهورافغانستان دستور کشته شدن مردم افغانی به دست ابلیس ناتو وابلیس آمریکاراصادرکرد
واردات کالایهای بی کیفیت چینی درایران ممنوع اعلام شد
دههاهزارتن ازمردم آزاده ایتالیا باکشیدن خط آهن به جنوب کشورفرانسه تظاهرات کردند
نشست سران بیگانه درگنگره ابلیس آمریکابرای دستیابی مصالحه وحل مشکل وبحران مالی وکسری بودجه بی نتیجه خاتمه یافت
انفجاردرمسیرگشتی عراقهادرشهریعقوبه 15زخمی بجاگذاشت
پایگاه خبررسانی بلومبرگ تورم درچین درسه سال گذشته به حدفراوانی افزایش یافته است
بانک مرکزی تونس خبردادتونس درروندرکوداقتصادی قرارگرفت
چین ازابلیس آمریکا خواست ازحمایت ضدپکن گروه دالایی لامارامتوقف کند
کشف اعلامی 700کیلوگرم موادمخدردرسیستان وبلوچستان
ریاست جمهوری ایران گفت هرسال 1/5میلیون مسکن درایران بایدساخته شود
شیلی خشکسالی دربیشترمناطق وبارش سنگین باران درشمال
حمله تروریستی طالبان به اتوبوسی درپاکستان 5کشته وچندین تن زخمی
حمله تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت به تظاهرکنندگان وفعالان بین المللی درکرانه روداردن
مردم آزاده بحرین علیه دیکتاتورشنبه تظاهرات کردند
کیناکشورتازه تاسیس جنوب سودان رابه رسمیت شناخت
افرادمسلح 3نظامی ابلیس ناتوراکشتند
روسیه کشورجنوب سودان رابه رسمیت شناخت
مقامات مصری دردادگاه خبردادندایلان گراپل جاسوس روز دادگاه راپانزده روزدیگرتمدیدکرد
وزیرکشورپاکستان خبرداددرکراچی وضع به گذشته بازگشته است
شرق چین ومه شدیددرشهریانتای دراستان شاندونگ
شمال غرب پاکستان شاهدحملات نیروهای ارتش به  مواضع تروریستی طالبان
بانک مرکزی روسیه خبردادبدههای خارجی این کشوربالغ بر523میلیارد  دلاراست
فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترم فلسطین اعلام کردند
باپشت سرگذاشتن موانع صهیونیستها واردغزه شدند
120تن ارفعالا ن حامی فلسطین اشغالی    گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت آنان رااخراج کرد
گروهی ازجوانان ا لجزایری 10پیشنهاددادندبرای وضع بهتر کشورشان
فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورانگلستان   اقدامات لانه عنکبوتی ملکه انگل    ستان مانع شدن  حامیان فلسطینیان به غزه رامحکوم کردند
قراردادگازایران به عمان تاپایان امسال
ژاپن زمین لرزه باقدرت7/1ریشترسواحل شرقی رالرزاند
هشدارجمعی الوفاق درباره تغییر هویت ملت بحرین
ادامه تظاهرات مردم آزاده یمن به دخالتهای ابلیس آمریکا وابلیس سعودی
ظاهرشدن دیکتاتوریمن اعلام جنگ عربستان علیه یمن است وکشتارسنگین باگلوله تانک
لیبی کاهش نیروهای ابلیس دیکتاتوروادامه پیشروی به سمت پایتخت از3جبهه
جنگنده های ابلیس ناتوبمباران های مکرربه روی مردم آزاده وبی دفاع ومظلوم لیبی
تظاهرات ضدجنگ نفت مقابل  ابلیس کاخ سفید      آخرلیبی قهرمان می شه   ننگ به ابلیس جهان می شه
ابتکارژاپنیها درلباس پنکه داربجای کولرجهت صرفه جویی درمصرف برق
هواشناسی ایران خبرداداهوازبا52درجه درروزوشب 33درجه گرمترین وشرکردبا33و15تهران با36و26سمتشمالی کشوردرطی 3روزآینده بابارش باران
کشته شدن 3نظامی ابلیس ناتو درافغانستان   پیش از50فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی  وابسته به کاروان آزادی 2واردفلسطین شدند
پلیس انگل   ستان برای شنودتلفنی مردم برای جاسوسی رشوه دریافت  کرده است
297نظامی ابلیس ناتوازسال نومیلادی تابحال درافغانستان کشته شدند
اتحادیه های کارگران آمریکاعلیه ابلیس اوباما ودولت خون خوارجهت کاهش تعرفه درمانی وغیره مردم آزاده آمریکارادعوت به یک تظاهرات گسترده کرد
جنگنده های ابلیس صهیونیست نوارغزه رابمباران کردند
جنگنده های ابلیس ناتوغرب لیبی رابمباران کردند
حزب اسلامی مالزی اعتراضات وتظاهرات ادامه دارد
پلیس بنگلادش به سوی تظاهرکنندگان گازاشک آورپرتاب کرد
168سال ازعمرنشریه تروریستها وصهیونیستها وابلیس لانه عنبکوتی ملکه انگل    ستان درپی رسوایی شنودتلفنی مردم آزاده محترم انگلستان برای همیشه
تعطیل شد
 ادارت وموسسات ابلیس آمریکا مینه سوتای درپی کسری بودجه دولتی دردوهفته نیم تعطیل شد
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دههاتن ازفعالان حقوق بشری رامجروح کرد
کشته شدن 8تروریست طالبان درپاکستان شمال غرب این کشور
طرح بزرگترین واکسن برفکی درخاورمیانه فردادرمهاباد ایران به بهره بردای میرسد
مقامات ایرانی اعلام کردند50 تن ازمقامات ایرانی راتحریم کردن توسط ابلیس آمریکا    امریکایهاآب درهاون می کوبند
کشته شدن 3پلیس افغانستان
امورخارجه خبرداددررابطه با4گروگان دیپلمات ایرانی ازهیچ کوششی دریغ نمی کنیم این افراددرلبنان توسط گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
ربوده شده اندحتی صهیونیستهادرسال 2008درسازمان ملل درپی صحبتها معلوم شد آنان زنده هستندودربندصهیونیستها
تحصص دوباره مردم آزده مصر مبنی بر محاکمه دیکتاتوروسران بیگانه کابینه دیکتاتوروعدم دخالت ابلیس جهانی آمریکا وابلیس سعودی وابلیس صهیونیست
وقطع رابطه باگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ورابطه دوستانه باایران
دربیشتر شهرهای مصر تظاهرات صورت گرفته است
28نوجوان ابلیس آمریکایی به یک دختربچه 11ساله هنگام آمدن ازمدرسه حمله کردند واو  را  ربودند وسوء استفاده جنسی کردندواودراثرفشارمتجاوران
فوت کردوجنایتکاران خانواده اوراتهدیدبه مرگ کردندوصدای ناهنجاری درآمریکا بلندشده است ازقانونهای ابلیسی این هم یک نوع ازقانون حقوق بشری اوباماودولت ابلیسی آمریکاست    
ازادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکرازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده سراسرجهان
منتظرنظرات وخبرواخبار ارسالی مردم آزاده سراسرجهان هستیم بااحترام

+ نوشته شده در  یکشنبه 19 تیر1390ساعت 14:59  توسط نادر  | 

اخطاربه رسانه های ابلیس بیگانه وسران بیگانه دولتها علیه مردم جهان

باسلام نه برای سلامتی بیگانگان
اخطاروهشداربه رسانه های  صوتی وتصویری واینترنتی ابلیسی درسراسرجهان
بی مقدمه رسانه های بیگانه ابلیس آمریکایی واروپایی جزءدروغ که باعث رسوایی دولتهای بیگانه شده اند  چیزدیگری به ارمغان نه آورده اند  
ازکاهی    کوه ای می سازند   وازکوه ای کاهی وهرگزنخواهندگفت کشورمحترم فلسطین چندسال است که دربند ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
است وچه بلایی برسرآنان آورده اندهرگز نخواهندگفت کشورهای اسلامی برای چه انقلاب کرده اندآیایرای شکم بودکه ابلیس دم ازشکم می زند
آنان برای رضای خدا وحضرت رسول الله ص قیام کرده اندنه انقلاب هایشان نه مشکی است نه زرشکی نه ابلیسی است نه شیطان پرستی هرگزنخواهندگفت چرا
به عراق وافغانستان وپاکستان وغیره وغیره ازطریق ابلیسهای خودشان ناتوحمله کردندوهرگز نخواهندگفت کشورهای دارای استقلال وآزادی
چرابااینان مخالف هستند وهرگز نخواهندگفت سیاستهای غلط وپوشالی وتوخالی خودشان باآن سلاحهای مخرب برای چه برسرمردم بی دفاع جهان  خواهندریخت
اینان ابلیسها همه چیز رادراین دنیای فانی جستجوکردندحتی رسانه های خودشان برای یک لقمه نان وآب خودفروشی ودین فروشی
ووطن فروشی وآدم فروشی میکنند عقل سالم درجهان آزاده  به این گونه افرادنه اطمینان دارندنه ایمان هرچی می گوینددروغ است وپوچ
وجایگاهی نزد مردم جهان ندارندپس پیش ازاین آبروی خودتان وسران بیگانه تان رانبریدوبی خودی نقل وتوصیف بیان نکنیدوبه خوردمردم آزاده
جهان تحمیل نکنیدمعلوم نبوده درکشورش چه کاره بوده حال بانام گذاری رسانه های بیگانه شده فعال سیاسی فعال حقوق بشری فعال آزادی و
کارشناس مذهبی وکارشناس سیاسی وکارشناس صنعت ومعدن وغیره وغیره باعنوانهای دروغین بعضی ازسران بیگانه دولتهای ابلیس راس کار
حتی مدارک دانشگاهی آنان جلعی است طبق گفته های خودشان جهت خراب کردن خودشان همدیگرراخراب میکنندوخودشان خودشان
راضایع میکنندوشیطان یک موجودضعیف شده نزدخداوپیامبران ومردان الهی است ومطابق خدا ومردان الهی هیچ قدرتی نخواهدتوانست
مقاومت کندشیطان که رانده گشت ازدرگاه خداوندی نزدمردم جهان جایگاهی نداردشماهم هرکاری کنیدبرای نگه داشتن ابلیس کاری
بیهوده وبی ثمراست
حال اگرشماخیلی زرنگ هستید حقوق بشراولیه مردم کشورتان راکه درستم شماهاواقع شده اندرعایت کنیدبهتراست تااینکه دخالتهای بیجا
وفضولی درامورکشورهاراانجام دهید ومردم کشورتان راازنظر رفاه مذهبی وسیاسی واقتصادی واجتماعی وغیره بهتراست تاآنان ازنظرفقر
وبیچارگی دست به خودکشی می زنندوازشنودتلفنی گرفته تاآلوده کردن آنان به موادمخدر وبرهنه کردن بانوان محترم ومردان آن کشورها
وتهیه وتوزیع موادمخدروتجارت بانوان محترم وربودن این عزیزان درجهان باترورافکارآنان وتهیه وتوزیع انواع سلاحهای مخرب اعم ازمیکروبی
شیمیایی واتمی وغیره که درکشتاربی رویه مردم بی دفاع جهان ومحیط زیست نقش عمده ای رادارید
حال مردم آزاده جهان به ویژه کشورهای اروپایی وآمریکایی توجه داشته باشند علیه ابلیسهای جهانی ودولت های خودکامه که مردم راآدم حساب نمیکنند وسرمایه آنان رادردیگر
کشورها جهت تخریب کشورهای دیگراستفاده میکنند اقدام سراسری شمابااعتصابات واعتراضات وتظاهرات نشان گرمخالفت شمامردم
ازاده درسراسرجهان  است تحت هرعنوانی علیه ابلیس جهانی  وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وکلیه دیکتاتورها
اقدام فرمایندهرچه هست خداهست قدرتهای پوشالی وتوخالی ابلیس نزدآزادگان تاریخ به ادیان الهی اسباب بازی پیش نیست
که آن هم برسرخودتان خراب وهمراه خودتان آن رانابودخواهیم کرد
ابلیس شماپوچ وبی ارزش است باخودتان  که خودراحامی شیطان می دانید
جهان در24ساعت نیمی ازآن درخواب انسانها قرارداردیعنی خواب یعنی مردن انسانهاهرکه بگویدنیست دروغ است توراهم خواب
فراخواهدگرفت یعنی مردن دوباره زنده شدن وبه فعالیت پرداختن اوباماوابلیسهای دروغین غافل شده اندازمردن خودشان
این امتحان هرروز برای بینش بیشتررخ می دهدولی همگی ما به ویژه سران بیگانه ابلیس غافل هستیم ومی گوییم درفلان تاریخ فلانی این راگفت
ولی سران بیگانه ابلیس  هم کور هم کرشده اندکمی تفکردراین ضمیمه لازم است
باتهیه وتوزیع موادمخدروبرهنه کردن بانوان محترم ومردان وآلوده کردن آنان وتجارت بانوان محترم وسوءاستفادهازاین عزیزان وربودن
آنان وربودن افکارعمومی جهان وغیره راه به جائی نخواهیدبرد تاامروز این امرمشخص شده است
خشم خداوندازآسمانها همراه زلزله آتشفشان رانش زمین سیل خشکسالی وخشم  آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان در
قالب مردم آزاده معترض درپیش است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابی خبر
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است
+ نوشته شده در  شنبه 18 تیر1390ساعت 16:24  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

 


پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
باسلام
گاوبازی دراسپانیا یک مجروح باحال وخیم گزارش شد
نرخ بیکاری درابلیس آمریکاهم چنان روی به رشداست رکودبیکاری باروندصعودی درژوئن به 9/2درصدرسید
ابلیس آمریکا باورشکستگی 3بانک دیگرمواجع شد
اوباما ازبحران بیکاری وافزایش گرانی سخن گفت وسرمایه داران اطمینان ندارندبه سرمایه گذاری درابلیس آمریکا
نرخ بیکاری درایتالیاشدت گرفت
امام جمعه تهران رعایت حجاب جدایی ازدستوراسلام یک امرحیاتی است
راهپیمایی درحمایت از قانون ترویج فرهنگ حجاب وعفاف بعدازنمازجمعه تهران وشهرهای ایران
حجاب دردرجه اول پوشش روحی وروانی وپوشش ظاهری است ودریک کلام قانون خدا برای حفظ کانون  گرم خانواده است به نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
بحرین درجمعه مردم آزاده باتظاهرات خروج ابلیس سعودی وبرکناری دیکتاتوربحرین وابلیس سعودی رادرروزسرنوشت محکوم کردند
نظامیان بحرینی ازگلوله های جنگی استفاده کردند
حرفهای دیکتاتوریمن برای مردم    مردم آزاده کشورمحترم یمن آن را مرده حساب کردند
محققان انگلیسی آمارخودکشی دراسپانیا رادرسالهای 2007و2008هشت درصداعلام کردند
شنود تلفنی مردم انگلستان توسط یک نشریه ابلیسی انگلی باعث تعطیلی آن نشریه گردیداین نشریه ازمحبوبیت خاصی دربین مردم داشت
باپیش ازنیم قرن سابقه هم آبروی نشریه وهم ابروی نخست وزیرانگل     ستان رفت
مردم آزاده فلسطین باتظاهرات خواهان حرکت کاروان آزادی 2ودستگیری مردم بی دفاع ومظلوم به دست گروه تروریستی ضدادیان وبشریت است 
نفت دربازارجهانی کاهش یافت
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورفرانسه مامی خواستیم به جهان ثابت کنیم نه غزه برکه کل فلسطین دراشغال گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت است
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورایتالیا خبردادتامشکلات نخست وزیر دررابطه بافساداخلاقی ومالی حل نشوداوقدرت رارها نمیکند
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت از69فعال حامی فلسطین درکشوراشغال شده فلسطین جلوگیری کرد
حزب الله لبنان فروش تسلحیات ابلیس آمریکایی رابه عربستان تهدیدی برای کشورهای منطقه دانست
قیمت گازخانگی امسال درایران افزایش پیدانمیکند
تظاهرات مردم آزاده آلمان باپاشیدن رنگ قرمزفروش تسلحیات مدرن به ابلیس عربستان ودیکتاتوربحرین ازسوی دولت مرکل  رامحکوم کردند
فروش این تسلحیات غیرقانونی وفروش این تانک ها بالغ بر3میلیارد  دلاراست
جنگ لیبی وتشدیدمشکلات غرب هارلان اولمان کارشناس مسائل سیاسی راه برد غرب درموردلبیی اشتباه است صدراعظم ابلیس آلمان
هم اذعان کردراه بردابلیس ناتودرکشتارمردم لیبی منجرشده است
مصرصدهاهزارمصری ازاده تظاهرات کردندوانقلاب ادامه دارد ومحاکمه سران دیکتاتورودیکتاتورراخواستارهستندوبه کندی اصلاحات وکارشکنی معترض هستند
مردم اردن علیه دیکتاتورضمن تظاهرات وفسادمالی اقتصادی ومالی وبرکناری دیکتاتوراردن راخواستارهستندو5کشته و17زخمی برجاگذاشت
رئیس شورای روسیه اعلام کردمسلمانان همه باید مراسم حج رااتحاد برگزارکننداین تنها راه نجات اسلام است
شخصیتهای مذهبی وسیاسی بین المللی  پاکستان درنشست دراسلام آبادآمریکا رابزرگترین مانع وحدت مسلمانان اعلام کرد
نیمه دوم شهریورنتایج آزمون غیرپزشکی درایران
دقت وقدرت درتوان مندی موشکهای توان مند ایران بامانورسپاه اسلام درقالب سپاه پاسداران به  خوشحالی همسایه های منطقه وعلیهابلیس و جهانیان به نمایش  گذاشته شد
پادشاه بلژیک درباره بحران سیاسی 13ماهه دراین کشورهشدارداد
کودکان نظامیان ابلیس آمریکایی درافغانستان بیشتر ازدیگرکودکان امریکایی درمعرض خطر روحی وروانی قراردارند
مردم آزاده لیبی در2کیلومتری شهرزلیتن پیشروی کردند
پلیس ترکیه 49قاچاچی رادراستان بورسا درغرب این کشوردستگیرکردند
برنامه بین المللی مرسوم تحریم ومجازات ضدگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت     تحریم گسترده نظامی راعلیه این گروه خواستاراست
96الی97درصدداروها درداخل کشورتهیه میشود   وزیربهداشت ایران خبرداد
وزیراسپانیااستفعاکرد
طبق مفاد سازمان ملل کشوری حق تجاوز به کشوردیگررانداردآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردناتو وابلیسهای
دروغین  ودیگردیکتاتورهاحق تجاوزبه ملل جهان راندارند واگراتفاق افتادازبی کارآمدی سازمان ملل وکلیه نهادهای حقوق بشری ودادههای بین المللی است
سازمان بهداشت جهانی خبردادروی کلیه سیگارها علامتهای هشدار درباره اثرات مخرب برروی انسان به نمایش گذاشته شود
سودان جشن استقلال رادرجنوب این کشوربر گزارخواهدکرد
برزیل کودکی باقابلیت جذب اشیای فلزی
فرانسه مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس
دخالت ابلیس آمریکا درناآرامهای شهرحمات سوریه فاش شد
مردم عمان درشهرصحارتظاهرات ضدحکومتی برپاکردنددراعتراض به فسادمالی وغیره
امروز درآسیای میانه وقفقاز علل تشدیدمخالفت مردم گرجستان باابلیس امریکا
وزارت کارابلیس آمریکا ازافزایش بیکاری درآن کشورخبرداد
دانشجویان پاکستانی باردیگرتظاهرات ضدابلیس آمریکایی برگزارکردند
رئیس ستادمشترک ارتش ابلیس آمریکافردابه چین می رود
صندوق بین المللی پول اروپا به یونان 3میلیاردو200میلیون یورووام می دهد
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت 32فعال حامی فلسطین رادر
تل آویر  دروغین وساختگی دستگیرکرد
3بانک دیگر ابلیس آمریکا ورشکست شدند
زمین لرزه 5/1درجزیره فیجی درژاپن
مردم آزاده اردن باردیگر باتظاهرات برکناری دیکتاتورراخواستارشدند
روسیه بادیکتاتوراردن درساخت نیروگاه اتمی همکاری میکنند
ترکیه باردیگر خواستارعذرخواهی ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررابطه با حمله به کشتی های کاروان آزادی شد
هزاران تن دراعتصاب غذای درزندانهای ابلیس علیه ابلیس ووضیعت بدزندان ووضع نامناسب زندانها
درگیری قومی درپاکستان به 90تن کشته وزخمی صدها تن رسید درچهاروزگذشته
51بانک ورشکسته درابلیس آمریکاازسال2011تابحال
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان برای خدادوستان آرزوی سلامت کردند
ازخبر واخبارارسالی ونظرات شمامردم آزاده درسراسرجهان سپاسگزاریم
منتظرخبرواخبارونظرات ارسالی شماعزیزان آزاده درسراسرجهان هستیم
ترکیه باردیگرازشکستن غزه وفلسطین اشغالی بدست گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررابطه باحمله تروریستهای صهیونیست شد
حماس به محکوم کردن بعضی ازکشورها ی بیگانه غربی دررابطه باتوقف کاروان آزادی 2
ازآغازسال نومیلادی تاکنون 290تن ازنظامیان ابلیس ناتو درافغانستان کشته شدند
دادگاه لانه عنکبوتی  ملکه انگل      ستان باآزادی شیخ رائد صلاح مخالفت کرداین فعال آزادی فلسطینی دربندابلیس انگل    ستان گرفتاراست
کانادابه حضورنظامی خوددرافغانستان خاتمه داد
اعتصاب غذای زندانیان در6زندان کالیفرنیای ابلیس آمریکاواردهشتمین روزشدبه علت وضع بد زندانها
شاخص سهام داوجونز آمریکا درپی افزایش بیکاری نیم درصد کاهش یافت
سرمای غیرمعمول درچندشهرابلیس آمریکا جان 22تن راگرفت
مالزی مردم آزاده به سیاست وقانون این کشورمعترض هستند
پلیس مالزی پیش از640تن رادرتظاهرات مردم بازداشت کرد
باسپاس ازخبرواخبارونظرات دریافتی شماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر جهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
منتظرخبرواخبارهای ارسالی ونظرات شما مردم آزاده درسراسرجهان هسیتم بااحترام

+ نوشته شده در  شنبه 18 تیر1390ساعت 16:22  توسط نادر  | 

اخطار وهشداربه بیگانگان

باسلام نه برای بیگانگان به ویژه ابلیس
اخطار وهشدارشدیدبه بیگانگان حامی ابلیس جهانی
بی مقدمه رکوداقتصادی واجتماعی فراتر از33درصدکل ابلیس اروپا وآمریکارافرا خواهدگرفت
ضمنا این رکود درمنطقه یورونفوذخواهدکردوارزش کلیه امورابلیسهای دروغین ریاضت اقتصادی واجتماعی نا مناسب رابرای مردم
بی دفاع ومظلوم وآزاده آن کشورهاپیش گرفته اند   1     ارزش سهام به پایان ترین حد ممکن دراروپاوآمریکا خواهدرسید
2صندوق بین المللی پول بارکودشدیدمالی واقتصادی مواجع خواهدشد شدوباریاضت بیسابقه
3به بانک مرکزی اروپا هم خواهدرسید وبارکودشدیداقتصادی وکم بودمالی  روبروخواهدگردید که تاحال بیسابقه بوده است
درصورتی که سهامداران آزاده دراروپا وآمریکا اگردوست ندارند اموالشان سوخت نشودهرچه سریعتراموال خودرا خارج  نمایند
4گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت هم یک ضربه مهم خواهدخورد آزادگان تاریخ به ادیان درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی
درکشورتان هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابی خبر
   خشم خداوندازیک سوی همراه باآتشفشان   زلزله   سیل   رانش زمین خشکسالی وغیره
وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر جهان به ویژه درکشورتان راهمراه خواهدداشت
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان منتظربه قیام وانقلاب سراسری بادستورپیروان ادیان تانابودی سران بیگانه ابلیسی درسراسرجهان است
+ نوشته شده در  جمعه 17 تیر1390ساعت 22:1  توسط نادر  | 

رکودشدیداقتصادابلیس آمریکا واروپاوکاهش بددرمنطقه یورو واخطارشدیدبه بیگانگان ابلیس جهانی


پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
باسلام
کشته شدن 6تن درشبکه تروریستی القاده درجنوب شرق موریتانی
سازمان ملل خبر دادگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت روزنکبت ازمهمات جنگی علیه معترضان استفاده کرده است
آیت الله جنتی امام جمعه تهران اعلام کردابلیس آمریکایها بالباس عربستانی دربحرین هستندکه باید ازاین کشورخارج بشوند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان خبردادند68درصدازمردم آزاده آمریکا ازسیاست های غلط اوبامااین ابلیس جهانی ناراضی هستند
وروزگارسختی درانتظار مردم شرف آمریکا ست
370غیرنظامی درحملات هوایی ابلیس آمریکا درپاکستان درشش ماه گذشته کشته شدند
بدیهای ابلیس آمریکا باعث شد بودجه نظامی بودجه خودراکاهش دهد
سازمان فضایی ایران خبر ازسه ماهواره جدیدوپرتاب خبردا د
دبیرکل سازمان ملل توقف فوری آتش بس درلیبی راخواستاراست
ایران وعراق مبادلات تجاری خودراتاسقف 20میلیارددلارافزایش داد
بانک مرکزی تایلنددرباره افزایش تورم هشدارداد
کشته شدن دونظامی دیگردرعراق ابلیس آمریکایی کشته شدند
پاکستان ازحمله خمپاره ای ناتو به شمال این کشورخبرداد
نظرسنجی ها درابلیس آلمان حکایت ازاین دارد مردم آزاده ازدولت مرکل صدراعظم المان انتقادشدیددارد
درپی درگیری قومی درپاکستان درچهارروزگذشته به 61تن ر سید
سوریه سفیر آمریکا دردمشق رابه بی ثباتی درکشورش متهم کرد
ایران دومین تولیدکننده محصولات پتروشیمی درخاورمیانه شناخته شد
اتحادیه اروپا 4میلیارد    دلارنفت ازایران واردکرد
33کشته و35زخمی براثرتصادف بین اتوبوس وقطاردرهند
سیل وبارانهای شدیددرچین 2کشته و6ناپدید50هزارزمین کشاورزی زیرآب وچهارشهربامشکلات فراوان مواجع شدند
وزنه برداران ایرانی بربلندی قله های فتح ورشادت 7طلا 6نقره ویک برنز
 مخالفت ترکمنستان باپذیرش سفیر گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت عشق آبادهایم کون جاسوس مرساددرآمد
شنودتلفنی مردم آزاده ومحترم  انگلستان با  ابلیس لانه عنکبوتی ملکه انگل     ستان بالا گرفت وباعث آبروریزی گردیده است
بانک مرکزی اروپا ویک مسئو ل اروپایی اذعان کرد سهم نخبگان حذف شد نرخ بهره 1/5درصدافزایش وسرمایه گذاری کلا ن هیچ فایده ای ندارد
واول سرمایه گذاری کوتاه مدت وکوچک شاید نقش داشته باشدوبالا رفتن شاخص بهای موادغذایی شد
مقاومت اسلامی فلسطین  موفق شدبه شبکه پایگاه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت نفوذکنند
سازمان ملل افشاء کرد اتریش درسالهای گذشته تانک به رژیم دیکتاتورمصرفروخته است
بزرگترین جاسوس گروه تروریستیوصهیونیستی ضوادیان وبشریت درغزه دستگیرشد
اعتصاب رانندگان تاکسی دریونان پایتخت آتن رفت وآمد شهررابرهم زد
روبات انسان نما درخدمت دنداپزشکان
اولین رستوران تعاملی دراروپا
طوفان شن درایالت آریزوناابلیس آمریکاباسرعت 112کیلومتردرساعت
فعالیت پایگاه روسیه درارمنستان تمدیدشد
وزیرنیرواعلام کردتادهه آینده پرونده سدسازی درایران بسته میشود
سقوط هواپیمای باربری ناتو   درافغانستان همه اتباع روس بودند
صادرات پسته ازایران به 150تن رسید
نخست وزیرانگل     ستان باهمکای پلیس ابلیس لانه عنکبوتی ملکه درشنودمردم جاسوسی میکنند
20تیرنخسین کنفراس اقتصادی ایران وچین
ایتالیا برنقش  سازنده ایران درمسائل منطقه ای وجهانی بویژه افغانستان خواستاراست
مردم آزاده لیبی اولین روزنامه خودرامنتشرکردند
گسترش روابط همه جانبه ایران باعراق هییت 100نفری به عراق
سدکارون 4باحضوررئیس جمهورهمراه باجشنی برگزارشد
تلاش گروهگ منافقین دراشرف عراق وپافشاری دولت ایران برخروج این گروهگ تروریستی
قراردادابلیس سعودی باابلیس آمریکایی از60میلیارد  دلاربه 90مییارد  دلاررسید
دزدان خانه شیخ اشراق راغارت کردند
بمب گذاری دردرون بدن تروریستها ضمن گزارش رسیده هنگام منفجرشدن باتخریب کم مواجع خواهیم شد
30کودک ویک معلم درگروهان گیری بادخالت پلیس وکشته شدن فردگروهان گیرخاتمه پیداکرد
رای اعتماد نجیب میقاتی دردولت لبنان
تظاهرات گسترده ومبارزودرگیرهای سنگین  تاسرنگونی دیکتاتورهای منطقه ادامه داردیمن لیبی بحرین
ابلیس آل خلیفه وابلیس سعودی ودیکتاتورهاوگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت  درکشتاربی سابقه مردم آزاده منطقه وجهان  بایدمحاکمه شوداینان جزء جنایتکاران جنگی محسو ب میشوند
وازدادگاه بین المللی سازمان ملل ودادگاه لاهه منتظرحکم هستیم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
بمبارانهای ابلیس ناتو درلیبی عراق افغانستان وپاکستان وبحرین ودخالتهای مکرردرکشتارمردم بی دفاع ادامه داردونظرجهانیان محکوم است
7کشته وتعدادی زخمی درمیشیگان ابلیس آمریکا
112تن براثرسقوط هواپیمادرجمهوری دموکراتیک کنگوکشته شدند
خودکفایی گندم درسال جاری بارکورد 13/5میلیون رسید
افزایش 14/5درصدی تجارت ایران باجهان
افت 50درصدی خودرودرایران
صعودطلا درهفته ای که گذشت
صلیب سرخ چین اتهامات وارده شده راردکرد
گروه تروریستی وصهیونیستی صهیونیستی ضوادیان وبشریت بخشهایی ازاراضی فلسطینان رابرای شهرک سازی مصادره کرد
مرسادباردیگر شیخ حسن نصرالله رابرای تروردردستورکارقراردارد
مرکزآمارامارات افزایش طلاق رادراین کشورخبرداد
کاهش رتبه اعتبارات پرتغال وآینده مبهم ناحیه یورو
رشداقتصادی منطقه یوروباکاهش زیادروبرواست
سازمان ملل تاسال 2050سهم موادغذایی  درجهان بایددوبرابرشودجمعیت تاسال 2050دوبرابرخواهدشد
رشداقتصادی چین تاسال 2014نصف میشود
هزاران تن درشهرهاوروستاهای سوریه به حمایت ازدولت تظاهرات کردندوعدم دخالت بیگانگان راخواستارهستند
درروزنکبت گروه تروریستی وصهیونیستی ضوادیان وبشریت 7تن راکشته وتعدادی ازفلسطینان رازخمی کردند
هزاران تن ازمردم آزاده مصر خواستارمحاکمه  دیکتاتوروکابینه وابسته به دیکتاتور وعدم حضورودخالت بیگانگان همراه باتظاهرات
دست یابی پایگاه حضرت خاتم انبیاء به حملات سابیری
بدیهای ابلیس آمریکااز13تریلیون و600میلیارد دلارگذشت
370غیرنظامی  کشته توسط هواپیماهای ابلیس آمریکا درپاکستان
10هزارتن ازفعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترم انگلستان خواستارآزادی یک فعال سیاسی حماس از
گروه لانه عنکبوتی ملکه انگل       ستان باتومارخواستارآزادی شیخ صلاح  این فعال حقوق بشری وسیاسی  هستند
فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترم فرانسه درخواست روند آزادی کاروان آزادی 2به سوی غزه هستند
وازدولت یونان وفرانسه وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت انتقادکردند
ازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان سپاسگزاریم
منتظراخباروخبرونظرات ارسالی شماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان مردم آزاده وخوب هستیم
+ نوشته شده در  جمعه 17 تیر1390ساعت 20:46  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار


پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
باسلام
کشته شدن 6تن درشبکه تروریستی القاده درجنوب شرق موریتانی
سازمان ملل خبر دادگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت روزنکبت ازمهمات جنگی علیه معترضان استفاده کرده است
آیت الله جنتی امام جمعه تهران اعلام کردابلیس آمریکایها بالباس عربستانی دربحرین هستندکه باید ازاین کشورخارج بشوند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان خبردادند68درصدازمردم آزاده آمریکا ازسیاست های غلط اوبامااین ابلیس جهانی ناراضی هستند
وروزگارسختی درانتظار مردم شرف آمریکا ست
370غیرنظامی درحملات هوایی ابلیس آمریکا درپاکستان درشش ماه گذشته کشته شدند
بدیهای ابلیس آمریکا باعث شد بودجه نظامی بودجه خودراکاهش دهد
سازمان فضایی ایران خبر ازسه ماهواره جدیدوپرتاب خبردا د
دبیرکل سازمان ملل توقف فوری آتش بس درلیبی راخواستاراست
ایران وعراق مبادلات تجاری خودراتاسقف 20میلیارددلارافزایش داد
بانک مرکزی تایلنددرباره افزایش تورم هشدارداد
کشته شدن دونظامی دیگردرعراق ابلیس آمریکایی کشته شدند
پاکستان ازحمله خمپاره ای ناتو به شمال این کشورخبرداد
نظرسنجی ها درابلیس آلمان حکایت ازاین دارد مردم آزاده ازدولت مرکل صدراعظم المان انتقادشدیددارد
درپی درگیری قومی درپاکستان درچهارروزگذشته به 61تن ر سید
سوریه سفیر آمریکا دردمشق رابه بی ثباتی درکشورش متهم کرد
ایران دومین تولیدکننده محصولات پتروشیمی درخاورمیانه شناخته شد
اتحادیه اروپا 4میلیارد    دلارنفت ازایران واردکرد
33کشته و35زخمی براثرتصادف بین اتوبوس وقطاردرهند
سیل وبارانهای شدیددرچین 2کشته و6ناپدید50هزارزمین کشاورزی زیرآب وچهارشهربامشکلات فراوان مواجع شدند
وزنه برداران ایرانی بربلندی قله های فتح ورشادت 7طلا 6نقره ویک برنز
 مخالفت ترکمنستان باپذیرش سفیر گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت عشق آبادهایم کون جاسوس مرساددرآمد
شنودتلفنی مردم آزاده ومحترم  انگلستان با  ابلیس لانه عنکبوتی ملکه انگل     ستان بالا گرفت وباعث آبروریزی گردیده است
بانک مرکزی اروپا ویک مسئو ل اروپایی اذعان کرد سهم نخبگان حذف شد نرخ بهره 1/5درصدافزایش وسرمایه گذاری کلا ن هیچ فایده ای ندارد
واول سرمایه گذاری کوتاه مدت وکوچک شاید نقش داشته باشدوبالا رفتن شاخص بهای موادغذایی شد
مقاومت اسلامی فلسطین  موفق شدبه شبکه پایگاه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت نفوذکنند
سازمان ملل افشاء کرد اتریش درسالهای گذشته تانک به رژیم دیکتاتورمصرفروخته است
بزرگترین جاسوس گروه تروریستیوصهیونیستی ضوادیان وبشریت درغزه دستگیرشد
اعتصاب رانندگان تاکسی دریونان پایتخت آتن رفت وآمد شهررابرهم زد
روبات انسان نما درخدمت دنداپزشکان
اولین رستوران تعاملی دراروپا
طوفان شن درایالت آریزوناابلیس آمریکاباسرعت 112کیلومتردرساعت
فعالیت پایگاه روسیه درارمنستان تمدیدشد
وزیرنیرواعلام کردتادهه آینده پرونده سدسازی درایران بسته میشود
سقوط هواپیمای باربری ناتو   درافغانستان همه اتباع روس بودند
صادرات پسته ازایران به 150تن رسید
نخست وزیرانگل     ستان باهمکای پلیس ابلیس لانه عنکبوتی ملکه درشنودمردم جاسوسی میکنند
20تیرنخسین کنفراس اقتصادی ایران وچین
ایتالیا برنقش  سازنده ایران درمسائل منطقه ای وجهانی بویژه افغانستان خواستاراست
مردم آزاده لیبی اولین روزنامه خودرامنتشرکردند
گسترش روابط همه جانبه ایران باعراق هییت 100نفری به عراق
سدکارون 4باحضوررئیس جمهورهمراه باجشنی برگزارشد
تلاش گروهگ منافقین دراشرف عراق وپافشاری دولت ایران برخروج این گروهگ تروریستی
قراردادابلیس سعودی باابلیس آمریکایی از60میلیارد  دلاربه 90مییارد  دلاررسید
دزدان خانه شیخ اشراق راغارت کردند
بمب گذاری دردرون بدن تروریستها ضمن گزارش رسیده هنگام منفجرشدن باتخریب کم مواجع خواهیم شد
30کودک ویک معلم درگروهان گیری بادخالت پلیس وکشته شدن فردگروهان گیرخاتمه پیداکرد
رای اعتماد نجیب میقاتی دردولت لبنان
تظاهرات گسترده ومبارزودرگیرهای سنگین  تاسرنگونی دیکتاتورهای منطقه ادامه داردیمن لیبی بحرین
ابلیس آل خلیفه وابلیس سعودی ودیکتاتورهاوگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت  درکشتاربی سابقه مردم آزاده منطقه وجهان  بایدمحاکمه شوداینان جزء جنایتکاران جنگی محسو ب میشوند
وازدادگاه بین المللی سازمان ملل ودادگاه لاهه منتظرحکم هستیم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
بمبارانهای ابلیس ناتو درلیبی عراق افغانستان وپاکستان وبحرین ودخالتهای مکرردرکشتارمردم بی دفاع ادامه داردونظرجهانیان محکوم است
7کشته وتعدادی زخمی درمیشیگان ابلیس آمریکا
112تن براثرسقوط هواپیمادرجمهوری دموکراتیک کنگوکشته شدند
خودکفایی گندم درسال جاری بارکورد 13/5میلیون رسید
افزایش 14/5درصدی تجارت ایران باجهان
افت 50درصدی خودرودرایران
صعودطلا درهفته ای که گذشت
صلیب سرخ چین اتهامات وارده شده راردکرد
گروه تروریستی وصهیونیستی صهیونیستی ضوادیان وبشریت بخشهایی ازاراضی فلسطینان رابرای شهرک سازی مصادره کرد
مرسادباردیگر شیخ حسن نصرالله رابرای تروردردستورکارقراردارد
مرکزآمارامارات افزایش طلاق رادراین کشورخبرداد
کاهش رتبه اعتبارات پرتغال وآینده مبهم ناحیه یورو
رشداقتصادی منطقه یوروباکاهش زیادروبرواست
سازمان ملل تاسال 2050سهم موادغذایی  درجهان بایددوبرابرشودجمعیت تاسال 2050دوبرابرخواهدشد
رشداقتصادی چین تاسال 2014نصف میشود
هزاران تن درشهرهاوروستاهای سوریه به حمایت ازدولت تظاهرات کردندوعدم دخالت بیگانگان راخواستارهستند
درروزنکبت گروه تروریستی وصهیونیستی ضوادیان وبشریت 7تن راکشته وتعدادی ازفلسطینان رازخمی کردند
هزاران تن ازمردم آزاده مصر خواستارمحاکمه  دیکتاتوروکابینه وابسته به دیکتاتور وعدم حضورودخالت بیگانگان همراه باتظاهرات
دست یابی پایگاه حضرت خاتم انبیاء به حملات سابیری
بدیهای ابلیس آمریکااز13تریلیون و600میلیارد دلارگذشت
370غیرنظامی  کشته توسط هواپیماهای ابلیس آمریکا درپاکستان
10هزارتن ازفعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترم انگلستان خواستارآزادی یک فعال سیاسی حماس از
گروه لانه عنکبوتی ملکه انگل       ستان باتومارخواستارآزادی شیخ صلاح  این فعال حقوق بشری وسیاسی  هستند
فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترم فرانسه درخواست روند آزادی کاروان آزادی 2به سوی غزه هستند
وازدولت یونان وفرانسه وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت انتقادکردند
ازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان سپاسگزاریم
منتظراخباروخبرونظرات ارسالی شماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان مردم آزاده وخوب هستیم
+ نوشته شده در  جمعه 17 تیر1390ساعت 20:43  توسط نادر  | 

سلام برمردم آزاده آمریکا واروپاوفلسطین وجهان

باسلام به مردم بی دفاع ومظلوم آزاده  اروپا وآمریکا
اخطاربه سران بیگانگان دولتهای آمریکا واروپا   چنانکه ریاضت دروغین شماکه باعث ریاضت اقتصادی واجتماعی مردم شرف وفهیم کشورهای
فوق گردیده است چنانکه دست ازاعمال خشونت انگیز خودبرندارید
ا  رکود فراتراز33درصددرپیش وکل اروپارافراخواهدگرفت
2روی بورس های اروپا وآمریکا بااثرنافرجامی حتی دربعضی مواردمنجربهورشکستی خواهدشد
3روی گروه تروریستی صهیونیستی ضدادیان وبشریت بشدت اثرخواهدگذاشت
درصورت نیازبیشتربه روزهای قبل وماههای گذشته دراین وب سایت مراجعه کنید
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان  و آزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورمحترمتان ضمن ابراز همددی مینماییم باکلیه عزیزان دربند ابلیس آمریکایی واروپایی
ومردم بزرگوار آمریکا واروپا بااعتراضات واعتصابات وتظاهرات گسترده ترازروزهای قبل منتظر سقوط دجلان زمان به نهصت آغازین خود
ادامه خواهنددادوریاضت اقتصادی واجتماعی ابلیس وتروریست اقتصادی وصهیونیست اجتماعی راکه باعث اذیت مرم رافراهم آورده اند  خواهندشکست
ماهم درکنارشمامردم آزاده درسراسرجهان به ویژه کشورهای اروپایی وآمریکایی خواهیم بود وازشماحمایت آزادگان تاریخ به ادیان الهی
درسراسرجهان تاپای مرگ دوستدارشماعاشقان خداوندهسیتم درسراسرجهان
سیل وطوفان عظیمی هنوز درراه است خشم خداوندازیک سووخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی ازسوی دیگرمردم آزاده رادرپی خواهدداشت ای بیگانگان ازخدابی خبر
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید
+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 تیر1390ساعت 22:12  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

 

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
براثرآتش سوزی دریک کشتی حامل مهاجران غیر قانونی 197تن کشته شدندازسودان عازم عربستان بود
670هزارتن گندم ازکشاورزان گلستانی درایران توسط دولت خریداری شد
نخست وزیرلبنان پایان دادن اشغال گری ازسوی گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
مایکل لینونزملوان دریایی انگل   ستان به 7ماه زندان محکوم شد
پایگاه اینترنتی آوازخبردادرئیس جمهورفرانسه قصدسانسوراینترنت رادارد
مذاکره انگل   ستان درجده با همتای ابلیس سعودی
گروه مبارزمردم آزاده درنشست دیکتاتوربحرین اعلام کردند درصورت کشتارمردم آزاده ازگفتگوخودداری میکنند
یورش ابلیس سعودی با ابلیس دیکتاتور به سوی مردم آزاده بحرین
تجمع سکوت مردم آزاده درلندن آزادیخواهان یک مقام ارشد فلسطینی دربند انگل   ستان ورفتاردوگانه میان فلسطینان وصهیونیستها
لیبی دردرگیرهای دیگتاتور بامردم آزاده 11کشته و60زخمی شدند وشماری ازافسران ارشد دیکتاتوربه ارتش مبارزین
ارتش لیبی پیوست تاسقوط قذافی مبارز ادامه دارد
بهای نفت سبک وسنگین آمریکا کاهش ونفت اوپک افزایش یافت
4100تن به بیماری وباکتری ئی کولای دراروپا گرفتارهستند
40شبه نظامی طالبان  کشته وچندین تن کشته ویا زخمی دردرگیریهای طالبان درافغانستان
ایالت فلوریدا ابلیس آمریکا براساس قانون جید شماری ازمردم بیکار میشوند
اعتصاب رانندگان تاکسی دریونان رفت وآمدرابرهم زد
نخست وزیرپاکستان تروریسم مهمترین عامل بحران دراین کشوراست
مقامات دروغین گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت باساخت صدها واحدمسکونی درقدس موافقت کردند
دیکتاتور باردیگر تظاهرات مردم آزاده درروستای سهنه راسرکوب کرد
شاه چراغ شیراز عرق درشور وشادی درمراسم میلاد حضرت امام حسین ع وحضرت ابالفظل العباس ع بود
شهرقم وبیشترهای ایران وجهان درشوروشادی است میلادامامان معصوم ع
عضوفدرانسیون ابلیس آمریکاسامانه موشکی دراروپاشکننده است
50تن ازدانش اموزان درمدرسه ای درافغانستان به بیماری ناشناخته ای مبتلاشدند
طبق گزارش رسیده ازهندمخالفان هم جنس گرایی مخالفت خودرااعلام کردندکه گویای بیماری ایذراست واین هدیه مدحی های حقوق بشری ابلیس امریکا است
دانمارک مرزهای خودراتشدید میکند
شخصیتهای مذهبی وسیاسی پاکستان نام وشخصیت امام حسین رامعرفی کردند
پایان ماموریت ارتش کانادادرافغانستان
جان باختن 6تن براثر طغیان رودخانه ها وسیل درچین
یمن دیکتاتور بمب باران هوایی تعدادی ازمردم آزاده وبی دفاع کشته وزخمی شدندتظاهرات گسترده بصورت تمام قبال یمن درعدم
دخالت ابلیس سعودی وابلیس آمریکایی وتاسرنگونی دیکتاتورراهشان راادامه خواهندداد
10تن به عنوان کارآفرینهای برترشناخته وتقدیرشدازسوی مسئولین ایرانی
95درصدداروهای دام وطیوردرایران ساخته میشود
روزپاسداروروز جانباز برغیورمردان ایران وجهان به ویژه نیروهای مسلح اسلام وبخصوص سپاه پاسداران وجانبازان ایران وجهان و
خانواده محترم ومعظم شهداوجانبازان تبریک وتهنیت عرض مینماییم
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
نوارغزه شهادت دو تن فلسطینی بدست گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
عراق شمال بغداد35کشته و47زخمی بجاگذاشت دست کم درعملیات تروریستی وابلیسی سال
کرانه باختری روداردن ساخت خودروهای خورشیدی به دست توانای مردم آزاده مهندسان فلسطینی
کودک سه سمنانی علاقهمندبه بازیگری
انفجار بمب درمرمز خرید ترکیه
طبق گزارشات رسیده درژاپن خطررادیواکتیو 4 برابردرمناطق سونامی اعلام شد
حمله تروریستی درپاکستان به کاروان ارتش تعدادی کشت وزخمی برجاگذاشته است
فشارابلیس  واشنگتن به مصر ودرخواست مردم بدون دخالت ابلیس آمریکایی وحضوربیگانگان دررابطه باانتخابات پیش روی
4تن درمصراته ازمردم آزاده بدست دیکتاتورکشته شدند
افرادمسلح 4نظامی ابلیس ناتو راکشتند
یک کشتی مردم آزاده فرانسه کاروان آزادی 2یونان رابه مقصد غزه ترک کرد
فعالان حقوق بشری انگلیس درپی پایگاههای مخفی ابلیس آمریکایی دردنیا تظاهرات کردند
6فلسطینی درکرانه باختری روداردن بدست گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ربوده شدند
228نظامی ابلیس ناتودرافغانستان ازآغاز سال میلادی 2011کشته  شدند
سانحه رانندگی درمشهدبه سرخس 3کشته داد
سقوط بالگرد روسیه درسیبری دوکشته و11زخمی بجاگذاشتند
جمعی ازافسران بلندپایه روسیه به خاطر اصلاحات درارتش استفعا دادند
3کشته ابلیس آمریکایی و8زخمی درافغانستان
آزمون رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزادفرداوپس فردا
بارش بیسابقه برف ویخبندان درمرز شیلی وبولیوی
شهرفونکس درایالت آریزونای ابلیس آمریکا توفان شن وماسه باسرعت 100کیلومتردرساع
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردند هرگونه دخالت بیگانگان درسراسرجهان به ویژه کشورهای منطقه ای ممنوع است
درصورت دخالت فقط ازطریق سازمان ملل که آن هم باید بی طرف باشدواین گونه تهدیدهاازسوی ابلیس جهانی وگروه تروریستی وصهیونیستی
ضدادیان وبشریت  خواه حضورنظامی وچه رسانه ای چه ترورافکار وترورشخصیتها ازسوی بیگانگان محکوم است لذا بیشتر ازاین خود
راخراب وشدمنده نکنید
زنجان کشف پیش از شش هزارجلدکتب تحریف شده ادیان مختلف    نیروی انتظامی
انهدام 3باندقاچاق سلاح درلرستان 7قاچاچی دستگیرشدند
جادوگران هم باید مالیات بایدبدهند    تصمیم دولت رومانی
برای نجات بحرانی اقتصادانگل    ستان بایدازسرویس جاسوسی درمنطقه یورو وسایرملل استفاده کرد مقامات انگل      ستان اعلام کرد
ارتش چین برای اطلاع رسانی درمرزهای خودورابطه باسایرین کبوتراستخدام میکند
تبعیض جنسیتیی دربی بی سی مردان 5برابرزنان حقوق می گیرند
قاچاچی درزندان ازتیر وکمان برای حمل موادمخدربه سایرین استفاده می کند
قیمت شیر      منطقه ای میشودهرمنقطه قیمت خودش رادارد
یمن   بحرین   لیبی  باتظاهرات گسترده وروی به جلو لیبی یک قدم تاانقلاب باشکوه وعظمت خداوندمتعالمصر خواستارگسترش روابط دوستانه همه جانبه وتهدیدی برای همسایه ها نیست این ساخته وپرادخته بیگانگان برای فریب افکارمردم است
بن بست ابلیس آمریکا درمورد تحریمها به جایی نخواهندرسید درکل دنیا  به نقل از آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان بااین روز فرخنده میلادامام سجادع برای همه مریضهای پیروان ادیان آرزوی سلامت وتندرستی
راخواستارهستیم به ویژه مسلمانان ومسیحیان وسایرادیان
شبکه جدیدشماراه اندازی شد درحال حاضر 16ساعت ودرآینده نزدیک 24ساعته خواهدشد
خشم مصرها درموردحکم ابلیس دیکتاتور وسران بیگانه آن کشور درژریم گذشته
عمره دانشگاهیان جامانده به شهرخدارفتند
فراریک زندانی توسط همسرش باجاسازی درچمدان مکزیک
کتک کاری نمایندگان زن درافغانستان
آلمان هم به جمع کشورهای ریاضت اقتصادی پیوست
روزجانباز باهیات 4نفری ازجانب  رهبر معظم ایران وجهان به سوی بیمارستان ها ومنازل جانبازان تقدیر وتشکربعمل امد
نخست وزیر  عراق به سرمایه گذاران ایرانی خوش آمد عرض مینماییم
اعتراض مردم آزاده ازعفوافسران که درکشتارمردم آزاده مصرنقش داشتند
پایگاه نظامیان ابلیس درآمریکا دربابل عراق موردهدف مو شکی قرارگرفت
33مامورپلیس و5درحمله طالبان درافغانستان کشته شدند
1300تن ازکارکنان ابلیس آمریکا شغل خود راازدست دادند
ضمن تشکرازخبر واخبارونظرات  ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان
منتظرنظرات و خبرواخبارارسالی شماهستیم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 تیر1390ساعت 22:9  توسط نادر  | 

ابلاغ به سازمان ملل وکلیه دادگاههای بین المللی وکیفری ودیده بان حقوق بشر واخطار

درصورتی که فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان به ویژه منطقه وکلیه سازمانهای حقوق بشری وسازمان ملل
ودیده بان حقوق بشر ودادگاههای بین المللی وکیفری  ودادگاه لاهه اقدام نکنند تروریستها ی صهیونیست برتخریب آثار باستانی ومهم مذهبی ادیا ن
ومسلمانان پای پیش گذاشته است درفلسطین اشغالی به ویژه دربیت المقدس باحفرتونل ودرمرحله بعدباانفجار
بیت المقدس با فریب زلزله  درصورتی که اقدام نشود مسلمانان ومسیحیان وسایرادیان رانخواسته به جنگ دعوت خواهدنمود
لذا درهرگونه  کشتاردراین خصوص اقدام سازمان ملل یک امرحیاتی است
+ نوشته شده در  سه شنبه 14 تیر1390ساعت 15:59  توسط نادر  | 

بیانیه آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان واخطاربهبیگانگان

ابلاع به پیروان ادیان الهی درسراسرجهان  
باسلام وخسته نباشید
بیانیه آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان   به شرح ذیل است
باتوجه به اینکه کشورهای اسلامی درحال انقلاب وکشورهای اروپایی وآمریکایی  درسلطه وتسلط بیگانگان ابلیسی  تروریست ها وصهیونیست هاودیکتاتورها قرارگرفته اندنیاز مبرم به وسایل مورد نیاز روزمره دارند
وروزگارراباشدیدترین وضع ممکن سپری می کنند ازجمله فلسطین لبنان یمن بحرین لیبی عراق افغانستان پاکستان درحال حاضر
کشورهای اروپایی وآمریکایی که ریاضت اقتصادی  راشامل میشود خواهشمنداست دستورفرمایندجهت نیاز این عزیزان دربندابلیس وصهیونیست ودیکتاتور
پیروان ادیان الهی آزاده جهان  ضدتروریست وصهیونیست وابلیس ودیکتاتوراعم ازمسلمانان مسیحیان وسایرادیان دعوت بعمل می آید
1مسلمانان یک نوبت ازرفتن به حج عمره وحتی واجب دربیت الهی  خوداری فرمایند ومسلمانان آزاده  عزیز درحدامکان مبلغ ومبالغ خودرا
2مسیحیان یک نوبت مخارج روزه مره حتی جشنهای مسیحی رااختصاص به این امروسایرمسیحیان آزاده عزیزمبلغ ومبالغ خودرا
3توریست های سراسرجهان آزاده مبلغ ومبالغ خودرا
وهمه آنانی که زن وفرزندوهمسر خودرادوست دارندفکرکنندخانواده خوداسیرابلیس وتروریست وصهیونیست ودیکتاتورشده است
درهرکشوری حسابی بانکی ازطریق دولت آن کشوربه این امراختصاص  ودرنظربگیرند
مسلمانان توجه داشته باشند مکه امروز شمامومنین درکمک رسانی به عزیزان است شماخدارادرآنجامی توانیدزیارت نماید
مسیحیان توجه کنندخدای عیسی مسیح درراه کمک رسانی امروز شمابه این عزیزان است
بخدای محمدص وعیسی مسیح وسایرادیان قسم  خدای همگی مایکی است 
کمک به هم نوع کمک به خوداست شمامردم آزاده جهان بهترین مردم روی زمین هستید
ابلیس وتروریست وصهیونیست ودیکتاتوردرفکرخالی کردن جیب های شما وباگلوله وبرهنه کردن زن ومردوتجارت بانوان محترم
وموادمخدروسلطه گری وتسلط برجهان وخانواده های شماخوبان است این قانون شیطان وبیگانگان است قانون خدای شماپیروان ادیان نیست
وماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان آن رابشدت محکوم می کنیم
هدف آزادگان پیروان ادیان راه شماست به خدا                        وراه شمابه خداهدف ماست
بنام خدای محمدص وعیسی مسیح وسایرادیان باهم دعابرای   عزیزان فلسطین عزیز لبنان یمن بحرین لیبی افغانستان  پاکستان عراق وغیره    
کشورهای مردم آزاده اروپایی وآمریکایی که باسیاستهای غلط ابلیس به ریاضت وفشارهای اقتصادی گرفتارآنان راگرفتارکردند
ننگ برابلیس خون آشام    درودبرشهدای ادیان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدبادستورمراجع ادیان بایک قیام سراسری روبروانشاءالله خواهید شد
تابدانیدسلاحهای پوشالی وتوخالی شماابلیسهای جهانی پوچ وهیچ است وشکست حتمی ابلیس   دربرابرقدرت الهی واراده مردم آزاده جهان
 
+ نوشته شده در  سه شنبه 14 تیر1390ساعت 15:55  توسط نادر  | 

میلادنورهای الهی ماه شعبان وشکست ابلیس جهانی مبارکباد


باسلام میلادنورهای الهی برتمام ادیان وپیروان ادیان اعم ازمسلمانان ومسیحیان ویهودیان وسایرادیان بویژه عاشقان آنحضرت مبارک
وگرامی باد    ایام جشن وشادی درماه عزیز شعبان میلاد حضرت امام حسین ع وحضرت ابالفضل العباس ع وحضرت سجادع واین است
که می آید نامش کامل کننده ادیان ومظهرعدل وعدالت  حق وحقیقت که عدالت دررویش شرمنده است عزیزحضرت زهراس دخترپیام آوراسلام وادیان  
حضرت محمدص آن کسی نخواهدبودبجزء آن آقاحضرت مهدی صاحب الزمان عج وحضرت مسیح ع پشت این آقابه نمازخواهدایستاد
وجهان راپرازعدل ودادخواهندکردبرای همین است اتحادامروزوفردامسلمانان ومسیحیان وسایرادیان یک امرحیاتی محسوب میشود
خدایکی است پیامبران الهی هستند ازطرف خداوندبزرگ
بزرگترین جشنها درهیات شهداوجانبازان حضرت قمربنی هاشم مهیا گردیده است باحضورگرم شما آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان و
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درایران اسلامی منتظرحضورگرم شماهستیم
روزی خواهدآمد دیگرهیچ قدرت پوشالی وتهی  ابلیسی نخواهدتوانست بگویدمن رهبر جهان رابعهده دارم درصورتی که مردم آزاده
جهان راقتل عام میکند
هیات شهداوجانبازان حضرت قمربنی هاشم ع ویژه خواهران وبرادران وهیات شهداوجانبازان حضرت زینب ع ویژه خواهران متعلق به هیات شهداوجانبازان
حضرت قمربنی هاشم قدم مبارک شمارادرهیات خودتان گرامی میداریم
+ نوشته شده در  سه شنبه 14 تیر1390ساعت 15:53  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

 

 


باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
وزارت کاراسپانیا ازبیکارشدن چهارمیلیون نفرخبرداد
مردم آزاده مغرب باردیگر تظاهرات ضددیکتاتوری برگزارکردند
رئیس جمهورفرانسه اذعان کردشکست توطئه غرب رادررابطه باسوریه
چندین تن ازافسران بلندپایه روسیه درپی اصطلاعات آن کشوراستعفاکردند
جشن میلادامام حسین درنجف اشرف برگزارشد
ایران درمسابقات بین المللی حفظ وقرائت قران رتبه اول راکسب کرد
یک نظامی ابلیس ناتو درافغانستان کشته شد
کشته شدن 8نظامی دیگردرعراق
بهای نفت دربازارآسیا افزایش یافت
نفت وسنگ آهن بزودی دربازاربورس
کشته تروریستهابه 13تن درشمال شرق مکزیک
سفرغیرمنتظره سفیر انگل     ستان به افغانستان
پاکستان وافغانستان کشتارغیرنظامیان بدست تروریست های طالبان رامحکوم کردند
روسیه بادیگربه ابلیس ناتواستقرارسامانه موشکی دراروپاراهشدارداد
هواشناسی ایران خبردادتا3روز آینده هوای تهران گرمترمیشود
شورای انتقالی مردم آزاده  لیبی باردیگر گفتگوبادیکتاتورقذافی را ردکرد
همکاری ایران وعراق دررابطه باگسترش نفت وگاز
محققان خبردادنداستفاده مکررازرنگ مو دررابطه باسرطان پوست موثراست
یک فروندجنگنده اف 15درژاپن سقوط کرد
سخنگوی ایران خبردادحمایت ازتروریسم کارصهیونیستهاست
شماردیگری ازگارد ریاست جمهوری دیکتاتوریمن به ارتش مردم آزاده پیوست
نشست سران روسیه باابلیس ناتو درروسیه
ناصالح کناره گیری ازقدرت راردکرد
مردم آزاده یونان با تظاهرات درآتن اقدام ممانعت ازحرکت کاروان آزادی  امداد2به غزه رامحکوم کردند
اینگلوک شنیاواترا نامزد حزب نخست وزیری شد
پادشاه ابلیس سعودی ازابلیس   اردن حمایت کرد
بیگانگان وابسته به دیکتاتوریمن امنیت شیطانی شهرعدن راافزایش دادند نیروهای دریایی درالبریقه
روسیه عملکردابلیس ناتودلیبی راباقطعنامه های سازمان ملل مغیردانست
ترکیه شورای انتقالی لیبی رابه رسیمت شناخت
شمارجان باختگان درطوفان مکزیک به 16تن رسید
تظاهرات ضددولتی درپایتخت بلاروس بادخالت پلیس به خشونت کشیده شد
تایوان سامانه رادارگریزآزمایش کرد
بحرین بابرپایی تظاهرات درسراسرکشورمذاکره رابادیکتاتورردکرد
ادامه حملات هوایی دیکتاتورباقذافی درالمصرانه درلیبی
مرکزدیده بان حقوق بشر لیبی هرگونه گفتگو بادیکتاتورراردکرد
باران وسیل ریزش دومعدن درچین 79تن رابه دام انداخت
تظاهرات گسترده درپایتخت بحرین وچندشهرتابرکناری دیکتاتور
بهره برداری نخسین بارازنیروگاه سیکل ترکیبی چاربهار حتی برق پاکستان هم صادرمیشود
دوطرح بزرگ عمرانی دراستان سیستان وبلوچستان درایران
پاکستان اعلام کردباشلیک گلوله درمرزهای پاکستان ازسوی خاک افغانستان تعدادی درروستاهای پاکستان کشته شدند
نیروهای مردم آزاده باپیشروی به سوی پایتخت لیبی ودرگیری بانیروهای ابلیس دیکتاتوربه پیش خواهندرفت ودرگیری بسیارسنگین اعلام شد
رهبرمعظم  پیروان  ادیان  درجهان درایران  دردیداربامقامات سپاه اسلام درقالب سپاه پاسداران اعلام کرد
درروزپاسداربرضرورت وحدت ونشاط وتوسعه کشور روبه رشدتاکیدکردوانقلابهای منطقه بیداری جهان اسلام وآغازبه سایرکشورهای
جهانی خواهدبودوابرازمحبت فرمودند
کشف گنجینه هندی دریک معبدهندبالغ بر20میلیاردو300میلیون دلاراست که شامل طلاجات ونقره واشیاء است
گاردساحلی یونان کاروان آزادی 2مردم آزاده فعال حقوق بشری کاناداراتوقف کرد
دولت ابلیس آلمان 10هزارتن ازکارمندان خودرااخراج میکند
رانش زمین جان 6تن رادرنپال گرفت
بازگشت زیردریایی ایران ازآبهای بین الملل این چهاردهمین باراست کشتی های زیردریایی ایران درآبهای بین المللی میدرخشد
وزارت امورخارجه خبردادهمگرایی وهمکاری باکشورهای منطقه ازالویتهای امورخارجی این کشوراست
برنامه پیشگیری دیابت امسال درایران راه اندازی میشود
اعتصاب غذای 7هزارزندانی عزیزان فلسطینی  دربند گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررابطه باوضعیت بسیاربدزندان
رئیس جمهور ایران حرکت سازندگی راباگسترده فراوان پیش می بریم
نخست وزیرتایلنددرپی شکست ازکابینه استعفاکرد
وزیرکشورامروزبه ترکمنستان می رود
ایران وعراق گسترش همکاری میدهند
ساخت راه آهن شیرازوبندرعباس آغازشد
نظامیان افغانستان درمرز پاکستان چندغیرنظامی زخمی شد
رانش زمین جان دوتن وچندزخمی درفیلیپین راگرفت
یمنی هابه ابلیس سعودی درباره مردم آزاده ودخالتدرکشوریمن  هشداردادند
چین ورومانی روابط نظامی راگسترش می دهند
انفجارمهیب درلوله انتقالی گاز به گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وابلیس اردن   این سومین باراست لوله های گازی رامنفجرمی کننددرجزیره سینا
دولت  ابلیس آلمان تحهیزات نظامی به ارزش دومیلیارد   یورو به الجزایرمیفروشد
بهای نفت دربازارآسیاافزایش یافت
مردم آزاده مصر بابرپایی تظاهرات اقدامات دولت ابلیس یونان رامحکوم کردنددرتوقف کشتی های آزادی2بسوی غزه
پرداخت وام 5میلیون تومانی به کشاورزان ایرانی ادامه دارد
جشن بزرگ امام حسین ع درحرم رضوی برگزارشد
انفجارخودرودرترکیه
حمله تروریستهابه وزیرستان پاکستان دونظامی کشته شدند
جدیدترین کشتارازسوی ابلیس دیکتاتوریمن 3کشته و2زخمی برجاگذاشت
یک مقام ژاپنی بعلت بازی کردن بااحساسات مردم دررابطه باسونامی استعفا کردوکاررابرای نخست وزیرسخت کرد
هک هاتوانستندبه پایگاههای نفوذی ابلیس آمریکا راه پیداکنند برای چندمین بار
دوانفجارتروریستی درتاجی عراق به35تن رسیدشاهدان اززخمی شدن تعدادی خبردادند
چهارنظامی ابلیس ناتودرشرق افغانستان کشته شدند
چین آتش بس فوری درلیبی راخواستارشد
دولت روسیه کنوانسیون رادردریای خزرتصویب کرد
 دولت ژاپن 17میلیارد یورودیگربرای مناطق زلزله زده وسونامی ژاپن اختصاص داد
5مامورامنیتی درجنوب غرب پاکستان کشته شدند
سقوط یک بالگردروسیه درسیبری دوکشته بجاگذاشت
سومین محموله کمکهای انسان دوستانه ایران به تونس ارسال شد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردند
ا   سقوط یورودراروپادرآینده ای نه چندان دورحتمی خواهدشد اگرسران بیگانه آمریکایی واروپایی به اذیت وآزارمردمشان قدمی 
منفی باریاضتهای دروغین بردارندوصندوق بین المللی پول اروپا هم بی اثرنخواهدبودازطرف سران بیگانه وباتهدیدجدی روبرومیشود
دولت دست نشانده ابلیسی آمریکا هم بابدهی های فراوان جهت کشتارمردم آزاده جهان روبرواست هشدارمی دهیم چنان که
دولتهای بیگانه ابلیسی آمریکایی واروپایی باسیاستهای غلط ابلیسی قدم منفی بردارندسقوط خود راهمراه ریاضتهای اجتماعی واقتصادی
مردم بی دفاع کشورهای آزاده آمریکایی واروپایی رامهیامیکنندواین خیلی بداست برای مردم درستم ؟بیگانگان راهی باهمسوشدن مردم آزاده 
دنیاندارند
درصورتی که فعالان حقوق بشری آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان به ویژه منطقه وکلیه سازمانهای حقوق بشری وسازمان ملل
ودیده بان حقوق بشر ودادگاههای بین المللی وکیفری  ودادگاه لاهه اقدام نکنند تروریستها ی صهیونیست برتخریب آثار باستانی ومهم مذهبی ادیا ن
ومسلمانان پای پیش گذاشته است درفلسطین اشغالی به ویژه دربیت المقدس باحفرتونل ودرمرحله بعدباانفجار
بیت المقدس با فریب زلزله  درصورتی که اقدام نشود مسلمانان ومسیحیان وسایرادیان رانخواسته به جنگ دعوت خواهدنمود
لذا درهرگونه  کشتاردراین خصوص اقدام سازمان ملل یک امرحیاتی است
هجوم نظامیان آمریکایی به منازل مردم بصره درپی ناکامیهای اخیرابلیس آمریکایی
جابجایی نیروهای نظامی ابلیس لانه عنکبوتی ملکه انگل     ستان درافغانستان
هلندمسئول کشتارمسلمانان بوسنی شناخته شد
حمله تروریستی به هتل الرشید5کشته و5زخمی بجاگذاشت
زمین لرزه ای درهونشوژاپن 5و4ریشتردرمرکزاین کشور
ازخبرواخبار ونظرات ارسالی شمامردم آزاده  سراسرجهان باسپاس وقدردانی      
منتظرنظرات وخبرواخبارارسالی شمامردم آزاده سراسرجهان هستیم

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 تیر1390ساعت 15:51  توسط نادر  | 

درخواست جهانی برای یک تظاهرات سراسری جهانی علیه بیگانگان ریاضتی واجتماعی واقتصادی

مردم آزاده جهان به جوش آمده علیه ابلیس های جهانی وسران بیگانه کشورها وتروریستها وصهیونیستهاوکلیه دیکتاتورها     خسته نباشید
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان علیهابلیس های جهانی خون آشام وسران بیگانه وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وکلیه دیکتاتورها
ضمن هشدارواخطارسفارش نمودندآماده جنگ نیست ولی برای مقابله باهرگونه تهدیدی ازجانب بیگانگان به دین وآئین ومردم آزاده سراسرجهان
باقدرت الهی وهمت مردان الهی تمام پیروان ادیان خودرابرای یک پیکارعظیم مهیا گردیده است وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان به ویژه کشورفلسطین ولبنان وکشورهای درحال انقلاب جهان وکشورهای به دروغ ریاضت اجتماعی واقتصادی دولتهای ابلیس برای تحت فشار گذاشتن مردم بی دفاع جهان
وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان    درخواست جهانی ازتمام مردم آزاده جهان بویژه کشورهای اروپایی وآمریکایی خودرابرای
یک تظاهرات واعتراضات واعتصابات گسترده ترازروزهای قبل تحت هرعنوانی آماده کنندابلیسهاتحت هرعنوانی بایدنابودشوند
ازامروز درهرکشوری که هستند قیام خودرا  تحت خداپرستی وعدالت خواهی وحق وحقیقت وطلب مطالبات وتحت عنوانهای ریاضتی اجتماعی واقتصادی
ازسران بیگانه اعلام دارندوبیزاری خودراازگروه تروریستی وصهونیستی ضدادیان وبشریت ابلاغ کننددیگربس است این همه فشاروسیاستهای غلط
سران بیگانه تابفهمندجهان دارای نظم خدایی توسط مردان الهی است درهردینی نه تعداداندکی که خودرارهبران دروغین جهان می دانند
ازسازمان ملل درصورتی که حامی ملتهای آزاده است و کلیه دادگاههای بین المللی ودیده بان حقوق بشری ونهادهای حقوق بشری درخواست
میگرددضمن هشدارواخطار به سران بیگانه مردم را دریک تظاهرات سراسرجهانی که آماده میشوندیاری کنند وازهرگونه خشونت دولتهای ابلیس پرهیز شود
یاهمسومردم آزاده حرکت کنند یاحکومت هارارهاکنند
اتحادمسلمانان ومسیحیان وسایرادیان درجهان دراین موقعیت یک امرضروری وخدایی است درراه مقابله باشیطان
هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدخشم خداوندازیک سو وخشممردم آزاده درسراسرجهان ازسوی دیگر امانتان راخواهدگرفت
ازادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درآن کشورها
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 تیر1390ساعت 15:4  توسط نادر  | 

حقوق بشروآزادی ازدست دروغهای اوبامافرارکرد


حقوق بشرکجاست نقش ابلیس جهانی وتروریست وصهیونیست ودیکتاتورچیست؟
 اوباما   دم ازحقوق بشروآزادی وعدالت وغیره برای فریب افکارعمومی مردم آزاده جهان وآمریکا
راحت بگویم آیا طالبان والقاعده وتروریست وصهیونیست ودیکتاتورساخته وپرداخته خودتان نیست
حال بگویم اوباما درسخنرانی ابلیسی خودنزد سران بیگانه اعلام کردالقاعده تهدیدی برای مردم آمریکااست القاعده وطالبان  راکه
خودتان ساخته ایدبرای مبارز باشوروی درجنگ  شوروی  باافغانستان یادتان رفت بازخوب است به دروغ درفکرمردم آمریکاهستید
به هرحال بیگانگان مدافع منافع ملتها نیستندحتی مردم آمریکا اینان دنبال سیاستهای غلط خودهستند
راستی چراازحق وحقوق ملتی که سالهاست درتروریست وصهیونیست ضدادیان وبشریت واقع شده اند حرفی بمیان نمی اید
فلسطین رامی گویم بچه های یتیم دربند ابلیس صهیونیست وزنهای بیوه بدست صهیونیستها وزندانهای دربندصهیونیست
وکشورتحت اشغال صهیونیستهافلسطین عزیزبین المللی ادیان به ویژه مسلمانان
چرانمی گویدباعراق وافغانستان وپاکستان ولیبی ویمن وبحرین وویتنام وایران وسودان وژاپن بابمب اتمی  وجهان چه کرده اید
من نمی دانم نقش سازمانهای بین المللی  ودادگاههای بین المللی ودیده بان حقوق بشر ودادگاه لاهه چیست
یاحمایت ازسران بیگانه ابلیس جهانی وتروریست وصهیونیست ودیکتاتور علیه مردم جهان است
جهت اطلاع همگان ماباهرگونه نژادپرستی وحیوان پرستی وشیطان پرستی وهم جنس بازی وغارت وکشتاروسلطه گری وتسلط برجهان
جهت ازبین بردن مردم ومحیط زیست بشدت مخالف وآن رامحکوم میکنیم وباهرفشاروستم علیه مظلومان بی دفاع وآزاده وزورگفتن وبرهنه کردن زنان ومردان مخالف هستیم
وازمردم آمریکا واروپا وآسیا وآفریقاتاپای مرگ حمایت میکنیم
حقوق بشرابلیس اوباما درحال حاضر درکشورهای افغانستان عراق پاکستان لیبی یمن بحرین سودان سوریه فلسطین لبنان
بابمبهای شیمیایی میکروبی اتمی تروریستی صهیونیستی ترورافکارجهانی مشخص است
هیچ کاری ازاوباما درکشورهای فوق برنه آمد چرایک کاری کردکشتارمردم بی دفاع ومظلوم تست انواع سلاحهای خطرآفرین
پرورش تروریست وصهیونیست
راجب بحرین تواوبامانگوکه باعث کشتارمردم توهستی
تروریستهای صهیونیست راجب کاروان آزادی 2ازسوی مردم آزاده دنیاحق نظراصلاندارد چون قانونی نیست حرفهای تروریست
بیگانگان تروریست صهیونیست دارندسکته می کنندازاین کاروان آزادی 2
بایدمدال ننگ ونکبت سیاه تقدیم این ابلیس ازخدابی خبرشیطان پرست کرداینان حتی دروغهایشان بس که گفته اندخودشان باورشان شده است
اگرروزی محکمه الهی بدست من افتاداولین نقض کننده حقوق بشرترامی دانم وبرای محاکمه به دست مردم جهانی تراخواهدسپرد
تانظرافکنی چه بلای برسرمردم جهان آوردی   
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان  الهی درکشورتان
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است ای بیگانگان ازدین ادیان جداح
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 تیر1390ساعت 2:3  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
اسپانیا دربخش کشاورزی ازایران استقبال کرد
خودسوزی 3تن ازجمله یک زن درالجزیر عنوان خودسوزی به وضع نامناسب آن کشور
افزایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی درایستگاهای ایران
دست کم 125تن بعلت نشست گاز ازیکی ازکارخانه های شیمیایی سیچوان چین راهی بیمارستان شدند
سیل ارتباط 14روستای تنکابن استان مازنداران راقطع کرد
دیپلماتهای ربوده شده به دست تروریستهای صهیونیست درسال1361 ونشست ایرانیان دربیروت برگزارشد
مرکزهواشناسی چین گرم شدن شدیدهوا امروزدرجنوب غرب این کشورخبرداد
فعالان حقوق بشری  آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام نمودند چنانکه ازتوقف کشتی های کاروان نجات ازادی2به سوی غزه
اجازه تردد نه دهندباخشم مردم آزاده کشورتان ومجامع بین المللی  وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان مواجع خواهیدشد
موفقیت محققان ایرانی درتولید3داروی جدید در3کشوردنیا ودرمکان چهارم قرارگرفت
بیادشهدای ایرانی در2فروندموشک ازناو کشتی تروریستی ازسوی ابلیس آمریکا  به هواپیمایی ایرباس ایرانی وشهادت 290تن امروز خلیج فارس گل باران شد
ابلیس سعودی 200تانک ازابلیس آلمان می خرد
اسکیت باز فرانسوی با29مترپرش و5متراضافه ثبت آن رابنام خوداختصاص داد
ادامه آتش سوزی درجنگلهای ابلیس آمریکابه شهرلوس آلاموس درپایگاه هسته ای واتمی رسیدوساکنین شهرراتخلیه کردند
هدفمند کردن یارانه هامدام است وشیرتک نرخ ای باهراستان میشودوقیمت سوخت تغییرنخواهدکرددرایران
پروژه سدمخزنی زیردان به بهره برداری رسید
هواشناسی ایران اعلام کرداهواز45درجه بالای صفرواردبیل با11درجه بالای صفروروزهای اینده به صورت صا ف خواهدبود
گردوخاک واحتمال طوفان شن وماسه هم وجودداردوشهرهای شمالی احتمال بارانی تهران 38درجه بالای صفروحداقل28درجه بالای صفرخواهدبود
دادگاه شهادت حریری اعتراض به موجب کیفرخواست وعملکردخوب حزب الله مواردعنوانی علیه لبنان پس گرفته شدچراکه شاهدان
درورغین دراین پرورنده وجودداشت
باردیگرابلیس جهانی وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت باشکست سنگین تبلیغاتی مواجع شدبه نقل ازآزادگان
تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
ابلیس دولت یونان تعهدکردباپذیرش وام دریافتی ازصندوق بین المللی پول اروپاواتحادیه اروپامواردریاضتی سخت تربه مردم آزاده وبی دفاع
ومظلوم یونان اعمال کند وخشونت پلیس ابلیس همچنان ادامه داردعلیه تظاهرات مردمی یونان
مردم ازفشارهای دولت ابلیس ازشهرهابه روستاهاپناهنده شدند وکاردولت راسخت ترخواهدکرد
شورشیان پ ک ک یک نظامی ارتش ترکیه رادرجنوب این کشورکشتند
زمین لرزه وسونامی درژاپن 15هزارو527تن کشته شدند
دادستانی افغانستان 25تن درارتباط بابحران مالی کابل بانک
نابودی دوگروه ازحامیان مرگ      موادمخدرقاچاچی 367کیلوگرم موادمخدرکشف وضبط شد
زمین لرزه پنج وچهاردهم ریشتری کرانه های ملوک اندونزی  بخش شرقی رالرزاند      
بهداشت جهانی ایران رااولین کشور باپیشگیری اولیه بیمارهاشناخت
طبق گزارشات رسیده درحال حاضرصندوق بین المللی پول اروپاهم دچارمشکلات است وبه جمع ابلیس بیگانه خواهد پیوست
طرح ریاضتی ابلیس ایتالیا آغازشد واین طرح آسیب رساندن جدی به مردم بی دفاع ومظلوم وآزاده ایتالیا است
6زندانی اززندان اصفهان فرارکردندباحفر32مترتونل ودستگیری یک تن وادامه دستگیری مابقی آغازشد
 افزایش دوبرابری کامیون داران هو هو به علت نقص فنی درکامیون
مجسمه کشف شده داریوش قلبی ازاب درامدسنداین مجسمه 3ساله است با8گرم آب طلاروی کش داده شده بودوبادوبارشستشوباروغن جهت فریب
درمشهدبه دام افتادند
نیروی انتظامی کرمان بادستگیری98قاچاچی باندبزرگی رانابودکرد
نجات یک کودک وفرارازمرگ معجزه آساپرت شدن آن ازیک ساختمان  ده طبقه ودربغل یکی ازهمسایگان که دست این خانم شکست
یک درخت با19رقم میوه ویک بوته با9مدل رنگ درگل رز درایران
بز4شاخ درایران ومرغ4پا
کتک خوردن یک آقای کلانتر به دست خانم شهرداردرفیلیپین
ده هزارکودک فلسطینی درتظاهرات ازدولت ابلس درخواست کردنداجازه دهدکشتی های کاروان آزادی 2جهت خروج ازآن کشوربه سمت غزه
حرکت خودراآغاز کنند
محاکمه 48تن براثردرگیری های قومی درمصرآغازشد
انفجارلوله گاز دراکسون موبیل ابلیس امریکاایالت مونتانا
مقامات پلیسی درایران اعلام کردندگشتهای پلیس درعرض 7دقیقه درمحل حادثه
دربلاروس روز استقلال برگزارشد
تونس یمن بحرین
یمن باتظاهرات مردم ازاده تابرکناری دیکتاتورروبرواست
بحرین باتوجه به نشست مردم آزاده بادیکتاتور هنگام بخاک رساندن یک شهیدبحرینی هجوم ارتش ابلیس دیکتاتورباعث زخمی شدن چندتن شد
تونس هنوزخواستاربحق خودهستندوتظاهرات کردند
لیبی مردم آزاده به سوی پایتخت درپیش هستند
امورخارجه ایران اعلام کردبه دولت انگلیس باتظاهرات ودرسرکوب مردم خودداری کند
اتشفشان دراندونزی خطر ساکنان راتهدیدنمی کند
ازارسال خبرواخباردریافتی شمامردم سراسرجهان سپاسگزاریم
منتظراخباروخبرهای ونظرات دریافتی شمامردم آزاده درسراسرجهان هستیم
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 تیر1390ساعت 2:0  توسط نادر  | 

سلام برمردم آزاده اروپایی آسیایی وآفریقایی وآمریکایی وهمه وهمه درسراسرجهان

باسلام وخسته نباشید
کاروان آزادی مردم آزاده جهان و انسان دوست  به هرحال خواهد آمد باآزادی فلسطین دیرمیشود ولی دروغ نمیشود
    کاش می شداشک راتهدیدکرد      فرصت لبخندراتمدیدکرد       کاش می شددرغروب لحظه ها      لحظه دیدارراتمدیدکرد
بایاد تمامی شهدا وجانبازان  عزیزجهان صلوات
به ویژه شهدای اعراب وایران شهدای کشورهای شمال آفریقا وخاورمیانه    فلسطین ولبنان       عراق پاکستان افغانستان وجهان اعم ازمسلمانان مسیحیان وسایرادیان
مردم آزاده جهان یک دهان شدهم آوازبامردم دررنج فلسطین
که امروز به مهربانیت       به آرامشت      به وفایت    به غرورت    به بهارت    به یادرویت         به خنده ات        به همرازیت          به هرچه خوبی است
بیادشهداوجانبازان جهان مسلمانان مسیحیان یهودیان و سایر ادیان 
مسلمانان یاری کنیدمسیحیان وسایرادیان آنان راهمراهی کنید
اتحادامروزمن وتوجهان آزاده چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی وسایرادیان برای حفظ دینمان یک امرضروری است
باهردین ضدتروریست وصهیونیست وابلیس  وهررنگ ونژادوهرزبان درهرکشوری ازاین جهان خاکی
کارابلیس وصهیونیست وتروریست ودیکتاتورتمام است      این آخرین پیام است
درنیم قرن گذشته وحال اتقاق افتاده است وقربانی تروریست وصهیونیست وابلیس جهانی شده اند
1ایران قربانی تروریست دررابطه باتروروبشهادت  رساندن شخصیتهای دینی وسیاسی ومملکتی وجنگ تحمیلی تروریست صدام وحزب بعث وغیره
2افغانستان وعراق وپاکستان باحمله تروریستها وابلیس جهانی وناتواززمین وهوا درحال حاضر روبرواست ودرپرورش تروریست ازسوی ابلیس
3فلسطین ولبنان  باحمله تروریست وصهیونیست وابلیس جهانی ولانه عنکبوتی ملکه انگل    ستان وسران بیگانه ابلیس روبرواست
 مصرتونس امارات اردن سوریه لبیی یمن بحرین عربستان مغرب درخوش تروریست وصهیونیست ابلیس ودیکتاتور هستندوخروج کلیه دیکتاتورهاوابلیسهاوتروریستهاوغیره را
خواهان هستند
قربانی تروریست بین المللی بعضی ازکشورهای اروپایی وآمریکایی وملل جهان که باریاضت اجتماعی واقتصادی سران بیگانه دولتهای ابلیس مواجع
شدند
به هرحال شب عمرش روی به سپری است وصبح سپیدخواهدآمد
هرکه صهیونیست میشود تروریست است       صهیونیست وتروریست جزءآدم نیست
ابلیس تروریست پرورش دهنده صهیونیست وتروریست است سران بیگانه حامی تروریست وصهونیست است که آنان هم جزءآمارجهان نیستند
هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشید ای بیگانگان ؟؟؟؟؟آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان
سیل وطوفان عظیمی هنوزدرراه است منتظرباشید 
+ نوشته شده در  یکشنبه 12 تیر1390ساعت 16:56  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان

 

 


باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
یازده دستگاه خوردرو بابرخوردباهمدیگردرچین 2کشته بجاگذاشتد
مردم آزاده آمریکا علیه ابلیس خون خواردرجورجیا تظاهرات مردمی برگزارکردند ایالت جورجیاخشم مردم آزاده رابرانگیخه است
150کیلوموادمخدرکشف شددرفارس ایران
شیرازی ها دراین شعبانیه بارگاه ملکوتی امام حسین ع وحضرت ابالفضل العباس ع راگل آذین میکنند
هزاران خواهران آزاده یمنی باتظاهرات درصعنا خواستارفوری برکناری دیکتاتور وسران بیگانه ابلیس جهانی وابلیس سعودی شدند
بحرینها باتظاهرات گسترده مردم آزاده خواستارخروج فوری دیکتاتور وسران بیگانه ابلیس وسعودی اردنی واماراتی تاپای مرگ آماده شدند
لیبی بامبارزین آزاده آن کشور خواستارمحاکمه فوری سران بیگانه ودیکتاتور ومقامات وابسته شدن
مصربادیگر شاهدحضور مردم آزاده آن کشور محاکمه فوری سران دیکتاتورودیکتاتور وعدم دخالت بیگانگان شدند
فلسطین کاروان آزادی 2 بدست ابلیس های جهانی دریونان وفرانسه متوقف شدوفعالان حقوق بشری  آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
جهان اعمال صهیونیستی رامحکوم کردند وبادرخواست آزادی این کشتی ها رادرخواست کردند
ساکنان جولان اشغالی ازبشاراسدحمایت خودرااعلام کردند
اعتصاب مردمی دربنگلاش به قرارگازاکتشاف گازآمریکا
وزیر امورجوامع انگلیس به سیاست های ریاضتی سران بیگانه ملکه شیطانی انگل    ستان بی خانمان شدن چهل هزارخانواده انگلیسی رابی خانمان خواهدکرد
ارتش جمهوری اسلامی ایران به پاس شهداوجانبازان دراین روز عزیز ارتش ازنظرآمادگی دفاعی برابربیگانگان  رااعلام کرد
   بورس جهانی اذعان کردبورس ایران درجهان رتبه اول رادارامی باشد درطول امسال 79درصدرشدداشته است
استقبال مردم آزاده لیبی ازطرح اتحادیه آفریقا درلیبی
یک هواپیمای روسیه دراثر نقص فنی بافرودفوری نشست
مصر جشن بزرگ حضرت زینب ع را درقاهره گرفت به گفته بعضی ها بارگاه ملکوتی حضرت زینب ع درقاهره واقع شده است
یمن 50 نظامی دیکتاتورتوسط افرادمسلح ناشناس دریمن ربوده شدند تظاهرات مردم آزاده دریمن همچنان باقی تاسرنگونی دیکتاتور
ادامه دارد
بحرین دیکتاتوردرخواست مذاکره بامردم آزاده دارد وتظاهرات باشدت ادامه دارد32زخمی ویک کشته برجاگذاشت
درخواست مردم آزاده بحرین شرط اول آزادی تمام مردم آزاده دربند دیکتاتوراست وتغییر نظام
لیبی تظاهرات مردم آزاده ومبارزه انقلابیون بادیکتاتور وابلیس وتروریست وصهیونیست تابرکناری دیکتاتورادامه داردودرآتش وخون ابلیس ناتومیسوزد
50کشته براثرباکتری ئی کولای دراروپا طبق گزارش رسیده این باکتری ازحیوان به گیاه سرایت کرده وجوانه های وارداتی از انگلستان به فرانسه
باعث مرگ یک تن ومبتلابه دوکودک وچندین تن رابه ئی کولای درفرانسه
فوت 18 نوزاددرکمتر ازدوروزدرکلکته به علت ناتوانی مردم برای بستری دربیمارستانهای خصوصی وبیمارستانهای دولتی براثرکم کاری
تغییربرنامه صرفه جویی درمصرف برق درژاپن ساعت کاراز4صبح وپنجشنبه وجمعه تعطیل
دوتن سوئیسی دربلوچستان پاکستان  ربوده شدند
ابلیس آلمان تاپایان سال 500نظامی خودراازافغانستان خارج میکند
وزرای دارایی منطقه یوروکمک فوری برای یونان رابه جهت فروپاشی اروپاخواستارشدوکنفرانسی راتشکیل می دهند
10تیرماه دروزصنعت ومعدن مبارک آزادگان تاریخ به ادیان الهی درایران
جشنهای  بزرگ شعبان درراه است ازسوی عاشقان اهل البیت ع درجهان به ویژه ایران
پلیس انگل    ستان  کودکان وبزرگسالان راازهم تفکیک نمی کندووضع بغرنجی به وجودآمده است
آرژانتین بارش برف پس از فوران خاکستر آتشفشان
12تیرسالروز حمله تروریستی ابلیس آمریکا به هواپییمای خطوط هوایی ایران هواپیمایی ایرباس ایران که مسافربری  با290سرنشین به مقصددوبی حرکت پرواز10صبح پرواز655 منجربه شهادت
عزیزانمان دراین هواپیما گردید ازطرف ابلیس آمریکانشان افتخار ازنظر آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان نشان بی کفایتی ونشان ننگ به ابلیس جهانی اعطا شدویلیام راجرزفرمانده ناووینس
فعالان مردم آزاده ایتالیایی دراعتراض به دولت یونان تحصص کردند
مسئولین ایرانی  20بیمارستان جدید درکشورخبرداد
 آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان کیفرخواست دادگاه شهادت حریری راازطرف ابلیس جهانی محکوم کردند
ودرخواست کردند به دادگاه لاهه که بی طرف باشدارسال شود
آتش سوزی جنگلها خطر  رسیدن به پایگاه  انژری هسته ای اتمی آمریکا درراه رسیدن است شهرخالی ازساکنین شد
گردوغباردرخوزستان تاپس فردا
هزینه 48میلیون دلاری نوه ابلیس ملکه انگل   ستان خشم مردم آزاده کشورمحترم انگلستان رابرانگیخه است
افغانستان  فاریاب پرتاب نارنجک به مدرسه ای 17دانش آموزرازخمی کرد
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت خبردادقابلیت توان موشکی ایران پیش ازحدتصورغربیهاست
رسانه های فرانسوی ازآتش گرفتن یک نیروگاه هسته ای تریکایستن خبردادند
افرادمسلح 6تانک سوخت ابلیس ناتو راآتش زدنددرهرات افغانستان
هواپیماهای ابلیس دیکتاتور به بهانه القاعده بابمباران دوکشته وسه زخمی برجاگذاشت
پایگاه نظامیان کره جنوبی درپروان افغانستان مورد هدف موشکی قرارگرفت
رقابت برای مجلس ترکیه ازفردا
2تن و395کیلوگرم انواع موادمخدر درمشهدامحاشد
اهدااعضای یک بیمارمرگ مغزی باعث نجات 4بیماردرزنجان شد
فشارخون بالا سرطان مغزی راافزایش می دهدانجمن سکته های مغزی
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت باتهدیدبه رئیس جمهورسوریه آن رابه مرگ تهدیدکرد
قیمت خودرووانواع محصولات صنعتی باتاکیدبایدصورت بگیرد
مقامات ترکیه برگفتگووحل بحران راهی لیبی شد
باسردشدن روابط اسلام آباد وابلیس واشنگتن جهت تسلط برافغانستان در خاورمیانه است
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ازابتکارحزب الله علیه ابلیس جهانی وتروریست وصهیونیست به ترورافکارجهانی ولبنانی ازمسئولین لبنانی دررابطه بادادگاه شهادت حریری علیه ابلیس قدردانی کرد    
باسپاس ازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده سراسرجهان             منتظرخبرواخبارونظرات دریافتی شماعزیزان هستیم

+ نوشته شده در  یکشنبه 12 تیر1390ساعت 16:53  توسط نادر  | 

تشکرازمردم آزاده جهان دررابطه بارساندن کاروان آزادی 2

باسلام به نیت پاک شما سروران  ومردم محترم و آزاده درسراسرجهان
یک جانباز ایرانی ازمردم آزاده جهان ضمن سپاس ازنیت پاک عزیزان درسراسرجهان به حمایت ازمردم دررنج فلسطین
اعلام کردبامردم آزاده ودلسوز  جهان همراه شدن چه زیباست برای بچه های یتیم وهمسران بی همسر وزندانیان دربندابلیس
ابلیس وتروریست وصهیونیست
یک برج حقوق بنده پانصدونودهزارتومان ازطریق جانبازی دریافت میکنم اختصاص به بچه های یتیم وهمسران بی همسر وزندانیان
دربندصهیونیستها قرارخواهدگرفت می دانم بسیاربسیارناچیز است ولی حقوق من بیترازاین نیست خدای ماپیروان ادیان بسیاربزرگ است مرابه بزرگی خدای متعال عفوکنید
من وبچه هایم وهمسرم تصمیم گرفته ایم یک ماه راباتوکل به خداباسختی  سپری کنیم تاشیاطین بدانندماتالحظه مرگ بیاد فلسطینیها وسایر
مردم آزاده مظلوم جهان هستیم انشاءالله موردخدای بزرگ قراربگیرد
تماس حاصله باآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورایران 
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ضمن همددی باملت فلسطین ازهمگی شما عزیزان درسراسرجهان تشکر ودعای خیر رابرایتان ارمغان دارند
+ نوشته شده در  شنبه 11 تیر1390ساعت 22:18  توسط نادر  | 

شدیدترین هشداربه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت

 

شدیدترین اخطاروهشداربه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
بی مقدمه باتوجه به بیانیه های روزهای قبل وماههای گذشته
چنانکه جلوی کاروان نجات آزادی 2که ازسوی مردم آزاده جهان درحرکت است ومقصدنهائی آن غزه عزیزمیباشدهرگونه برخورد 
  وخرابکاری توسط گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وحامیان ابلیس درهرکشوری گرفته شودتحت عنوانهای مختلف
فعالان حقوق بشرآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان بابیانیه شدیدترین اخطاروهشدار
هرنوع خرابکاری ونگه داشتن این کاروان بشردوستانه پیروان ادیان  آزادی رامحکوم می نمایند که توسط مردم آزاده سراسرجهان اعزام شده است
1کشورهای ابلیسی ازنظروضعیت اقتصادی واجتماعی ضربه خواهند خوردوباروندرکود اقتصادی بیشترپیش خواهندرفت
ازابلیس جهانی تاکشورهای نخودی
2گروه تروریست وصهیونیست ضدادیان وبشریت بایدبرگرددبه پرورشگاه اولین خود کشورهای اروپایی وآمریکایی بویژه لانه عنکبوتی
شیطانی ملکه انگل     3ازخبرنگاران آزاده دنیا ومجامع بین المللی دعوت بعمل میایددرجشن بچه های یتیم وهمسران بی شوهرفلسطینی وزندانیهای دربندفلسطینی وکشورمحترم فلسطین بارسیدن این کاروان
شرکت فرمایند
4درصورت هرگونه خرابکاری درکشتی های نجات آزادی 2تاغزه وبعدازآن صندوق بین المللی پول اروپا هم بی نصیب نخواهدماندودچار
مشکلات ریاضتی وضرروزیان درداخل  آن صندوق خواهدشدمطمئن باشید
ازکل مجامع بین المللی آزاده  بویژه سازمان ملل سازمانهای حقوق بشری دادگاههای بین المللی    دیوان کیفری دادگاه سازمان ملل
فعالان حقوق بشری  ودیده بان سازمان حقوق بشروسازمان ملل درخواست مینماییم
 درحمایت ازکاروانهای آزادی حقوق بشری از
هیچ کمکی وکاری دریغ نفرمایند درحمایت ازجشن بچه های یتیم فلسطینی وزنهای بی همسرفلسطینی  وزندانیهای  فلسطینی دربندتروریست وصهیونیست ضد
ادیان وبشریت >>>>برای مردم آزاده سراسرجهان بسیارخرسنداست ازحمایت سازمان مللیت ملتها سازمان ملل باهمکاری ازکارونهای آزادی
2به کشورمحترم فلسطین
خشم خداوندازیک سوی وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی ازسوی دیگرامانتان راخواهدگرفت 
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزدگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان

+ نوشته شده در  شنبه 11 تیر1390ساعت 18:16  توسط نادر  | 

اخبارپایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
اوجگیری اعتراضهای ضدعربستانی مردم آزاده باطرحهای فریبنده آل ابلیس خلیفه
اعتصاب غذای3روزه فلسطینیان دررابطه زندان فلسطینی دربندگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دعسقلان
نخست وزیر لبنان حفظ وحدت واثبات درلبنان راخواستاروتوطئه بیگانگان راخنثی می کنیم
محدودیتهای برق ژاپن در پی سونامی آن کشور
ابلیس اوبامااعلام کردهزینه های کشتارابلیس  ولشکرکشی درافغانستان یک تریلیون دلاراست درصورتی کاترین لونزاستاددانشگاه براول آمریکا چهار
تریلیون دلاراست وسردرگمی ابلیس درافغانستان رافراهم اورده است
قزاقستان بلاروس روسیه   مرز گمرکی    دیگر ندارند واعلام شد دیگرکشورها ی همسایه در این اتحادیه عضوشوند
روسیه دوتیپ درمناطق قطب شمال جهت حفاظت ومقابله باتهدیدها مستقرمیکند
رکود اقتصادی  شدیدمسکن دراسپانیا درپی بحران اقتصادی آن کشور
اززمان نیروهای ابلیس درافغانستان شمارتروریستها درآن کشوربسشترشده است وباحضورنیروهای ابلیس آمریکایی وناتو افزون تر شده است
جنبش حماس اعلام کرد توقف حرکت کشتی کاروان آزادی 2ازسوی یونان محکوم است
15کشته یازخمی درگیری نیروهای مکزیک باقاچاقچان
کشته شدن یک نیروی ابلیس ناتو درافغانستان
انفجاربمب درفلیپین یک کشته برجاگذاشت
مخالفت مردم فرانسه وانگلیس دررابطه بالشکرکشی ناتودرافغانستان
براثرسیل وطوفان درچین 239تن کشته شدند
یک عضو مجلس اعیلان انگلیس به جرم فساد مالی به حبس ابدمحکوم شد
اتحادیه آفریقاخبردادگفت وگو فوری برای لبیی راخواستارشد
قراردادفروش چهارمیلیون یورویی نوزده هزارموشک ازفرانسه به ترکیه لغوشد
تشدیدروندتعطیلی فروشگاه های زنجیره ای انگلیس دربحران اقتصادی اجتماعی ومالی واقتصادی ان کشور
وبا درایران راه پیداکرد برای پیشگیری شستن سبزی جات ومیوه جات ودستها یک امرضروری بحساب میایددرحال حاضر 13تن مبتلابه وبا
رای مردم آزاده برای تغییر قانون اساسی مراکش ازیک همه پرسی درروزجمعه ودرخواست مردم آزاده برای یک تظاهرات گسترده درروز
یکشنبه درآن کشور
ئی کولای درفرانسه جان یک تن راگرفت دریک جشن درفرانسه باخوردن جوانه دوکودک وچندتن رابه ئی کولای مبتلاکرد
گردوغباربه هرمزگان رسیدوگردوخاک دربوشهر6برابراعلام شد
حمله مهاجمان مسلح دردادگاهی درروسیه
درحمله تروریستی دردونوبت سه پلیس ونه زخمی درعراق بجا گذاشت
امروزصبح امام جمعه یزد دربیمارستان تهران به رحمت الهی رسیدجناب حجه اسلام والمسلین صدوقی علیه رحمه
گروه ترویستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت 3فلسطینی رادرالخلیل ربودند 7زخمی فلسطینی درروداردن کرانه باختری توسط تروریستهای
صهیونیست وبازپس گیری یک روستای فلسطینی ازتروریستهای صهیونیست واقامه نمازجمعه توسط این عزیزان پس از6سال
انفجاربمب درزابل افغانستان 13کشته یازخمی برجاگذاشت
با80لیترگلاب ناب ایرانی بارگاه خداونداعظم شستشوداده شدوباصلوات ودعابرای مومنین  پیروان ادیان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورایران ضمن ابزارهمددی درگذشت ایت الله صدوقی امام جمعه یزدراتسلیت عرض کرد
ازارسال خبرواخبار ونظرات ارسالی مردم آزاده سراسرجهان سپاسگزاری میشودمنتظراخبار وخبر ونظرات ارسالی هستیم باتشکر
+ نوشته شده در  شنبه 11 تیر1390ساعت 18:14  توسط نادر  | 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان بخش دوم اخبار

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخباربخش دوم
 دادگاه اداری مصر اعلام کرد حذف بقایای رژیم گذشته انجام خواهدشد
8کشته درپی بارش بارانهای موسی درشهربندری بنگلادش
گردوخاک عظیمی  بسوی امارات درحرکت است
هوگوچاوز ابتلا به سرطان است بعدازگذشته چندهفته اعلام شد
مردم آزاد ه یونان وایتالیا باکاروان آزادی 2علیه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت طرح شکایت کردند 
نخست وزیر پیشین اسپانیا وضع اقتصادی رانگران کننده اعلام کرد
براساس این قانون درانگلستان مجازات حقیقی وحقوقی به دریافت وپرداخت رشوه راتصویب کرد
سیا وپایگاه ابلیس هوائی هواپیماهای بی سرنشین امریکایی ازپاکستان به افغانستان منتقل میشود
وحدت ملی بعدازنمازجمعه مردم آزاده سوریه باتظاهرات علیه بیگانگان به نفع  مردم ودولت باپرچم 1700متری اقدام کردند
سیف پسردیکتاتورقذافی خبردادسران بیگانه امریکایی واروپایی پشت پرده بامادرارتباط هستندومی گویندگرباماباشیدمارای دادگاه رامنتفی می کنیم
لیبی سرشار ازسرمایه خارجی دربانکهای امریکایی واروپائی ونفت وگازاستران
باقری معتمدبامدال نقره برای ایران     مبارک باشدتیم ملی والیبال باپیروزی ازتیم ایتالیابا3بر0پیروز میدان گشت 
کمیسیون اصلاحات سیاسی تونس اعلام کردقانونی راتصویب کردکه هرگونه ارتباط باگرو ه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت رابرای همیشه
وهرگونه عادی سازی را ممنوع اعلام کرد
گاردساحلی یونان اعلام کردیک کشتی امریکایی کاروان آزادی 2که قصدداشت به سوی غزه بیایدازسوی ابلیس آمریکایی متوقف شد
روسیه موشکهای بالستیک بولاوا   باقابلیت حمل درزیردریایی راآغازکرد
ریاضت اقتصادی 47میلیارد  یورویی درایتالیا تصویب شد
وزیرامورخارجه ازکمکهای انسان دوستانه بیشتربه آوارگان لیبی        
سومین محوله کمکهای انسان دوستانه ایران به آوارگان لیبی از13تیر
وزیرارشاد خبرداد10هزارکانون فرهنگی وهنری درمساجدسراسرکشورایران وجوددارد
طوفان وسیل وبارانهای سیل آسا درچین ومکزیک هزاران تن رابی خانمان کرد
آغاز نظارت برطرح موادغذائی وکالاهای اساسی پرمصرف در آستانه مبارک رمضان
یمن انقلاب تاپیروزی علیه دیکتاتورهمراه باتظاهرات کردند
وعلیه ابلیس جهانی امریکاوابلیس سعودی وابلیس دیکتاتورتظاهرات خودرابه ثبت رسانند
اردن تظاهرات مردم آزاده علیه دیکتاتورولغو قراردادهاباگروه ترویستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وواگذاری حکومت بدست مردم آزاده را
خواستارهستندوامروز راروزننگ اعلام کردند
 راادامه تظاهرات مردم آزاده مصر خواستارهیچ شخص ازافراددیکتاتوردرکابینه راخواهان نیستندوعدم دخالتهای ابلیس های امریکایی وغیره درروندکشورشان را
درخواستارکردند
بحرین بادرگیری باابلیس دیکتاتور وابلیس های غربی وابلیس سعودی مردم آزاده همراه باتظاهرات باارتش دیکتاتور1کشته وچندین تن 
زخمی شدند
روسیه خبردادهرچه بیشترمذاکرات باانژری صلح آمیز هسته ای ایران
تظاهرات مردم آزاده درمالزی ضدصهیونیستی وتروریستی ضدادیان وبشریت
درمقابل سفارت ابلیس آمریکا دریونان مردم آزاده علیه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت تظاهرات کردند
روسیه انتقادازسازمان مللدررابطه  نقش دوگانه درقبال یمن وسوریه
چهاراتحادیه بزرگ صنفی درانگلستان به جمع مردم آزاده پیوست وهفته آینده برسرمیزمذاکره
آخرین خبر ازرئیس صندوق پول اروپا پشت پرده مسائل دادگاه  
ومسائل جانبی آن دررابطه باآمریکاابلیس وابلیس رئیس جمهورفرانسه انتخاب رئیس جمهوری فرانسه نقش بسته است
اتحادیه افریقا باموضع گیری علیه ناتونقض هوائی لیبی برخلاف قانونهای حقوق بشری است
باتشکرازهمراهی شمامردم آزاده سراسرجهان ازخبرواخبارارسالی شما
منتظرخبرواخبارونظرات ارسالی عزیزان توسط ایمیل یانظرسنجی یاپیامک هستیم
+ نوشته شده در  جمعه 10 تیر1390ساعت 23:27  توسط نادر  | 

اقتصادورشکسته ابلیس آمریکاواروپا ومردم آزاده علیه ابلیس

باسلام نه برای سلامتی بیگانگان ابلیس آمریکایی واروپایی وگروه تروریستی  وصهیونیستی ضدادیان وبشریت و
کلیه دیکتاتورهاسلام گرم مابرمردم آزاده سراسرجهان
  به ویژه کشورهای معترض اروپایی وآمریکایی توسط مردم آزاده علیه ابلیس های دولتی باریاضت های دروغین وفشارقراردادن مردم بی دفاع آن کشورها
وسلام برمردم آزاده ایران تونس مصر فلسطین لبنان بحرین لیبی یمن عراق افغانستان پاکستان هند وتمام کشورهای اسلامی ومسیحی وکشورهای پیروادیان رسمی  الهی 
سقوط اقتصاد واجتماع ابلیس  اتحادیه اروپاوآمریکا وکلیه دیکتاتورهاوگروه تروریستی وصهیونیستی حتمی است واز33درصداعلامی فراترخواهدرفت
وسراسراروپا وآمریکا رادربرمی  گیرد جهت اطلاع به بیانیه های روزهای گذشته وماه های قبل دراین وب سایت مراجعه کنید
حال درحاضر کشورهای سقوط کننده    
لهستان باریاضت اجتماعی واقتصادی شدیدروبرواست بافشاربرمردم آزاده آن کشورمحترم
یونان درپی فشارهای اروپایی وضعیت بدتر است باتصویب شیطانی فشارها برمردم ازاده بیشترخواهدشد
پرتغال درادامه ورشکستگی فشارها برمردم آزاده فراترخواهدرفت
آمریکا بابدهی های فراوان وهزینه های سطله گری وکشتارمردم بی دفاع وآزاده کشورهاروزگارسختی رابرمردم آزاده آمریکاتحمل خواهدکرد
حتی به بسته شدن مدارس عزیزانمان دانش آموزان آزاده درامریکا خواهدشدحتی مردم امریکا ازخرید روزانه هم محروم میشوند
اسپانیا درحال انتظارورشکستگی وفشارهای ریاضتی مردم آن کشور رافلج کرده است
ایرلنددرپی فشارهای اروپایی مردم بی دفاع راباروزگار ریاضت بسیارسخت ریاضتی روبروکرده است
انگلستان باسیاست های غلط شیطانی ملکه  انگل       ستان و ابلیس اروپا وآمریکا مردم راباشدیدترین ریاضت اجتماعی واقتصادی روبرو کرده است مخارج روز مره مردم باسختی صورت
میگیردو سن بازنشستگی فراتروحق وحقوق مردم کاهش ومالیات ها افزون خواهدشد
فرانسه باریاضت اقتصادی شدیدروبرواست ودرآینده نزدیک مثل بمب خواهد ترکیدوفشارهای روحی وروانی مردم آزاده آن کشوررادرپی خواهدداشت
آلمان دیگرنمی تواند بگوید اقتصاد المان هم روی به وخامت است وفشارها برمردم آزاده آلمان شروع خواهدشدوطی یک ریاضت نوظهوربه آن کشور
خواهدرسید
ایتالیا بافشارهای همه جانبه ابلیس دولتی بر مردم آزاده سعی درتحمل ریاضتهای اجتماعی واقتصادی راخواهدداشت ومردم درحال حاضر
 باوضعیت بسیارضعیف روزگاررا سپری میکنندوسایرکشورهای اروپایی  وامریکایی رادربرخواهدگرفت
هشداربه گروه تروریستی وصهونیستی ضدادیان وبشریت وحامی آن چنانکه دربرابرمردم آزاده فلسطین ولبنان وسوریه وکاروان آزادی2کمک رسانی به این عزیزان   مقاومت کنند
بابرخوردآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان روبروخواهندشد
مردم آزاده درمغرب اردن ابلیس سعودی بحرین یمن لیبی مصر خواستارنابودی دیکتاتورهستند وتانابودی دیکتاتورهاادامه اعتراضات
وتظاهرات واعتصابا ت
عراق افغانستان ایران پاکستان ترکیه هند ومجامع بین المللی علیه ابلیس آمریکایی واروپایی ودیکتاتورها  وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت قیام
کرده اند
تظاهرات اعتراضات واعتصابات هرروز گسترده تروسایرکشورهای اروپایی وآمریکایی وصهیونیستها ودیکتاتورها رادربرخواهدگرفت
خشم خدا وادیان الهی ازیک سو وخشم مردم ازاده جهان ازسوی دیگرمنتظرباشید
  ماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وازدگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان باقدرت الهی وادیان خواهیم امدهرکسی
روبروی این سیل وطوفان عظیم قراربگیردنابودخواهدشدوتابوت آن رامردم آزاده جهان قبلاساخته اند
+ نوشته شده در  جمعه 10 تیر1390ساعت 18:48  توسط نادر  | 

اخبازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرپایگاه اطلاع رسانی

 

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
باسلام
خرابکاری گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دردومین کشتی نجات آزادی 2ازسوی مردم آزاده جهان که دریونان پهلوگرفته بود
اتحادیه های کارگری صنفی درانگلستان دولت ابلیس راتهدیدبرادامه گسترده تراعتراضات واعتصابات وتظاهرات برادامه ریاضت اجتماعی واقتصادی
لانه عنکبوتی ملکه انگل      ستان
ادامه پیامدهای فعالیت آتشفشان شیلی ودفن منطقه گردشگری زیرخاکسترهای آتشفشانی
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازبیم تظاهرات فلسطینیان ازمحدودیت رفت وآمدمردم آزاده دربیت المقدس کرد
رو سیه درواکنش به افشای وفروش اسلحه به لیبی ازسوی فرانسه  نقض سازمان حقوق بشراست
ادامه آتش سوزی درجنگلهای ابلیس آمریکا درلس آلاموس
سیل درجنوب چین 2600تن رابی خانمان کرد
مردم آزاده اردن امروزباردیگر برای برکناری دیکتاتورتظاهرات کردند
مردم آزاده یمن درپی تظاهرات 18تن زخمی شدندتابرکناری دیکتاتورثابت قدم هستند
مردم آزاده لیبی درادامه سرنگونی دیکتاتورمبارز راادامه می دهند
مردم آزاده بحرین خواستار فوری دیکتاتورازکشورشان درتظاهرات خاموش نخواهندماند
مردم آزاده آمریکا درتظاهرات علیه ابلیس آمریکا دررابطه باسخنرانی اوباما شرکت کردند
مردم آزاده انگلستان بااعترا ضات واعتصابات وتظاهرات سراسری وادامه آن خواستار وضعیت اجتماعی واقتصادی وسیاسی هستند
یونان درادامه تصویب ریاضت اقتصادی واجتماعی وفشاربی حد وامان ازدولت ابلیس خواستاربهبودوضعیت مردم شدند
پرتفال باوضعیت نابسامان شدیداقتصادی روبروشد
لهستان بابدترین وضعیت اقتصادی روبرواست
ایتالیاازوضع اقتصادی اتحادیه اروپاووضعیت بداجتماعی واقتصادی فلج وورشکسته روبروشده است
تروریستها درگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت درفلسطین اشغالی دربیم وهراس هستند
پرواز مستقیم کرمانشاه وسلیمانیه برقرارشد
روسیه تلاش غرب برای برهم زدن اثبات وناارام هادرکشورهای عربی خبرداد
دولت عراق شمارکشته شده گان درخردادوتیر به 271تن رسید
روزنامه انگلیسی خبرداد سوابق یک میلیون پزشک درانگلیس گم شد ازطریق هکهای جاسوس انگلیسی
همه پرسی درمغرب راجب دیکتاتورآغاز شد
رئیس مجلس ایران وآذربایجان روابط ایران باباکو گسترش خواهدداشت
شاهدان ازبمباران شدید لبیی بدست دیکتاتورقذافی خبردادند
اخوان المسین مصر خبردادند هرگونه ارتبط باابلیس آمریکایی راردکرد
دردرگیری های افغانستان درنیمروز 13کشته و33زخمی برجاگذاشت
اروپایی هاازانتقاد بعضی ازکشورهای اروپایی دررابطه باکاروان آزادی 2وکارشکنی آنلن خبرداد
پایان اخباربخش اول ازخبرواخبارارسالی شمامردم آزاده سراسرجهان ونظرات شماعزیزان مردم آزاده درسراسرجهان  منتظراخباروخبرونظرات شماهستیم

+ نوشته شده در  جمعه 10 تیر1390ساعت 18:43  توسط نادر  | 

ابرازهمددی بامردم آزاده اروپاوآمریکا

باسلام وابرازهمددی بامردم آزاده جهان بویژه مردم آزاده تحت ستم ابلیس دولتی
سقوط اقتصادابلیس  اروپاوآمریکاوریاضت وفشاربرمردم آزاده آن کشورها که سهمی درکارهای سلطه گری وخشونت ندارند
دراوج استفاده وارزش ارزوصادرات کشور مردم سهمی ندارند ولی
دررابطه بادزدی سران بیگانه ابلیس دولت ضررآن رامردم آزاده بایدبدهندوباعث اعتراضات وتظاهرات واعتصابات سراسری مردم آزاده
درآن کشورهاشده است درحال حاضر کشورهای ورشکسته ابلیس لهستان یونان پرتغال اسپانیا ایرلند آمریکا انگستان آلمان فرانسه پرتغال
وکشورهای اروپایی دیگری رادربرخواهدگرفت که علیه ابلیس جهانی ودولتی قیام کرده اند
مغرب امارات عربستان مصر یمن لیبی بحرین اردن درحال قیام وسرنگونی دولت دیکتاتورکشورشان هستند بااعتراضات وتظاهرات واعتصابات سراسری علیه دیکتاتورابلیس قیام کرده اند
فلسطین لبنان عراق افغانستان پاکستان ترکیه ایران سوریه  وکلیه کشورهای آزاده جهان علیه ابلیس جهانی وگروه تروریستی وصهیونیستی
ضدادیان وبشریت قیام کرده اند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کرد ازتمام آزادگان تاریخ به ادیان الهی درآن کشورها تقدیروتشکرمی نماییم
اخطار وهشدار به سران بیگانه علیه مردم آزادهنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشید ای بیگانگان ازخدابی خبر
+ نوشته شده در  جمعه 10 تیر1390ساعت 3:30  توسط نادر  | 

سلام برمردم آزاده اروپاوآمریکا

 

باسلام نه برای سلامتی بیگانگان
باسلام وخسته نباشید برمردم آزاده جهان به ویژه برآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورهای  تحت سلطه ابلیس جهانی ؟؟؟؟؟سلام برمردم آزاده کشورهای یونان آمریکا فلسطین عراق اسپانیا پرتغال
ایرلندآلمان انگستان ایتالیاافغانستان پاکستان امارات اردن عربستان مصر تونس یمن بحرین لیبی سودان لبنان مغرب وغیره
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردندچرا ابلیس های خون خوار این همه به ملتهاازنظر اجتماعی اقتصادی وغیره فشار 
می آورندآیاخودشان هم ریاضت اقتصادی راقبول دارندچر اازمسائل مردم آزاده وبی دفاع که اعتراض دارندحرفی بمیان نمیآورند
ورسانه ها ی دروغین ابلیس بیگانه دولت خاموش هستندآنان سرمایه ملت راصرف سلطه گری ووحشیگی ودزدی نمایندبایدازجیب مردم خارج شودچراازمردم ازاده
ومظلوم فسلطین چیزی نمیگویندکه  توسط همین ابلییسهاگروه ای تروریست راتحت عنوان صهیونیست که جزء جهان نیست بجان مردم
بی دفاع وشرف وآزاده انداخته اندبه دروغ اینان دم ازحقوق بشروآزادی می زنندودررسانه های دورغین هرلحظه درهرکشوری عنوان میکنند
درصورتی اگر یک پشه باکشوری که مخالف باشند به علت عدالت طلبی وحق طلبی ازابلیس آنان بارسانه های دورغین آن راآنقدربزرگ میکنند
جهت فریب افکارعمومی مردمان آزاده جهان ؟؟؟؟؟>>اینان حتی بامردم خودشان هم صادق نیستند؟؟؟؟<<<<
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورهای آگاه که علیه ابلیس بیگانه دولتی قیام کرده اند
کمال سپاسگزاری رامی  نمایند          
هشدارواخطار به سران بیگانگان اگرهمسومردم آزاده کشورتان اقدام منفی نماییدبدانیدسرنگونی شماابلیس بیگانه حتمی است
اگر به بیانیه های روزهای قبل وماههای گذشته رجوع کنید خواهید فهمیدکه سخت دراشتباه هستید آن 33درصددکوداقتصادی رافراموش نکرده اید
درسراسراروپاوآمریکارافراخواهدگرفت  وبعدازانقلابهای کشورهای اسلامی گفتیم به کشورهای مسیحی خواهیم آمدبرای گرفتن حق مردم ازاده ان کشورها و ملتها
سقوط دولتهای ابلیس درآینده بسیارنزدیک      نزدیکترشده است درصورتی که باخداوادیان ومردم آزاده پیروادیان سازش نداشته باشید
مرگتان به زودی زود با واژگونی حکومت ابلیسی رقم می خوردهنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید خبرهای خوش برای مردم آزاده
سراسرجهان ومردم آزاده کشورها ی فوق
حال هم میگوییم چاره ای جزءتسلیم دربرابراراده ملتهای آزاده ندارید هرچه کنید طناب مرگ رادرگردنهایتان محکمتر خواهید کردانشااله آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان

+ نوشته شده در  جمعه 10 تیر1390ساعت 2:2  توسط نادر  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر