وبلاگ رسمی هیئت شهدا و جانبازان پردیس

دیدنی و تاریخ برگزاری مناسبات

رکودورشکسته ابلیس دروغین اروپا وامریکاباریاضت یک کشورحل نمیشود ازخودتان شروع کنید

رکوددرپیش است بایونان یایک کشورودوکشورحل نمیشود
اسپانیا آمریکا یونان ایرلندفرانسه ایتالیا انگل  ستان پرتغال وسایرکشورهای اروپایی وآمریکایی وحتی آلمان راچه بلائی سرشان خواهیدآورد
اتحادیه اروپا فقط یونان راپانسمان کرد درمان نکردوچرک وخون برای سران ابلیس دروغین ؟؟؟ودردش برای مردم عزیزم درکشورهای اروپایی وآمریکایی
خواهدبود؟اقتصاداروپا وآمریکا به یک جراحی بسیاربزرگ ومهم   نیاز داردمردم بی دفاع رافریب ندهید
ودرمان آن دردرجه اول برمیگرددبه سران بیگانه ریاضت دروغین ازآنجا شروع وبودجه نظامی صفر
ازسرمایه داران وسرمایه گذاران  فقط مواظب سرمایه خودباشندابلیس دروغگوی بزرگی است
سرمایه شماعزیزان دربانکهای ابلیس سوخت نشود
جهت اطلاعات بیشتر به بیانیه های روزهای قبل وماههای گذشته رجوع کنید
سران ابلیس بیگانه دولتهای جعلی درتمام کشورهابه مردم آزاده جهان ظلم میکنندبه چندنمونه توجه کنید
ابلیس غرب آمریکا واروپا باریاضتهای دروغین وبی اساس مردم آزاده راازنظر روحی وروانی آشفته کرده 
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وجنایتکاربه مردم فلسطین ولبنان وبعضی ازکشورهای عربی  درکشتارو غارت اموال واراضی آنان درفشارگذاشتن آنان
بچه های شیطان دیکتاتورها درکشتاروغارت اموال مردم آزاده عرب
 خشم خداوندازیک سوی همراه با آتشفشان زلزه زمین لرزه سیل طوفان خشکسالی رانش زمین وغیره وخشم مردم آزاده رابه همراه خواهدداشت همراه تظاهرات
اعتراضات واعتصابات وتظاهرات امانتان راخواهندگرفت
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشیدای بیگانگان ازخدابی خبر
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وکشورمردم آزاده جهان
+ نوشته شده در  جمعه 31 تیر1390ساعت 3:32  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
یونان ایرلندپرتغال بحران شدیدمالی
اسپانیا وایتالیا بافاجعه روبرواست
احتمال می رودکمک  مالی دوباره به یونان
سران کشورهای حوزه یوروبحران بدههای یونان رابررسی میکند
یونان سال گذشته پیش یک کمک مالی دریافت کرده بود
جلوگیری ازسرایت بحران یونان به سایرکشورهادربروکسل بلژیک بررسی میشود
نشست بروکسل باشروع نشست اتحادیه اروپادربروکسل ارزش یورودربازارهای جهانی پایین آمد
طوفان شدت درلهستان موجب آب گرفتگی وخسارت وجان یک زن 30سی ساله شد
زیردریایی چین عمیق پیش از4000هزارمترزیرآب رکودشکست
مخالفان مسلح یک مقام سومالی راربودند
استوس کان علیه رئیس صندوق قبلی پول اروپاشهادت می دهد
روزنامه سوری تشرین توطئه فرانسه ویک کشورغربی علیه نظام سوریه راموردنکوهش قرارداد
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت حمله به کاروان آزادی سال گذشته راازدولت ترکیه عذرخواهی نمیکنم
محاکمه غیابی وجدیدبچه شیطان تونس دیکتاتورازامروزآغازمیشود
اتحادیه های کارگری وتاکسی رانی  یونان ضمن اعتصاب خواهان افزایش حقوق ومزایا شدند
ازهر10نفر6نفر درفرانسه ازانتخاب شدن ریاست جمهوری ساکوزی برای انتخاب بعد بعیداست
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت درباره پیگردهای قضایی بین المللی علیه سران ابلیس صهونیستی هشدارداد
دردرگیری شش روزه اجدایبای لیبی 50کشته بجاگذاشت
پلیس یونان به سوی اعتصاب کنندگان درپایتخت گازاشک آورشلیک کرد
درزنجبار10نظامی کشته و33تن زخمی شدند
کشف 130کیلوموادمخدردرسروران سیستان وبلوجستان ایران
رئیس جمهوردرترکمنستان گسترش روابط تهران وعشق آبادراتاکیدکرد
آتش سوزی مهیب درمنطقه کاتولونیای اسپانیا صدها هکتارزمین درآتش سوخت
رسانه های چین ازنشست نفت دربعضی ازمناطق ابرازنگرانی کرد
دولت لبنان بااجرائی شدن توافق نامه باایران گسترش صنعت نفت وانژری راخواستارشد
روسیه زباله های فضایی مشکل بزرگی برای ایستگاههای فضایی وماهواره ای درمدارزمین است
سازمان همکاری اسلامی ازطرح گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررابطه باشهرک سازی
مردم آزاده بحرین باردیگر درسرنگونی بچه شیطان دیکتاتورتظاهرات کردند
بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشوردرمشهدراه اندازی شد
رئیس جمهورعراق باحضورویاتمدیدبیگانگان ابلیس آمریکایی مخالفت کرد
 رئیس جمهورفرانسه وایتالیا نزدمردم آزاده ازجایگاهی برخوددارنیستندوبه احتما ل زیادبرای انتخابات رای نخواهندآورد
تظاهرات هزاران نفری مردم آزاده سویدا  سوریه به حمایت ازرئیس جمهور وبرنامه های سوریه تظاهرات کردند
رهبران اتحادیه اروپادرپی بحران  اقتصادی نشست فوری بلژیک دربروکسل
هرات ازدست ابلیس ناتو وابلیس آمریکایی خارج شد
اسقف اعظم کلیسای کاتولیک درجمهوری ایرلنددربرخوردکلیساهادرنحوه برخوردباکودکان وسوء استفاده ازاین کودکان توسط کشیشان شرمگین است
هلال احمر 4و7دهم ریشتر زمین لرزه درفنوج سیستان وبلوجستان خسارت نداشت
زمین لرزه 6ریشتری درآسیای مرکزی وخسارات زمین لرزه 
کانادا بلندشدن خودروبراثرفشارسیلاب خروجی ازکانال آب
دستگیری دوتبعه ابلیس  انگل   ستان درجنوب افغانستان همدستی باگروه تروریستی وصهونیستی ضدادیان وبشریت
خراسان رضوی مشهدنجات یافتن مهجزه آسای سه سرنشین دراثرتصادف
منبع خبری روسیه    مدارزمین اززباله های فضایی پرشد
مردم آزاده مصرفرداتظاهرات میلیونی بانام جمعه برکناری
مردم آزاده باتظاهرات درتغز دخالتهای ابلیس آمریکا وابلیس سعودی رامحکوم کردند
هشداررئیس کمیسیون اتحادیه اروپا درپی بحران بدهی یونان
مردم آزاده اردن مقابل وزارت کشورتحص کردند
دههانظامی دیگرکارد ریاست جمهوری بچه شطیان به مردم آزاده پیوستند
مردم آزاده یمن شواری ائتلاف ملی تشکیل دادند
یک کشته وسه زخمی درتیراندازی دیکتاتوربه سوی مردم آزاده درتغز
مائوئیست چهارتن ازفعالان هندراکشته و4تن رازخمی کردند
روسیه توافقنامه همکاری امنیتی دریای خزررابه دومافرستاد ایران هم عضواست
نشست اتحاریه اروپا باموافقت وام به یونان بابهره 4درصد ولی درمورداسپانیا وپرتغال شایدنتوانیم وام دهیم
فرودگاهها بنادر کشتیرانی وتاکسی رانی واتحادیه های وبخشهای دیگربه اعتصاب دست زدند
کابینه جدیدمصر امروز برگزارشد وبین آنان 13تن ازمقامات دیکتاتورمبارک به چشم می خوردمردم آزاده  مصر امروز باتظاهرات میلیونی اعتراض خودرااعلام میکنند
میلیونها مردم آزاده ایتالیا ازریاضت اقتصادی نخست وزیر معترض هستند
یک مقام وابسته به ابلیس نخست وزیر ایتالیا به فسادوهمدستی بازداشت شد
تظاهرات سکوت دربلاروس علیه دولت تعدادی راپلیس بازداشت کرد
 بارش برف سنگین شیلی زندگی 16هزارتن رامختل کرددما20درجه زیرصفرودومتروپنجاه سانتیمتربرف بارید   70درصدجاده هابسته شد
نیروگاه بوشهربه زودی عملیاتی میشود یک مقام روسی خبرداد
جمعی ازفعالان آزادی مردم آزاده رم  درایتالیا مقابل سفارت ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررم تظاهرات وتحص کردند
وتوقف کاروان آزادی 2بین المللی مردم آزاده سراسرجهان رامحکوم کردند
رتبه ثبات ایتالیا به رتبه منفی رسید سقوط ایتالیا مساوی باسقوط یوروخواهدبود
درهرصورت تاخیرظاهری هم فایده ندارد اقتصاد ایتالیادرحال سقوط واقعی قرارگرفت اقتصادراکت از15سال پیش وباشروع بحران به بدترین وضع رسید
دوبیماردربیمارستان انگل   ستان به علت ترکیب داروی کشته شدند داروی قندخون
ابلیس آمریکا بانکهای آمریکا برای شکست آماده میشوند رتبه اعتباری آمریکا باکاهش سعودی خواهدبود
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باسپاس ازهمکاری شما وتشکرازاخبار وخبرونظرات ارسالی مردم آزاده درسراسرجهان
منتظرخبرواخبارارسالی ونظرات شمامردم آزاده درسراسرجهان هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  جمعه 31 تیر1390ساعت 3:28  توسط نادر  | 

رکود اقتصادی واجتماعی همچنون ابلیس به جان ملتهای بی دفاع اروپایی وآمریکایی سایه افکنده است


رکودشدیددراروپاوآمریکاهمچنان مثل طوفان سراسراروپاوامریکارافراخواهدگرفت اگرهمسوی مردم آزاده وبی دفاع کشورتان حرکت نکنید
رکودشدیداقتصادی واجتماعی ومالی سرایت کردبه کلیه موسسات وادارات دولتی وخصوصی ابلیس آمریکایی واروپایی ؟؟؟صندوق بین المللی پول وبانک مرکزی اروپا
توان قدرت نمایی راندارداسپانیا ایرلندیونان پرتغال ایتالیا درآستانه سقوط فوری
ابلیس آمریکا در  ورشکستگی کامل چه گنگره حمایت کندیانه   فرانسه درنزدیکی پرتگاه آلمان وسایرکشورهای اروپایی وآمریکایی درصف سقوط قرارگرفته اند
تاگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازبین نروداین رکودشدیدترخواهدشد
تاابلیس بیگانه آمریکایی واروپایی باسرمایه مردم آن کشورها درکشتار مردم جهان بیدادمیکننداین ریاضت دروغین پیش ازپیش  خواهدآمد
تابودجه نظامی صفرنشودوبه نفع مردم آزاده  مردم بی دفاع کشورهای محترم غربی ازجمله آمریکا واروپا صرف نگردد رکودهمچنون طوفان باشدت بیشترخواهدآمد
سیل وطوفان عظیمی درراه است ای بیگانگان منتظر باشید
خشم خداوندازیکسوی همراه باآتشفشان سیل طوفان زلزله رانش زمین خشکسالی وغیره وآبروی خودتان راخودتان بردن تحت هرعنوانی برای معرفی بیشترمردم جهت شناختن ابلیس سران بیگانه دولتی
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ودرکشورهای مردم آزاده باخشم همراه تظاهرات اعتراضات واعتصابات خواهندآمد
+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 تیر1390ساعت 2:13  توسط نادر  | 

به عملکردسازمان ملل ودادگاههای حقوق بشری ودادگاه لاهه بایدشک کرد


اعتراض شدید به سازمان ملل وکلیه دادگاههای بین المللی بویژه دادگاه لاهه
باسلام
حال که روابط خودتان راباتروریست صهیونیست  بهترمی دانید   بدانیدوتوجه کنیددزدی دریایی درروز روشن توسط گروه جنایتکارتروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
یک حمل غیرحقوقی وبشری است که کشتی مردم آزاده دنیا رابه سرقت برد مگردرآن کشتی موادغذایی نبودمگرشمامدافع حق وحقوق ملتها نیستید
سکوت وحق حساب گرفتن شماباعث خون وخون ریزی میشوداعتمادداشته باشید
یادفاع ازحقوق ملتها یادفاع ارتروریست صهیونیست
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان متعلق به هیچ گروه وشخص ودولتی نیست متعلق به خدا وادیان وپیروان ادیان الهی درسراسرجهان است
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 تیر1390ساعت 2:10  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
ایران وسازمان ملل دررابطه با پولشوئی وموادمخدرمبارزه میکنند   سازمان ملل ازایران تشکرکرد
سخنگوئی امورخارجه ایران  حمله تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت رامصداق دزد ان دریایی به کشتی آزادی 2مردم آزاده جهان عنوان کرد
36هزارزائر راهیان نورازمنطقه عملیاتی درآذربایجان دیدن کردند
تظاهرات مردم ازاده مصر جمعه راروزثبات عنوان کرداتنخابات مال مردم است نه شورای حاکم نظامی درصورتی بامردم مصر باشدحکومت رادردست
دارددرغیر اینصورت حکومت مال مردم است انقلاب مذهبی وسیاسی چقدرقشنگ است کابینه اسلام شرف باشد یانباشدفرقی نمیکند انقلاب پیروزاانقلاب ماخدائی است وبرای حفاظت ازآن جان می دهیم عدم دخالت بیگانگان؟ باحاکم نظامی همدست همدیگرشده اند شورای نظامی اتنخابات راعقب انداخت
درخیابانهامردم آزاده مصرخواهندماندوادامه تحصص ادامه داردباروح وروان مردم بازی شده استندزخمی
ادامه اعتصاب تاکسی داران دریونان یک کشته وچندزخمی برجاگذاشت معترض به سیاست های  ریاضتی دولتی هستند
کشف پیش از145کیلوموادمخدرخط مرزی تایباددر خراسان جنوبی
شماردیگری ازگروهگ تروریستی پژاک درشمال غرب ایران کشته یازخمی شدند
اتوبان رودهن وبومهن تاشهرهای شمالی ازامروزآغازشد
سخنگوی امورخارجه ایران درواکنش به اعزام گزارشگرویژه حقوق بشرسازمان ملل اجازه نمی دهیم
توضیح نحست وزیرانگل   ستان درباره شنودغیرقانونی درمجلس آن کشور
خبرنگارافشاءگری  شنود تلفنی که کشته شدمشکوک است وعلت مرگ هنوزنامعلوم است
رسوایی شنود تلفنی لانه عنکبوتی ملکه انگل   ستان  به استرالیا وابلیس آمریکا رسید
نرخ بیکاری ایران 11/5درصد
عقب افتادن انتخابات مصر
بازجویی واخراج 15تن ازمردم آزاده سراسرجهان درقالب کاروان آزادی 2بدست جنایتکاران دزدان دریای گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
تونس مردم آزاده مجددابه خیابانها آمدندوگفتنددستهای پشت پرده ابلیس آمریکا وابلیسهای دیگراست
یمن تظاهرات همچنان ادامه داردوچندین تن کشته وزخمی شدندوباعث آن بچه شیطان پسردیکتاتوراست که انتقام خواهیم گرفت وعدم دخالت بیگانگان راخواستارهستند
بحرین ابلیس دیکتاتورسعودی ودیکتاتورشیطان بحرین به تخریب مساجدوحسینیها روآورده اند
لیبی دردرگیری ابلیس دیکتاتوربامردم آزاده درشهرالبریقه سایه هواپیماههای ابلیس برفرازشهر
فرانسه اعلام کردقذافی ازکابرکنارشددرلیبی می تواندزندگی کند
فعالیت ادارات مالیات پنجشنبه وجمعه بازاست
سربازان نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیرشدند
ایران واسترالیا مهارقاچاق موادمخدررادردستورکاردارند
مرگ سزای ندادن بلیت درابلیس آمریکا اتفاق افتادپلیس ابلیس آن رابه خاطر بلیت کشت
نگرانی صندوق بین المللی پول ازوخامت بحران مالی منطقه یورو
 طوفان در 15استان ساحلی ژاپن 1ناپدیدوچندین زخمی
هزاران یمنی محاکمه دیکتاتوروعدم دخالت بیکانگان ازجمله ابلیس آمریکایی وابلیس سعودی راخواستارهستندوتصاویرابلیس اوباما وبچه شیطان سعودی راآتش زدند
وبادخالت پلیس ابلیس به خشونت کشیده شد وچندین تن کشته ویازخمی شدند جنایتکاران درصنعاکاراوباماوسعودی است
رات تونس مردم آزاده تظاهرات کردندعدم دخالتهای مکررابلیس آمریکایی وسعودی راخواستارهستندواعمال ابلیس جهانی وابلیس سعودی راموردنکوهش قراردادندوانقلاب را
اسلامی معرفی کردند
یمن درآتش وخون میسوزد تظاهرات  مردم آزده بی دفاع همراه خشونت دیکتاتوروبچه شیطان سعودی والبیس آمریکایی شماری کشته وزخمی شدند
بحرین تظاهرات مردم آزاده ووحشت دیکتاتور    ارتش یمن وابلیس آمریکایی وبچه شیطان سعودی مردم رابه آتش وخون کشاند
متروتهران تاکهریزک رسید
یک نوبتی شدن تمام دوره ها مدارس تا80الی 90درصدفقط صبحها وزیرآموزش وپرورشد
دستگیری قاتل صربها پس ازشانزده سال
بارش شدیدبرف درشیلی تایک متر
تبخیرالماس باپرتوهای فرابنفش
هک هاحمله کردند وگفتندماهمه جاهستیم ونمی بخشیم علیه شنودغیرقانونی وعلیه همه آنانی که ادعامیکنندماقیام کرده ایم وموجب ناراحتی 
بیگانه آمریکایی واروپایی وتروریستی وصهیونیستی رامهیاکرده اند
اتحادیه اروپااگرامروز به توافق جانبی نرسنداروپابافاجعه روبروخواهدشد
نخست وزیر انگل   ستان ازعملکردخودابرازپشیمانی کرد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکرازاخباروخبر ونظرات ارسالی شمامردم آزاده سراسرجهان
منتظرخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده هستیم بااحترام 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 تیر1390ساعت 2:9  توسط نادر  | 

سلام برمردم آزاده جهان ننگ برابلیس وتروریست وصهیونیست زمان

باسلام 
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردند
کل فلسطین متعلق به فلسطینیان است وآن رابه رسمیت می شناسدوزمینهای فلسطینی بایدبرگرددبه مردم آن کشور
حال گفتگوباابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت میخواهدباشدیانه نباشدفرقی نمیکند
گروه تروریستی وصهیونیستی خودرامقابل جهان آزاده قرارندهدکه ضرر میکندماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان هرجوری
میخواهدباشداین اراضی راپس خواهیم گرفت وآن رابه فلسطینیان برمیگردانم صهیونیستها تروریست هنوزخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی راندیده است تا
بفهمدحق چیست وناحق کیست کل جهان آزاده همسو ملت فلسطین اعم ازدولتها وملتهاهستندودراین راه ازهیچ خدمتی دریغ نخواهندکردحتی ازجان ومالشان
بجزءتعداد اندکی ازسران بیگانه ابلیس جهانی تروریست که درصورت دخالت باتروریستهای صهیونیست نابودخواهندشد
جهان آزاده منتظرفرمان بادستورمراجع تقلید پیروان ادیان  جهت نابودی کل صهیونیستهاهستند واعلام همدلی وهمددی باعزیزان دربندصهیویست وتروریست
خشم خداوندازیک سوی همراه باآتشفشان وسیل وزلزله وطوفان ورانش زمین وخشکسالی وغیره وخشم آزاد گان تاریخ به ادیان الهی امانتان راخواهدگرفت
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابیخبر
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 تیر1390ساعت 19:9  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
روپرت مرداک وپسرش جمیزدیروز به پارلمان انگل    ستان جهت پاسخ وجواب برای شنودغیرقانونی احضارشدند بعدازرسوایی شهوت رانی ابلیس سران ابلیس اروپاوآمریکا
رسوایی ازنشریه صهیونیستی وتروریستی درانگلستان تارسانه تاشنودغیرقانونی تلفن درلانه عنکبوتی  ملکه انگل   ستان ابلیس  و آبرویزی سران بیگانه تااستفعای
رئیس پلیس ومعاونش  ومقامات دیگروبسته شدن نشریه صهیونیستی برای همیشه باسابقه 168ساله ومخاطب فراوان وبی اعتمادی مردم
وآبروی ریزی نخست وزیر تانوه وملکه وهمسر مقامات انگل   یسی واین واقعیت ادامه خواهدداشت اینان بجزءنابودی دنیا چیز دیگری درفکرشان نیست
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
هفت اتحادیه وخدمه پروازی کارکنان خودرابرای 10روزدیگربه اعتصاب فراخواند
آلمان ازنظر بیکاری فراترازموارداعلامی است
محققان کمبودخواب سبب کاهش حافظه وتوانی میشود
سازمان ملل خواستارنظم وآرامش درساحل آج شد
پلیس ابلیس  انگل   ستان ادعاکردهیچ دست خارجی درمرگ خبرنگار نقش نداشته است
فروش تسلحیات ابلیس  آلمان به ابلیس سعودی افکارعمومی جهانی راموردانتقاد قرارداده
مردم آزاده ایتالیااستفعای نخست وزیرابلیس راخواستارهستند
تاکنون 5000هزارتن به پایگاه نظرسنجی دررابطه با حذف صفرها درایران نظرداده اند
 لبنان ازسازمان ملل خواست علیه گروه تروریستی وصهیونیستی درنقض حقوق بشراقدام کند
متخصصان غذا جهت جبران مواردجبرانی بدن درظروف مسی غذاتهیه کنندیمن لیبی بحرین مصر تونس فلسطین لبنان عراق افغانستان پاکستان  عربستان سوریه امارات مغرب کشورهای اروپایی وآمریکایی  پیروزاست     بیگانگان ابلیس درفکرانتقام است
سران ابلیس آمریکا بابچه های شیطان دیکتاتورلیبی دیدارکردند
صاحب شبکه فاکس نیوز وشرکت فیلم سازی فاکس قرن بیشتم است    مرداک
آتشفشان اتنا درایتالیاباردیگرفعال  شد
حمله جوان خشمگین به مرداک درمجلس انگل   ستان جهت پاسخ وجواب بایک شئی حمله کردتوسط پلیس ابلیس دستگیرشد
رزمایش مشترک ابلیس آمریکا وگرجستان نزدیکی تفلیس تاسه شنبه ادامه داشت
مردم آزاده انگل   ستان روبروی مجلس انگل   ستان علیه مرداک صهیونیستی تجمع کردند
وزارت اطلاعات یکی ازاهداف دشمنان روی آوردن موضوعات اصلی به فرعی است
حماس توقف کشتی بین المللی کاروان آزادی 2رابه دست گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت محکوم کرد
طرح جدیدروسیه برای تولیدنسل جدیدموشکهای بالستیک بین قاره ای
فرانسه یک میلیون ودویست معتاد موادمخدردارد
رسوایی نشریه ابلیس انگل   ستان به ابلیس آمریکاهم رسید
آریزوناابلیس آمریکاطوفان وبارافراگرفت
فنلادابداع آشیزخانه خورشیدی
خانواده های بازداشت شده مصری درعربستان درقاهره مردم آزاده تظاهرات کردند
نشست بی نتیجه  ابلیس رئیس جمهو رفرانسه باابلیس صدراعظم آلمان مرکل      مرکل گفت این جلسه بدون نتیجه خواهدبوددررابطه بابحران
یگانهای پشتیبانی وخدماتی  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موشکهای دوربردسطح به سطح مجهز میشود
چهارهزارخانه مسکن مهرتا ده روزدیگردراستان البرزبه بهد برداری میرسد
پیکرمطهر جانبازآزاده درزاهدان تشییع شدوبه خاک سپرده شد
انفجارتروریستی درمزارشریف 6کشته و12زخمی برجاگذاشت
ابزارنگرانی رهبران ابلیس اروپادرپی گسترش بحران دریونان واسپانیا وایتالیا
گرمای بی سابقه درمناطق مرکزی ابلیس آمریکا
انفجاربمب درمسیرکاروان نظامی الجزایر11زخمی برجاگذاشت
مجلس ابلیس انگل   ستان نخست وزیرانگل   ستان رافراخواند
رئیس جمهورابلیس فرانسه باابلیس مرکل صدراعظم المان      مرکل گفت نتیجه این گفتگوبی ثمره است
صندوق بین المللی پول به 17کشوراروپایی هشداردادوگفت کمکهای این صندوق برای بحران نتیجه ندارد
ابلیس  اوباماآمریکاتا14مردادفرصت دارد تاورشکستگی کامل بین دوحزب گنگره اختلاف نظر وبین اوباما بااین دوحزب بدتراست
چین چانگ کنیگ خسارت طوفان وسیل رادرپی داشت
ژاپن طوفان شدیدمائون
تایوان خسارات سیل ورانش زمین
صندوق بین المللی پول به منطقه یوروهشدارداد
سقوط یک فروندجنگنده امارات خلبان آن کشته شد
دادگاه اماراتی به وضع آزدایخواهان رابه هفته آینده موکول کرد این افراد5تن هستند
چین ابلیس آمریکادرمناقشه دریای جنوبی چین مداخله نکند
پلیس یونان 100پناهجورادرکرانه ساحلی بازداشت کرد
 گروه های فلسطینی حمله وحشیانه گروه تروریستی وضهیونیستی ضدادیان وبشریت رابه کاروان آزادی 2محکوم کرد
وزارت خزانه داری ابلیس آمریکادرباره پیامدبحران هشدارداد
ابرازنگرانی ایرلندازافزایش بدهی درمنطقه یورو
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان پیروزی تمام آزادگان راخواستاراست
اتوبان تهران پردیس به هراز وشمال کشورازامروزآغاز میشود
سازمان دیده بان حقوق بشر جنایت های دیکتاتوربحرین رامحکوم کرد
صندوق بین المللی پول ازبحران شدید ایتالیا اسپانیایونان هشدارداد
کشته شدن یک تبعه انگلیسی بامین دریمن کشته شد
سازمان بورس تهران بورس اموال بزودی درسازمان بورس
حقوق بشربحرین حاکم دیکتاتور ابلیس رابه کشتاروشکنجه محکوم کرد
مردم آز اده مصر برخواسته های خودتاآخرایستاده اند
نخست وزیرانگل   ستان شنودتلفنی غیرقانونی رایک بحران بزرگ برای دولت ابلیس انگل    ستان دانست
زمین لرزه 6و2دهم ریشتری بامدادامروزدرازبکستان 13کشته و80مجروح برجاگذاشت
کاهش شدیدرکوداقتصادی ومالی دراتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول وبانک مرکزی اروپاوکشورهای اروپایی وآمریکایی سایه ابلیس بیشترشده است
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان خبردادند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر جهان باتشکرازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان
منتظراخبار وخبرونظرات ارسالی شماهستیم بااحترامن تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 تیر1390ساعت 19:6  توسط نادر  | 

هشدارواخطاربه سازمان ملل وسازمانهای بین المللی ودادگاههای بین المللی ودادگاه لاهه

اخطاروهشداربه سازمان ملل وکلیه سازمانها ونهادهای حقوق بشری ودادگاههای بین المللی ودادگاه لاهه
بی مقدمه اگر شمامدافع حقوق بشر ملتها ازجمله فلسطین نیستید ودرعملکردگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت این جنایتکارنقشی ایفا نمیکنید
ماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان رابه یک جنگ دعوت کرده است ومی داندباخداوادیان وپیروان ادیان طرف شدن جزء نابودی خودشان چیز دیگری نیست
پس ازسازمان ملل وکلیه نهادهای حقوق بشری ودادگاه های بین المللی ودادگاه لاهه درخواست میگردداقدامات تحریمی خودراشامل تحریم اقتصادی واجتماعی وسیاسی
 حتی ازاقدام نظامی چشم پوشی نکننددرغیراینصورت ازتمام کسانی که کشورفلسطین رااشغال کردندبه هردلیلی چه مردم عادی وغیره درخواست میگردد
جهت اقدامات بعدی آنجاراتخلیه کنندبه غیره ساکنین فلسطین اعم ازمسلمانان مسیحیان یهودیان وسایرادیان ضدتروریست وصهیونیست
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان آماده دفاع ازتجاوزهستیم وخطربزرگ جهان راتهدیدخواهدکردیاهمگی مادراین راه شهید میشویم یاپیروز
خواهیم شد درهرصورت پیروزی باماست چون خدا وادیان وپیروان ادیان آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان  خواسته است
منتظرنظر آن سازمان هستیم درغیر اینصورت ازاین دفاع آماده خواهیم شد
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 16:1  توسط نادر  | 

سلام ادامه خبر ساعت 1/3سه شنبه

باسلام ادامه خبر درساعت 1/30بعدازظهرسه شنبه
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت کشتی  بین المللی کاروان آزادی 2مردم آزاده جهان را درغزه توقف کرد
یک زن جاسوس سوئدی درمرکزدمشق دستگیرشد
درحمله وحشیانه شهرک نشینان تروریست صهیونیست درجنوب رام الله سه فلسطینی زخمی شدند
یک  ابلیس نظامی دیگرآمریکایی درعراق کشته شد
پول ملی سودان جنوبی امروز روی نمایی شد
نخست وزیر لانه عنبکوتی ملکه انگل    ستا ن درسفربی نتیجه ازآفریقای جنوبی درپی رسوایی شنود تلفنی  مردم انگلستان   سفرنیمه کاره امروز به لندن برمی گردد
معاونت ابلیس آلمانی امروز دریمن دیدارمیکند
لبنان سودان جنوبی رابه رسمیت شناخت
نروژ ازکشور مستقل فلسطینی حمایت کرد
صهیونیستها ی تروریست336واحدمسکونی درکرانه باختری می سازند
سهمیه سوخت تاکسی ها دربعضی ازشهرها وشهرتهران 20درصداضافه شد
تاکید رئیس مجلس بربرخوردقاطع باخلاگران  امنیت
پرداخت یارانه مرحله ششم هفته دوم مرداد
زاهدان وروداعضای گروه دوبلین سازمان ملل درامرمبارزه باموادمخدراین گروه شامل 80تن بود     نماینده دائمی ایران درسازمان ملل سلطانیه دنیابایدرشادتهای ایران
دررابطه مبارزه باقاچاقچان که شهدای وجانبازان فراوانی داده است قدروارزش ایران درراه مبارزه رابایدبداند
ایران برای حل بحران لیبی طرح ارائه کرده است سخنگوی امورخارجه
تاکیدومذاکرات ابلیس آمریکابابچه شیطان دیکتاتور
لیبی  دیکتاتورارتش شیطان ازگازهای خطرناک بویژه گازخردل درالبریقه استفاده کرده است
حمله وحشیانه نظامیان ابلیس دیکتاتوردرشهرالدراز به منازل مردم بی دفاع هجوم آوردند
یمن درصعنادرتظاهرات مردم آزاده ارتش دیکتاتور پس ازحمله 6کشته و7زخمی برجاگذاشت
کشته شدن خبرنگارافشاء کننده رسوایی مرداک کیت صهیونیست به طورمشکوک
ادامه بحران بدهی های ابلیس آمریکاخطر ورشکستکی دریک قدمی دولت اوباما
هزاران بحرینی بااجتماع وتظاهرات هربحرنیی یک رای برای هرنفروبحران بحرین بازگشت به نطقه صفر منطق دیکتاتوربچه شیطان باگلوله است
شیخ علی سلیمان دبیر کل جمعیت  اسلامی الوفاق بحرین باصادقت گفتگو آغازوعکس آن ازسوی دیکتاتوربودگفتگوثمره ندارد وتاخواسته های بحق
مبارزه ادامه خواهدداشت
تلاش کشاورزان لبنانی برای مقابله باکم آبی شهروندلبنانی گفت مااجازه نخواهیم دادصهیونیستهای تروریست لبنان رابه سرزمین سوخته قراردهند   
گسترش ابعادرسوایی  رسانه ای انگل   ستان مرگ افشاءگرماجراوموج استفعای مقامات مسئول
باتشکرازخبر واخبارونظرات ارسالی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
منتظراخباروخبرونظرات ارسالی شمامردم آزاده هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 14:17  توسط نادر  | 

طرح دعوی علیه صهیونیستهای تروریست ابلیس

اعتراض به سازمانهای بین المللی وحقوقی وسازمان ملل ودادگاههای بین المللی ودادگاه لاهه
باسلام
طرح دعوی به کلیه سازمان های حقوقی دادگاه لاهه سازمان ملل
خواهان آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
خوانده گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
احتراما بدون شرح همانطوری که درجریان اشغال کردن وتصرف روزمره صهیونیستها هستید بدون بندوماده کاغذی اگرکشتاروتصرف اراضی
فلسطینیها ازطریق آن سازمانها مقدورنیست ونمی توانندجلوی وحشیگری صهیونیستها رابگیرند
 مردم آزاده جهان پیروان ادیان رابه یک جنگ دعوت خواهدکرد جهت هرگونه اقدام خدمتتان ایفامیگردد
ماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اگر بدانیم آن نهادها نمی توانند ؟؟؟دیگر هیچ مرز وبندی وجودنخواهدداشت
وماازمرزهاعبورخواهیم کردتابه سرزمین خدایمان دست پیدا کنیم واین سیل راهیچ کس نتواندجلویش رابگیرد امتحانش ضررندارد
ماانشاءالله باخدای خودپیش خواهیم رفت وازجان ومال خودخواهیم گذشت ودنیا تبدیل خواهدشدجنگ بین ادیان وشیطان تروریست صهیونیست وابلیس
قبلا اخطار داده شدجهت اطلاع وهرگونه اقدام
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 4:13  توسط نادر  | 

اخطاروهشداربه بیگانگان ازخدابیخبر


اخطاروهشداربه بیگانگان ابلیس وتروریست وصهیونیست ودیکتاتور وحامیان ابلیس
بی مقدمه چنانکه ازاعمال خشونت آمیز خوددسن برنداریددرکشورمحترم ومقدس فلسطین منتظر عاقبت شوم خودباشید
مژده به کشورهای عربی درآینده نه چندان دور باردیگر شادی درسفره شمامردم آزاده خوب خواهدرسیدوننگی بردامن صهیونیست خواهیم گذاشت.واشگ
تروریست وصهیونیست وابلیس رادرخواهیم آورد
هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشید خشم خداوندعزیزازیکسوی باآتشفشان سیل وطوفان رانش زمین وخشکسالی وزلزله  وغیره وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر
جهان رابه دنبال خواهدداشت
منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابیخبر
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 4:11  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاح رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
اوباما باگنگره ابلیس به جنگ رودرروپرداخت باانتخاب یک مقام درسمت آرژانس  مصرف کنندگان وضیعف کردن گنگره  >ازاهداف ابلیس اوبامادرحال حاضر برای
ریاضت استقبال نکرده است وسقوط دولت ابلیس اوباما حتمی خواهدشد
ارزش سهام دربورسهای اروپابشدت کاهش یافت درروزدوشنبه
ایتالیا باتصویب ریاضت اقتصادی واجتماعی ودرمانی وخدماتی خودرادرآستانه سقوط قراردادازاین پس فشارهای بی حدبرمردم تحمیل خواهدشد
افزایش مالیاتها استخدام حذف افزایش قیمتها وبیکاری جرم وجنایت براثرفقر ومردم حقوق بگیر توان خرید رانخواهندداشت ودرپی آن احتمال خیلی زیاد
برای حقوق بگیران آینده مبهم خواهدبود هرآن امکان دارد بااخراج بازخریدمواجع شوند بازنشستگی افزایش وکارت طلایی بازنشستگی حذف خواهدشد
منطقه یورو درآستانه سقوط است
اسپانیا وپرتغال ویونان درشرایط مبهم اقتصادی واجتماعی ودرمانی وخدماتی روبرواست
اروپا وامریکادرآستانه سقوط هرروز درکشوری سایه ابلیس ریاضت اقتصادی واجتماعی ودرمانی وخدماتی  رقم خواهدخورد به نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
خانواده قربانیان حمله هواپیماهای ابلیس آمریکا به پاکستان مردم آزاده پاکستانی طرح بازداشت ومحاکمه مقام پیشین ابلیس سازمان سیاراخواستارشدند
روسیه رزمایش هوایی آموزشی درمنطقه قفقاز شمالی راآغازکرد
جمعیت اسلامی الوفاق باحمایت مردم آزاده روبروشد وکناره گیری از روندمذاکرات بادیکتاتوربرای همیشه راتصویب کرد
بی تاثیری حدف چهارصفرهیچ تاثیری برارزش پول ملی نمیگذارد رئیس بانک مرکزی ایران
ایران درالمپیادشیمی ترکیه مقام چهارم راکسب کرد
   اجازه دانشگاهها برای جذب دانشجوی شهریه ای درایران
بزرگترین بهره برداری گلخانه تمام اتوماتیک کشورایران دراصفهان
تجمع مردم آزاده سوریه درحمایت ازدولت این کشور ابلیس وعدم دخالت بیگانگان محکوم است
28تیرسه شنبه نشست کشورهای عضواتحادیه جنوب شرقی آسیا    آ   سه   آ   دراندونزی
دولت پاکستان ازدست کاری آشوب های اخیر نقشه صهیونیستها ودادن سلاحهای صهیونیستی وتروریستی درکراچی وکشتارمردم کراچی این گروه
تروریست وصهیونیست ضدادیان وبشریت رامحکوم کرد
اوضاع خانواده های اسیران فلسطینی درباریکه غزه مادریکی ازاسیران گفت 20سال فرزندم دربند صهیونیستها وبدون دیداروخانه های فرزندان دیگرم
راهم خراب کرده اندمی دانم دراین جهان این همه سازمانهای حقوق بشراست پس سازمان ملل کجاست چرا ازحق
؟؟؟؟؟؟؟؟ وحقوق مردم بی دفاع فلسطین حمایت نمیکندوبدون وکیل یاسایرملل مگرتروریستهای صهیونیست را0000000
ایتالیا ازهر5خانواده یکی درخط فقراست و8میلیون فراترفقرداردوبهداشت ودرمان به مرزصفررسیده است
اسپانیا ویونان پرتغال  درآستانه سقوط حتمی قرار دارندوهرلحظه اعلام ورشکستگی خودراخواهندداشت
آمریکا وانگلستان فرانسه درحال سقوط وورشکستگی درآستانه سقوط
آلمان وسایرکشورهای اروپایی وآمریکایی درصف سقوط قرارگرفته اند
سقوط ارزش سهام بانکهای  آمریکایی واروپایی باعث شدارزش طلا بامیزان  1600دلاردادوستدشود
نفت آمریکاکاهش یافت
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ساخت 5000ساختمان برای شهرک نشینان صهیونیست تروریست رادردستورکارقرارداداین
زمینها رابه زورازفلسطینان تصرف کرده است ونزدیکی شهرقدس خواهدساخت ودانشکده صهیونیستی جهت پرورش تروریست درشهرقدس ایجادمیکند
بهداشت ودارو ایران بیماران خاص هنوزازرایانه استفاده خواهندکرد
حقوق مستمری بگیران بهزیستی تا20درصدافزایش یافت
مرحله دوم سیکل ترکیبی نیروگاه باویدیوکنفراس  رئیس جمهورانجام میشود
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت گفت ازورودکشتی کاروان آزادی 2مردم آزاده فرانسوی جلوگیری خواهدکردبه غزه
فلسطینیها برای طرح کشورمستقل فلسطینی خوددرسازمانهای بین المللی وسازمان ملل آماده میشوندد
یونان اعتراضات رانندگان تاکسی شدت گرفت علیه ریاضتهای اقتصادی واجتماعی ودرمانی وخدماتی دولت ابلیس شهوت پرست وحیوان پرست
تونس تظاهرات یک کشته نوجوان انجامید باخشونت پلیس
یک مقام روسی خبردادانتقادازانتقال قدرت ازسوی اینان درلیبی به یک گروه سیاستهای دوگانه دراین جامشخص میشود
هند5میلیارد  دلاربه ایران بدهی نفتی دارد رئیس بانک مرکزی ایران
وزیرامورخارجه ابلیس آمریکا به هندرفت جهت مقابله باچین ایران پاکستان افغانستان
کیپ تاگون قرصهای روان گردان به ایران وارد نشده است یک مقام نیروی انتظامی خبرداد
باهدف فرارمحاکمه دیکتاتورمصر خودرابه انواع بیماری خطرناک می زند به دروغ
آقازاده لیبی دست به دامن گروه تروریستی وصهیونیسی ضدادیان وبشریت شد
افشای سئوال برانگیز هویت قاتل بن لادن
ابلیس آلمان نیاز به 55میلیاردیوروبرای صنعت برق جهت جایگزین کردن نیروگاههای اتمی دارد دربخشهایی
نخست وزیر لانه عنکبوتی ملکه انگل   ستان به آفریقای جنوبی رفت ودیداری بدون نتیجه فقط خروج دیکتاتورلیبی
5فعال اماراتی درابوظبی دادگاه غیرعلنی محاکمه میشوند
3نظامی ابلیس ناتو درافغانستان کشته شدشمارکشته های ابلیس ناتوازسال میلادی به 316تن رسید
دولت چین درحمله به پایگاه سین کیانک چندمامورپلیس وچندین تن ازمهاجمان کشته شدند
ژاپن باشکست فوتبال زنان آمریکا جام جهان رابه سربرد
رئیس ومعاون پلیس ابلیس انگل    ستان ازرسوایی شنود تلفنی وگرفتن رشوه استفعا کرد
خط تولید تراکتورهای روسی درآذربایجان شرقی آغازشد
پلیس عمان سرقت موادمخدربشدت افزایش یافته
سوریه کشورمستقل فلسطینی رادرسال 1967به رسمیت شناخت
لیبی مبارزان  آزاده تانزدیکی معقر ابلیس ئیکتاتوربه پیش هستند
یمن باتظاهرات مردم آزاده خواستارمحاکمه دیکتاتوروسران دیکتاتور وعدم دخالت ابلیس جهانی وسعودی راخواستارهستند 33سال ننگ ونکبت حاصل حکومت دیکتاتوراست
بحرین باتظاهرات همچنان ادامه داردتاسرنگونی دیکتاتوروتاشهادت یادشهداراگرامی میدارندوخواستارعدم دخالت ابلیس جهانی وسعودی درکشورشان هستند
2267واحدمسکونی برای مددجویان بهزیستی
خودکشی درآمریکا افزایش یافت براثرداروهای بی کیفیت آمریکایی55کشته دراثرخودکشی داروهای بی کیفیت ساخت امریکا
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردنه اوباما نه گنگره نه شخص دیگری به فکر مردم آمریکا هستند آنان دنبال ریاست ابلیس جمهوری سال
آینده خودشان هستند
صهیونیستهای تروریست باریکه غزه یک روستای فلسطینیهاخان یونس بادرگیری 2کشته وچندین تن از فلسطینیهازخمی کرد
ابلیس آلمان باجمعیت 82میلیون نفرچهارمیلیون سیصدهزارمسلمان وتبعیض درحجاب وروش بانوان محترم مسلمان وگرایش دختران وپسران آلمانی وغیره به اسلام
این هم یک حقوق بشر دروغین ابلیس درآزادی ادیان به ویژه اسلام است
یک آزاده گفت کل اروپا سران ابلیس مسلمانان راقبول ندارنداین هم بازیک قانون ضدادیان وبشر ابلیس است
مبارزه باموادمخدرایران شریک خوب سازمان ملل است دیداربامسئولین و فرمانده نیروی انتظامی ایران
دانشگاه فن آوری دانشگاه تهران آغاز بکارکردباپارک توسعه فن آوری
جشنواره 82شرکت کننده و5کشورخارجی آغازبکارکرد
تاکید رئیسان جمهوری ایران وافغانستان همکاری مشترک باتروریسم
حاکم نظامی مصر با15کابینه جدیدبافشارمردم آزاده مصر ولی مردم مصر تغییر ساختکارکلی مصر رامی خواهند ومحاکمه دیکتاتور وسران قبلی واستفعا حاکم نظامی وعدم دخالت ابلیس جهانی
آمریکا وفطع رابطه باصهیونیستهای تروریست راخواستارهستند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکرازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان
منتظرخبرواخبارارسالی ونظرات شمامردم آزاده درسراسرجهان هستیم
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 4:8  توسط نادر  | 

رکوداقتصادی ومالی شدیددراقتصادآمریکا واروپاادامه خواهدداشت علیه ابلیس جهانی

هشداربه بیگانگان ابلیس بیگانه
باسلام نه برای سلامتی بیگانگان
بی مقدمه اعلام شددرروزهای قبل وماههای گذشته دراین وب سایت اگرهمسومردم آزاده جهان به ویژه کشورمحترمشان مردم آزاده آمریکا واروپا وکشورهای عربی وجهانی حرکت
نکنید این سیل وطوفان خروشان  ادامه خواهدداشت وهرکسی روبروی این سیل قراربگیرد حتما نابودخواهدشدگفتیم ازکشورهای عربی مسلمان به کشورهای مسیحی
اروپایی وآمریکایی جهت نابودی ابلیس خواهیم آمدحال توجه کنید این رکود باشدت بیشترسراسراروپا وامریکا رافراخواهدگرفت
رکودشدید مالی اقتصادی درکلیه بانکها وموسسات دولتی اروپایی وامریکایی تاحدورشکستگی
سقوط شاخص  سهام های اروپایی وآمریکایی وافزایش قیمتها کاهش ارزش سهام تاحددرشکستگی
بیکاری وفقربی حد واندازه
کاهش چرخه اقتصاداروپا وآمریکا رکودپیش ازحدواندازه درصندوق بین بین المللی پول اروپا ورکودشدیددربانک جهانی اروپاوغیره وغیره رابدنبال خواهدداشت
نه سیاستمداران نه اقتصادداران نه کارشناسان نه غیره وغیره کاری رامی تواندانجام دهند
فقط فقط خدای تبارک وتعالی آن هم باتوبه وخواسته های مردم آزاده کشورتان صورت خواهدگرفت
تاوضع بدترازاین نشده است بودجه نظامی رابه صفر رسانده وبه فکرمردم بی دفاع باشید وسرمایه های مردم راجهت کشتاردرجهان مصرف نکنید
خشم خداوادیان وپیروان ادیان درراه است همراه بابلاهای روزمره واعتراضات واعتصابات وتظاهرات ودرآخرنابودی بیگانگان ابلیس درسراسرجهان وتروریستهای صهیونیست ودیکتاتورهای شیطان
سیل وطوفان عظیمی هنوزدرراه است منتظر باشید ای بیگانگان ازخدابیخبر
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 تیر1390ساعت 17:31  توسط نادر  | 

اخطاربه فریب رسانه های دروغین غربی واروپایی ابلیس وبیگانگان علیه ملتها

باسلام نه برای سلامتی بیگانگان ابلیس
هشداربه رسانه های عربی واروپایی  به ویژه به ابلیس آمریکایی وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وابلیس سعودی وحامیان ابلیس دیکتاتورها
بی مقدمه دراین وب سایت درروزهای گذشته وماههای قبل  اعلام گردیده بود باردیگر ضمن اخطاربه رسانه های بیگانه ابلیس 
به مردم آزاده جهان اعلام میگردداینهاجزءدروغ وفریب وفحشاءوتجارت بانوان محترم وخیانت کردن به آنان وربودن افکارجهانیان وبویژه بانوان اعم ازدختران
وپسران ونابودی جهان چیز دیگری برای ارمغان ندارندفقط بادروغ سیایت های پوشالی وتوخالی خودرامی خواهندپیش ببرندحال توجه فرمایئد
باعث این نشریه بجزء این بود بااهداف دروغین باعث شنود4000تن شد این نشریه امپراطوری ابلیس غرب وابلیس لانه عنکبوتی ملکه انگل   ستان وابلیس های دیگر وبچه های شیطان رابه چالش کشاند
صاحب امتیاز این نشریه خنده داراست می دانید چه کسی بود این فردخائن همانی نیست بجزء صهیونیست تروریست آمریکایی وانگل  یسی
اوباما درکشتارجهان وربودن افکاروربودن مردم جهان وکشورآمریکا به ویژه بانوان محترم باوعده های دروغین حقوق بشر جهت تجارت وسوء استفاده برای این حیوانهای
حیوان پرست وربودن اموال مردم آزاده کشورمحترم آمریکا وکاشت وتهیه وتوزیع موادمخدرجهت رضایت شیطان نه مسیحیت واسلام وسایرادیان
ابلیس غربی واروپایی درفریب وکشتارورضایت ابلیس ازاوباماسرقت گرقته اندباریاضتهای دروغین
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وکشورمحترمشان بسیارخرسندخواهیم شدشما خودتان رابادستهای خودتان خراب وآبروی خودتان راخواهیدبردتاجهانیان بیشترازاهداف شوم شماپی میبرد
ماآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وکشورمحترمشان آماده دفاع بادستورمراجع تقلیدپیروان ادیان هستیم
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشیدای بیگانگان ازخدابیخبرخشم خداوندازیکسوی همراه با آتشفشان وسیل وطوفان ورانش زمین وزلزله وغیره
وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ودرکشورمحترمشان راخواهدداشت منتظرباشید
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 تیر1390ساعت 17:29  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
لیبی جنگ مردم آزاده باایمان به شهرهای نزدیک دیکتاتوررسیدنابودی  سران دیکتاتور وعدم دخالت سعودی وابلیس بیگانگان تاتحقق  انقلاب  برای فتح
اسلام وادیان نهصت ادامه دارد
یمن مردم آزاده باتظاهرات هزاران نفری برخواسته های خودبادادن خون وجان خود وبستگان محاکمه دیکتاتو ر وسران بیگانه سعودی وابلیس بیگانه راخواستارهستند
بحرین باتدابیر امنیتی همزمان بامیلادامام زمان عج باتظاهرات مردمی خواستارخروج دیکتاتورازمقام ابلیسی وسعودی راخواستارهستند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ودرکشورمردم آزاده فوق بامحکوم کردن جنایتکاران اعم دیکتاتور وسران بیگانه ابلیس وبچه شیطان سعودی
خواستارمحاکمه فوری درکشتارمردم بی دفاع ومظلوم وآزاده به دست دیکتاتور ونیروهای ابلیسی خارجی راازسازمانهای بین المللی  ودادگاههای بین المللی
رادرخواست مینماید
حملات اززمین وهوا توسط نیروهای ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت درنوارغزه وکناره باختری وفلسطین اشغالی وکشتاربی حدوامان
صهیونیستهاوربودن عزیزان فلسطینی به دست این گروهک ازخدابی خبرحملات دوباره صهیونیستها اززمین وهوا 7تن رازخمی کردند
افشای همکاری آمریکا بادادگاه حریری
اهدای تابلو فرش با نقشهای بسیارزیبا به آستان حضرت معصومه ع
کشف آرامگاه دست نخورده درپرو
درپی فوران آتشفشان لوکان 3000مترسنگهاآتشفشانی رابه هوا پرتاب کرد
بی اعتمادی مردم آزاده انگلستان به پلیس ابلیس ونشریه ورسانه های انگل   ستان ورئیس پلیس ابلیس استفعا کرد
زززمام عجمکه مدینه کربلا دمشق نجف مشهدامام رضا به ویژه بارگاه حضرت معصومه ع ومسجد جمکران وشهرها وروستاهای ایران وجهان درنوروشادی بوددرمیلادآقاامام زمان عج به
رئیس جمهورپاکستان به ایران آمد بارهبرومقامات ایرانی گفتگو وبه مشهدالزصا ع برای زیارت رفت
مسابقات قرانی دررتبه دانش آموزان دراراک مخصوص پسران
بردتیم ملی ایران مقابل به تیم خارجی درتهران بانتیجه یک برصفر
وزارت نفت از14میدان نفتی ازدوسال گذشته تابه حال درایران  خبرداد
شبکه دوم سیماجمهوری اسلامی ایران 24 ساعت شد
جان محمدخان درمنزل خودبه همراه یک نماینده مجلس افغانستان تروروکشته شد
بمباران هواپیماهای ابلیس ناتو در30نوبت لیبی
 اعتصاب گسترده کارکنان بی بی سی واعتصاب بعدی در7مرداد
رسانه های غربی قاتل برادرکزرای عامل سازمان سیا ابلیس آمریکایی گزارش دادند
تمسخرسیاه پوستان درسوئدوسکوت دولت
پرتغال اوضاع بسیارسخت گزارش شده ریاضت اقتصادی ووضع نابسامان مردم آزادپرتغال
ایتالیا وضع خیلی بدترگزارش شده افزایش قیمتها ازجمله بنزین سرمایه داران کوچک خوردشدندقدرت خرید به پایین ترین حدممکن رسید
وورشکستگی شرکتها وموسسات آموزشی افزایش بیکاری وحتی شاغلین تامرز بیکاری بازنشستگی طلائی ازبین رفت سن بازنشستگی افزایش یافت وغیره
آمریکادرمرزورشکستگی پیش می رودافزایش همه چی درآمریکا به حدنهایت خودرسیدبیکاری افزایش یافت وریاضت های دروغین درپیش است
فرانسه یونان انگلیس اسپانیادرآستانه شدیدورشکستگی ورکود درپیش است نوبت بعدی آلمان وسایر کشورهای اروپایی وآمریکایی درپیش است
ادامه درمان چاوزدرکوبا
سخت کوشی هندها تا95ساعت کاررتبه اول راداراهستندودهمین کشورقدرتمند شناخته  شد
سازمان ملل 57درصدافزایش حملات گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت به جان واموال وزمینهای کشاورزی فلسطینان راگزارش داد
کشتی بشردوستانه  کاروان آزادی 2 مردم آزاده فرانسوی  کمک به مردم غزه پس ازتوقف  توسط دولت ابلیس یونان به سوی غزه حرکت کرد
هشدارجدیدرئیس جمهورابلیس آمریکا اوباما درباره فاجعه اقتصادآمریکا
مجلس انگل   ستان فاش کردناهماهنگی مقامات این کشور جان نظامیان ابلیس انگل یسی رادرافغانستان به خطرانداخنه است
فعالیت آتشفشان دراندونزی تاشعاع 3500متری سنگهای آتشفشانی به هواپرتاب شدوتاشعاع3/5کیلومتری ساکنین محل راتخلیه کردند
بازگشت دیکتاتوریمن ردشدومردم آزاده بابود ونبوددیکتاتورخواستارمحاکمه دیکتاتور وسران بیگانه دیکتاتور وعدم حضور ودخالت سران بیگانه ابلیس وسعودی شدند
چین آمریکا رابه امورداخلی کشورش متهم کرد
شنودتلفنی ورسوائی 4000هزارنفرشهروندانگلستان به ابعاد جدیدی رسید یک نشریه تعطیلی کامل بامخالب فراوان طول این نشریه 168سال دونشریه دیگر درمعرض تعطیلی و
پای  لانه عنکبوتی ابلیس ملکه انگل    ستان ونوه وهمسر ونخست وزیر ومقامات دیگر انگلیسی وآمریکایی وآبروی ریزی برای صهیونیستها
صاحب امتیاز این نشریه ورسانه های بیگانه ابلیس انگلیسی وصهیونیستی وآمریکایی واروپایی واستفعای یک مقام بلندپایه
رئیس ابلیس آمریکا اوباما گفت شکست درگنگره مساوی بابیکاری وافزایش قیمتها وافزایش مالیات وشکست دولت ابلیس اوباماست
گوشت گاو وموادغذایی درمنطقه فوکوشیما ژاپن ممنوع اعلام شدحتی علفها تاشعاع 60کیلومتری احتمال آلودگی راداردبه علت رادیواکتیور
وزیرامورخارجه ابلیس آمریکا گفت یونان می تواند راسخ درموردبحران وبحران اقتصادی واجتماعی ودرمانی ورفاهی با فشاربرمردم وغیره موجودباشدروی ماحساب باز
کند ؟ولی نگفت کشورودولت خودش هم درحال سقوط است آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ومردم آزاده کشور آمریکا
 باقاطعیت سپاه پاسداران باگروهک تروریستی پژاک درشمال غرب ایران چندین تن ازاین گروهک کشته یازخمی شدندودویاسه نفرازاعضای سپا ه اسلام  زخمی شدند
فلسطین اشغالی درآتش سوزی جنگلهای اطراف قدس عزیز
چین دالیان آتش سوزی درکارخانه پتروشیمی
اندونزی فوران کوه آتشفشان سولاوسی
مردم بحرین باتوجه به شدیدامنیتی ارتش دیکتاتورمراسم امام زمان عج راجشن گرفتند
 خدمات باسیاستهای سازمان ملل ابلیسی برای فلسطینان کاهش یافت
درگیری مردم آزاده تونس باپلس خشن مردم آزاده معترض به اهانت به مقدسات اعلام شد
رئیس دیکتاتورمصر دربیمارستان درحالت اغمااست
هفته نامه تایم ازوجودزندانهای سری ابلیس آمریکادرسومالی پرده برداشت
مردان مسلح به ساختمان دیرالزوردرشرق سور یه حمله کردند
رئیس پلیس لندن استعفاکرددرپی رسوایی شنورغیرقانونی تلفنی مردم  آزاده انگلستان
امیرشام این مقام پاکستانی درکراچی تروروکشته شد
نمایندگان مجلس عراق ابلیس سعودی رامتهم به ترورهاوامورداخلی کشورشان می دانند
سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی استان البرزدرگل شهر به قتل ورزشکاردادشی سه مهتم رادستگیرکرداین ورزشکارقهرمان قویترین مردجهان بود
نیروهای ابلیس دیکتاتورلبیی درالبریقه ازگازخردل استفاده کرده اندفاش شد
دیویدپترائوس فرمانده نظامیان ابلیس آمریکا درافغانستان استفعاکرد
بخشودگی جرائم معوقات مالیاتی دربانکهای واحدی خبردادایران
مجلس انگل    ستان ازناکارآمدی ابلیس نظامی انگلیسی اذعان کرد
افزایش بیسابقه طلا دربازارجهانی درپی رکوداقتصادی واجتماعی دراروپاآ مریکابه 1600دلاررسید
سازمان ملل باردیگربه گروه تروریستی وصهیونیسی ضدادیان وبشریت به کشتاروربودن وتصرف اراضی فلسطینان خبرداد
طالبان ترور  دوشخصیت افغانی رابعهده گرفت
داروهای که می کشنددرآمریکا عملکردبهداشت ابلیس آمریکا واعتراض مردم آزاده آمریکا
بهداشت آمریکا خودکشی به مرز 50 تن رسید
هوای تهران 36و26درجه بالای صفر
آوارگان خشکسالی درشاخ آفریقا پیش از10میلون تن درفقرکامل وهشدارهای سازمانهای جهانی
قویترین تلسکوپ فضایی روسیه درموردسیاه چاله ها وغیره
40تن کشته ویازخمی درپی ناآرامهای دوروز اخیر درسوریه مردم آزاده سوریه به حمایت ازرئیس جمهور ودولت رونداصلاحات تظاهرات کردند
خواسته مردم عدم حضور ودخالت بیگانگان راخواستارهستند وبشدت مخالفت کردند
غرب از17سال گذشته درپی کارشکنی روسیه به سازمان تجارت جهانی
سازمان بهداشت جهانی ایدزهردوساعت یک تن به بیماری ایدزدرایتالیا مبتلامیشود
سازمان ملل ازافزایش 50درصدی خشونت شهرک نشینان شیطان صهیونیست علیه مردم بی دفاع ومظلوم وآزاده فلسطین شدت یافت
سازمان حقوق بشر بحرین دیکتاتور باخواست شیطانی درتغییر بافت جمعیتی بحرین ازسوی ملل جهان است
روان پزشکان ازدواج اینترنتی پایدارنیست
دزدان دریایی یک کشتی نفتکش اماراتی با16خدمه درشمال اقیانوس هند راربودند
دیوان بین المللی دادگستری مصرکابینه جدیدمصرامروزمقابل حاکم نظامی سوگندیادکرد
تیراندازان به تظاهرکنندگان سیدی بوزیدتونس یک کشته بجا گذاشت
منابع خبری ازکراچی پاکستان مردم مسلح ویاکشته شدن بدست آنان ازسلاحهای صهیونیستی استفاده کردند
جان باختن 3تن دراثرسیل درترکیه
منابع خبری سازمان ملل هشتاددرصدتریاک جهان درایران کشف وضبط می گردد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکر ازهمکاری تمام مردم آزاده سراسرجهان ازارسال خبرواخبارونظرات شمامردم آزاده
منتظرخبرواخبارونظرات دریافتی شمامردم آزاده درسراسرجهان هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 تیر1390ساعت 17:27  توسط نادر  | 

نامه ای به آقام حضرت صاحب الزمان عج

نامه ای به امام زمان عج
ای لشگر صاحب الزمان عج اعم ازمسلمانان ومسیحیان ویهودیان وسایرادیان ضدصهیونیست وتروریست وابلیس آماده باش آماده باش
سلام سلام سلام سلام سلام به بیت  ونیت پنج تن آل عبا  ص  برای سلامتی وفرج آقا صلوات
امسال برای من سال خون وشهادت عزیزانمان اعم ازمسلمانان ومسیحیان ویهودیان وسایر ادیان  ضدتروریست وصهیونیست وابلیس وبچه های ابلیس دیکتاتورهاست
درمنطقه شمال آفریقا وخاورمیانه کشورهای عزیزان عرب باخون  وجان وازدست دادن بهترین عزیزان واموال خودراازدست می دهندبرای احترام به دین مقدس ؟؟؟؟؟ درکشورهای اروپایی وآمریکایی باریاضت های دروغین اقتصادی واجتماعی ومالی ودرمانی  قصد فریب افکاررادارندباستم گری بانوان
محترم کشورهای اروپایی وآمریکایی وسرایت آن نقش شوم به صورت جهانی ؟؟؟؟؟کاشت وتهیه وتوزیع موادمخدروبخش آن وآلوده کردن مردم کشورشان
ودرسطح جهانی ؟؟؟؟؟ربودن  وتجارت این بانوان محترم به عنوان حقوق بشردروغین دررابطه بابانوان محترم درکشورشان ودرسطح جهانی
یاآقا مهدی جان اینان راشمابزرگواربهترمی شناسید تراخدادعاکن برای کشورهای  مردم آزاده عربی ودنیا      
آقاجان مهدی عزیزم باکشتاربی رویه بچه های شیطان بنام دیکتاتوروتروریست صهیونیست ضدادیان وبشریت  درکشورهای عربی دعاو نظرکن
آقاجان مهدی عزیزم درریاضت دروغین  دولتهای ابلیس علیه مردم آزاده درکشورهای اروپایی وآمریکایی دعاکن
یاصاحب الزمان عج می دانم صبر شمازیاداست فلسطین عزیزم دربندابلیس صهیونیست است درنیمه شعبان همه شادبودندخودت می دانی برای مردم آزاده دین دار
چقدراشک شادی وغم  ریختم تاشایدتمام عزیزانم ازبندابلیس جانی و اجتماعی واقتصادی کشورهای عرب وآمریکایی واروپایی  خلاص شوندامروزروزشادی کامل کننده انتظار وفرج است دعاکن برای
سلامتی وفرج خودت ومردم آزاده دربندابلیس ودیکتاتوروصهیونیست  من جانباز لایق دعاشایدنباشم دعاکن یاقائم آل محمدص برمحمدوآل محمدصلوات
خداپیروزاست وبس     ابلیس کارش تمام وخسته است
+ نوشته شده در  یکشنبه 26 تیر1390ساعت 20:46  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باعرض تبریک هرروزتولدمولایمان بایدمیلادامام عصرمنجی حضرت صاحب الزمان عج باشد
آماد گی داریدای لشکرصاحب زمان  عج آماده باش آماده باش بهرنبردی بی امان آماده باش باش
باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
تصرف شهراستراتژیک بریقه لیبی بدست مردم آزاده لیبی
ادامه حملات ابلیس ناتوبه لیبی شمارکشته هابه 13تن رسیددرطرابل
زخمی شدن 7فلسطینی درحملات  جنگنده های  هوائی ابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
خشم مردم آزاده  ایتالیا ازتصویب برنامه ریاضتی اقتصادی مجلس ابلیس ایتالیا
آتشفشان درمونت لوکان اندونزی تخلیه پیش از5هزارتن   فوران تاشعاع 6تا7مترموادآتشفشانی زابه فضاپرتاب کرد
 460کشته یاناپدیدبراثرسیل وطوفان ددوماه گذشته  درچین وهشداردرباره بارشهای سیل آسا
گشایش رقابیهای المپیک ارتشهای دنیا در  ریوژانیرو  برزیل
بهداشت جهانی خبرداد5میلیون تن درسومالی وشاخ آفریقا دررنج موادغذایی وتا5ماه دیگر باران نمی بارد
شهروندآزاده رم خبردادکارهای ریاضتی ابلس ایتالیا اگرراست میگوینداول جلوی دزدی خودشان وازحقوق خودشان شروع کنندوازکشگرکشی به دیگر نقاط دنیا دست بردارند
آثاربحران مالی واقتصادی واجتماعی دولت ابلیس برلوسکنی واعتراضات مردم آزاده الیتالیا شروع شد  
آزادگا ن تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان  خبردادبانکهای اروپایی وآمریکایی آمادگی بحران اقتصادی رابه هیچ عنوان ندارد
هزاران تن ازتظاهرات کننده گان درسوریه رونداصلاعات وحمایت ازرئیس جمهورسوریه رااعلام کردند
دادگاه ابلیس لندن باآزادی شیخ رائدصلاح این فعال فلسطینی که درلندن بازداشت شده بودموافقت کرد
منابع خبری درپی ازیبن بردن جنگل ها وجایگزین نکردن باعث افزایش دمای زمین و1/3دی اکسیدکربن افزایش خواهدیافت
سیل وویرانی درچین یک میلیون وپنجاه وهفت هزارتن راآواره کرد
شرکت نفت لیبی خبردادبامردم آزاده لیبی همسوشد
انفجاردردوروزگذشته درکربلاعراق دست کم دردونوبت سه کشته وپانزده زخمی ودرنوبت  بعدنه کشته و40زخمی برجاگذاشت
دورجدیدتحص درمیدان آزادی مصر ازسوی مردم آزاده برای خواستهایشان شروع شدبرمحاکمه دیکتاتوروسران وابسته به دیکتاتور وعدم دخالت بیگانگان برکناری رئیس حاکم نظامی وقطع رابطه باگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
 یونسکو پایتختی گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت رابه  شهرمقدس بیت المقدس تکذیب کرد
منابع خبری افزایش بیکاری وتورم درکشورایتالیامردم بی دفاع وفقررا8میلیون نفرفراتراعلام کرد
5کشوراروپایی بحران بدهی درکشوراروپایی سیتی گروپ راتهدیدمیکند
کشته شدن شبه نظامی تروریستی طالبان به 14تن درافغانستان رسید
افرادمسلح حمله به  یک اتوبوس 7تن اکشتنددرشمال غرب پاکستان
 شب میلادنورامام زمان عج تهران وشهرهای ایران نورباران شد
ارتش نیجریه دست کم چهل هزارتن درهفته گذشته ازنیجریه فرارکردند
درحمله به مقرپلیس درالجزایر 4کشته و20تن زخمی شدند
بمناسبت نیمه شعبان ایران 6مرکز خدماتی ودرمانی درعراق ایجاد میکند
تشکیل شورای انتقالی دریمن به دست مردم آزاده
تجارت ایران باچین تامرز 100میلیارد دلارگذشت
زیرخاکی کشف شده درمیدان انقلاب تهران این زیرخاکی خدمت سه هزارساله دارد
متهم به قتل دیپلمات ایرانی درپاکستان آزادشد
باروندصلح باطالبان ازسوی ابلیسیان و14تن ازطالبان ازلیست سازمان ملل حذف شد  ؟ آزادگان تاریخ به ادیان الهی خبردادالقاعده وطالبان ساخته وپرداخته خوده ابلیس است
رئیس جمهورپاکستان درصدرهیئت بلندپایه به ایران آمد
رئیس جمهورایران به همتای ترکمنستانی جان باختن جمعی رادرانبار مهمات تسلیت گفت
مقامات ایرانی خبردادندکمک مالی واقتصادی برای جایگزین زمینهای موادمخدر به زمینهای کشاورزی
چهارسازمان فعال بین المللی ازامارات خواست 5فعال مدنی راآزادکند
فسادگسترده درارتش آذربایجان روی به گسترش است
حزب کارگر انگلیس پایان دادن رسانه راپرت مورداک صهیونیست رادرلانه عنکبوتی ملکه انگل       ستان راخواستارشد
تظاهرات مردم آزاده علیه برلین نظام سرمایه داری راخواستارشد وباخشونت پلیس  ابلیس مرکل روبروشد
مردم آزاده  طی تظاهرات علیه ابلیس  هلندازارائه خدمات اتوبوس رانی آن کشوربه صهیونیستها هشدارداد
گلوبال یسرچ خبرداد به بهانه القاعده هواپیماهای ابلیس آمریکابه سوی سومالی نشانه رفت 
شمارکشته های  ارتش ابلیس لانه عنکبوتی انگل   ستان در10سال ازاشغال افغانستان تاحا ل 375تن کشته شدند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان خبرداداعمال تروریستی درسطح جهان رامحکوم میکنندبه ویژه انفجارهای اخیر درکربلاعراق
فسادگسترده درارتش آذربایجان افزایش یافت
تظاهرات مردم آزاده علیه برلین به نظام سرمایه داری راخواستارشدند
مردم آزاده درهلندازارائه خدمات اتوبوس رانی به صهیونیستها تظاهرات کرد
مردم آزاده یمن دولت سایه تشکیل دادند
درحملات وحشیانه ارتش ابلیس دیکتاتورلیبی به البریقه 10کشته و171زخمی بجاگذاشت
طرح توسعه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل فردابه بهره برداری می رسید
ابلیس ناتو امنیت بامیان را به افغانستان واگذارکرد
4وزیردرپی تظاهرات مردم آزاده مصر استفعاکردند
تظاهرات مردم آزاده تونس وخشونت پلیس رابه همراه داشت خواستارادامه انقلاب برکناری مابقی سران قبلی ابلیس دیکتاتوروعدم دخالت بیگانگان ابلیس خارجی ولغوقراردادهاباصهیونیستها
بیماران درانگلستان      شخص یااشخاص ابلیسی باترکیب داروها موجب جان دادن بیماران وبه وخامت رساندن حال آنان شده است  
حملات وحشیانه صهیونیستها تروریست به غزه شدت گرفت  
ازاخبار وخبر ونظرات ارسالی شما مردم آزاده درسراسرتشکرمی نماید
منتظراخبار وخبر ونظرات ارسالی شما مردم آزاده درسراسرجهان هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  یکشنبه 26 تیر1390ساعت 18:33  توسط نادر  | 

هشداربه مردم آزاده جهان واخطاربه سرا ن بیکانه ابلیس


هشداربه سران بیگانه ابلیس ومردم آزاده
درفکرتاخیرجهت مصادره انقلاب های شمامردم آزاده کشورهای  عربی ومردم آزاده کشورهای اروپایی وآمریکایی درفکر فشارهای روحی وروانی باطرح ریاضت های اقتصادی 
اجتماعی ودرمانی بااهداف شوم برایتان میخواهندتصویب کنند
درخواست جهانی ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر جهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان درقالب مردم آزاده
تحت هرعنوانی بااعتراض علیه قانونهای شیطانی آمریکایی واروپایی ودیکتاتورها تادیرنشده است اقدام فرمایند
بااعتراضات واعتصابات وتظاهرات سراسری  وقیام های مردمی
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان درقالب مردم آزاده
+ نوشته شده در  شنبه 25 تیر1390ساعت 16:33  توسط نادر  | 

رکودشدیدتاحدورشکستگی درابلیس آمریکا واروپا

رکودشدیددرکشورهای بیگانه ابلیس اروپایی وآمریکایی موج دوم درپیش است
باتوجه به این وب سایت درروزهای گذشته وماههای قبل باردیگررکودشدیدمالی واقتصادی و  ورشکستگی بانکها وموسسات وکلیه موارد درکشورهای ابلیس آمریکایی واروپایی باجدیت تمام روبروست
وسرایت خواهدکرددرقسمت های زیربنایی وصندوق بین المللی پول اروپا وبانک مرکزی اروپاوکلیه بانکهای اروپایی وآمریکایی وشاهدورشکستگی آنان خواهیم بود
تمام قسمتهای صنعتی ورفاهی ودرمانی رادربرمیگیرد
لذا ازکلیه سرمایه داران وسرمایه گذاران آزاده چنانکه میخواهند سرمایه خودرا ازدست ندهندهرسریعترسرمایهخودراازآن مکانها خارج نمایند
خشم خداوندازیکسوی شامل آتشفشان زلزه سیل رانش زمین طوفان خشکسالی وغیره وخشم مردم آزاده علیه کلیه ابلیسهای دروغین قیام خواهندکرد
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشیدای بیگانگان ازخدابیخبر 
+ نوشته شده در  شنبه 25 تیر1390ساعت 16:31  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باعرض تبریک میلادیگانه منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان مبارک باد
باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاردیخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
وزیردفاع ایران ساخت انواع ناوبری درایران
کاهش دید باوززش بادزیاددرشمال سیستان وبلوچستان
درخواست حزب الله ازسازمان ملل تجاوزهای گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت به حاکمیت لبنان رامتوقف کند
اقدام شیطنت آمیز یونسکومعرفی شهرمقدس قدس رابعنوان پایتخت گروه تروریستی وصهیونیسی ضدادیان وبشریت
هندماهواره مخابراتی جدیددرمدارزمین ارسال کرد
ادامه آتشفشان موت لوکان اندونزی هزاران تن ازساکنان منطقه راآواره کرد
ابلیس آمریکا انیترنت راهمچنون سلاح اززمین وهوا تهدیدآمیز خواند
منابع خبری مذاکرات روسیه با ناتوبرسرسامانه موشکی البیس ناتودراروپا بی نتیجه خاتمه ماند
مسلمانان هندانفجارات بمبئی رامحکوم کردند
پلیس تونس تظاهرات مردم آزاده رادرجمعه به خشونت کشاند
وزیراطلاعات خبردادباهرگونه برخوردوتهدیدوسابیری مقابله میکنیم
وزیرنیروازبرچسب انژری آ   برای دستگاههای دولتی اجباری ایران
وزیرامورخارجه انفجارات اخیر بمبئی رامحکوم کرد
مردم آزاده مصر بعدازنمازجمعه تظاهرات علیه نظام حاکم نظامی برکناری رئیس حاکم نظامی ومحاکمه دیکتاتورمصروسران بیگانه قبلی ابلیس ویکتاتوروعدم حضور بیگانگان وقطع رابطه باگروه تروریستی وصهیونیستی
ضدادیان وبشریت شدند
کارکنان خوردوسازی فیات ایتالیا دراعتراض به سیاستهای دولت ابلیس اعتصاب ودست ازکارکشیدند کردند
بحرین درآتش وخون ابلیس ودیکتاتورمیسوزد آیات القرمزی شاعربحرینی پس ازآزادی خبردادافسران وزندانیان تحت شکنجه روحی وروانی قرارگرفته اند
میزان بیکاری درترکیه یک رقمی شدبه 9/9رسید
22هزار کارمندیکی ازایالتهای ابلیس آمریکا به مرخصی اجباری درپی کسری بودجه
14تریلیون و300میلیارد دلاری بدهی ابلیس آمریکا وعدم توافق گنگره ابلیس بادولت ابلیس اوبامادرصورت تصویب نشدن دولت ابلیس اوباما در
آستانه به ورشکستگی کامل قرارخواهدگرفت
به نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان خبرداددولت ابلیس اوباما سقف بودجه نظامی رادرحدصفررسانده وریاضت اقتصادی راازآنجاشروع کنند
نه ملت فهیم آمریکا
تظاهرات مردم آزاده درخون وشهادت شامل کشورهای مسلمانان ومسیحییان وسایرادیان    لبیی بحرین یمن مصرتونس فلسطین لبنان عراق افغانستان پاکستان اردن مغرب عربستان امارات
بحرین ازدست دیکتاتور وابلیس جهان خوار وحامیان آنا ن باعث شدیدترین کشتاراست وتظاهرات مردم آزاده تابرکناری دیکتاتورادامه خواهدداشت
یمن تظاهرات مردم آزاده وخشونت های مکررارتش دیکتاتور حتی طی گزارش رسیده جواب مردم راباگلوله تانک دادندوخواستاربرکناری دیکتاتوروعدم دخالت ابلیس جهان خواروابلیس سعودی
لیبی مردم آزاده مبارزباخون وشهادت وعده الهی تاپیروزی تاچندقدمی دیکتاتور راهی نمانده گروه تماس حکومت الله به دست انقلابیون لیبی رابه هرحال قبول کردند
مصر خواستاربرکناری  رئیس حاکم نظامی راخواستارهستند وتابه ثمره رسیدن انقلاب الهی بدست مردان الهی دست ازمبارزبرنخواهندداشت ومحاکمه دیکتاتور وسران بیگانه دیکتاتور
تونس خواستار محاکمه دیکتاتور وعدم دخالت بیگانگان وبه ثمره رسیدن انقلاب الهی خودرادارند ولغوقراردادههای گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت باکشورتونس راخواستارهستند
دربیشتراین کشورها شیطان جهان خوار بادیکتاتوردرکشتارمردم بی دفاع نقش عمده ای ایفاکردولی به هرحال انقلاب الهی پیروز وننگی برای ابلیس خواهدشدبه نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
هوای تهران 35و25درجه بالای صفر
بحران اقتصادی ابلیس آمریکا ازمرز بی اعتباری گذشت وشاهد رکودشدیدمالی وورشکستگی روی به فزون بانکها وموسسات وادارات دولتی وخصوصی
خواهیم بودودولت ابلیس باید بودجه نظامی ولشگرکشی خودرابه صفرراساندتاشایدبتواندازاین بحران خارج شودوریاضت اقتصادی واجتماعی راازخودشان شروع کنند
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردند
بانک مرکزی ایران ازسکه جدیدصدتومانی با نقش زیبا دررابطه بامیلادامام زمان عج  منتشروتوزیع ازفرداخبرداد
تنش میان چین وابلیس آمریکاشدت گرفت دیدارابلیس بارهبربودایها
حمله وحشیانه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت درغزه رام الله یک شهید وچندین تن زخمی شدند
ساخت پل ارتباطی میان برزیل وپرو
مشاجره درپاکستان باپرتاب لیوان آب خاتمه پیداکرد
تظاهرات فلسطینیان وفعالان آزادی وصلح مردم آزاده جهان دربلعین  توسط شیطان گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت چندین تن زخمی شدند
یک نظامی دیگر ابلیس آمریکا درعراق کشته شد از9سال گذشته تاحال شمارکشته های نظامیان شیطان آمریکایی 4هزارو473تن رسید
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورتان باسپاس ازخبرواخبار ارسالی شمامردم آزاده
منتظرخبرواخبارونظرات دریافتی شمامر دم آزاده درسراسرجهان هستیم بااحترام 
+ نوشته شده در  شنبه 25 تیر1390ساعت 16:29  توسط نادر  | 

رهبرجهان حضرت صاحب الزمان عج مهدی موعود آمد خوش آمد

اوآمدخوش آمد       یابقیه الله اعظم  عج ادرکنی
باعرض سلام هزاران سلام وصلوات برمهدی صاحب الزمان عج حجت الله ویاران باوفایش
خوشابحال آنان که مهمان آقاهستنددرقم مسجدجمکران وکربلا ونجف سوریه مکه مدینه وسراسرمکانهای مذهبی درسراسرجهان ومردم مهمان وآقا میزبان است
چراغهای رنگین نصب کردی درشهرها وروستاها وسراسرجهان به ویژه ایران آیاچراغ دلت راهم روشن کردی زمین راشتشو دادی آیادلت راهم شتشو دادی
حال که این همه زحمت کشیدی برای امام زمان عج به زحمت نه رحمت است برای مردم مظلوم وبی دفاع کشورهای بحرین لیبی یمن افغانستان پاکستان
عراق سوریه لبنان فلسطین عزیز وسایرجهان که زیرچکمه های ابلیس جهانی آمریکایی واروپایی وگروه تروریستی وصهیونیستی  ضدادیان وبشریت ودیکتاتورها خوردمیشوند
آخرآن بچه هابه چه گناهی محکوم شده اندوآن ملتها یک لحظه خودتان راجای آنان بگذار ید
ملتهای کشورهای آمریکایی واروپایی چه تقصیری دارندکه دولتهای ابلیس سرمایه ملی آن کشورهاراخرج کشتارمردم بی دفاع ومظلوم 
وریاضت اقتصادی دروغین رابرآنان تحمیل میکنندآیابابرهنه کردن آنان وتجارت بانوان محترم وربودن انان وبخش وتوزیع موادمخدروآلوده کردن آنان دلتان راضی نشد حال هم می خواهیداموالشان راتصرف کنید
اینجا ایران است ویمن بحرین لیبی فلسطین آمریکا واروپا امارات یونان اسپانیا پرتغال ایرلندعربستان اردن کویت وسایرجهان است اینجاشیرمردان الهی زیاددارد
که ازحق وحقوق تمام مردم آزاده  جهان دفاع کنندچه ازنظرجانی ومالی برای رضای خداادیان
وتمام مردم آزاده جهان اینگونه هستندکه برای  همدیگرجان ومال رابه بخشند
دوست  آزاده وعزیزم درهرکجای جهان که هستی همانطوری که برحضرت حق صلوات می فرستی یادت ازعزیزانمان نرودآزادی کشورهای دربندابلیس و
صهیونیست ودیکتاتور وکشورهای ابلیسی آمریکایی واروپایی باریاضت دروغین سران بیگانه جهت  آزار رساندن به مردم بی دفاع ومظلوم امریکایی واروپایی 
اوآمدخوش آمد
+ نوشته شده در  شنبه 25 تیر1390ساعت 0:50  توسط نادر  | 

اخطار به سرمایه گذاران محترم آزاده درکشورهای ابلیسی

اخطاربه بیگانگان ابلیس
باسلام  نه برای سلامتی شمابیگانگان
بی مقدمه ازماههای قبل دراین وب سایت اعلام گردیده بودابلیس آمریکایی واروپایی دست ازاقدامات خشونت آمیز علیه مردم آزاده دنیا وکشورشان برندارندبا33درصدرکودروبروخواهندشدوباردیگراعلام میگردداز33درصدفراترخواهدرفت
وکل اروپا وامریکارادربرکی گیرد
هشداربه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وکلیه دیکتاتورهاوسران بیگانه شیطان
درآینده نه چندان دور همین امروز یافرداشاهدورشکستگی بنگاههای اقتصادی واجتماعی ابلیس آمریکایی واروپایی باشیم ازجمله بانک مرکزی اروپا
صندوق بین المللی پول اروپاورکودشدیداقتصادکشورهای ابلیس وبیگانه وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ودیکتاتورها
بدانیدزمان رفتن شماحامیان شیطان بسررسیده است چنانکه مقاومت کنیدمرگتان رارقم خواهیدزد
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اعلام کردازسرمایه داران وسرمایه گذاران آزاده ومحترم درکشورهای فوق هرچه سریعتر سرمایه واموال خودراخارج کرده
درصورتی که سرمایه خودرادوست داریدونمی خواهیدسوخت شود ؟سران ابلیس به غیرازدروغ وفریب شماچیز دیگری رابرای ارمغان ندارند؟
خشم خداوندازیکسوی همراه باآتشفشان وزلزله ورانش زمین سیل طوفان خشکسالی وغیره وخشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان در
قالب مردم آزاده بااعتراضات واعتصابات وتظاهرات به عنوان خشم علیه ابلیس بیگانه اقدام خواهندکرد
هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابیخبر
+ نوشته شده در  جمعه 24 تیر1390ساعت 21:55  توسط نادر  | 

سلام برخدای خوب ومهربان وننگ برابلیس های جهانی تروریست وصهیونیست ودیکتاتور


باسلام وخسته نباشیدبه ملتهای ازاده ورهاشده وملتهای دربندچندروزه ابلیس ودیکتاتور
به نقل ازآزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
عبهاوباما به گنگره میگه میشه         اقتصادداره فلج میشه    نه بزه جغدوخرگوشه عقاب  وچشم جها ن بینه     ابلیس کرکوره آن یک چشم جهان بین هم کوره
مردم لیبی بحرین یمن فلسطینه    کعبه آنان خدای خوبه    ابلیس درمنطقه جاندارد   دیکتاتوردیگرراهی ندارد    اوباما نژادپرسته   شایدهم حیوان پرسته
درکل شیطان پرسته     فلسطین آزاده میشه     صهیونیست بیچاره میشه   تروریست وجاسوس وصهیونیست چی میشه     نزدمردم آزاده تکه تکه میشه  
اعدادهندسی بیگانگان  شکسته است وبدردخودشان می خورداین اعدادباخون جوانان جهان رقم خورده است ننگ برابلیس خون آشام وخون خوار
+ نوشته شده در  جمعه 24 تیر1390ساعت 21:54  توسط نادر  | 

آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام وشادی به مناسبت ورودمنجی عالم بشریت وعرض تبریک میلادآخرین امام جهانیان حضرت قائم آل محمدص
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
هزاران تن ازمردم آزاده اردن علیه ابلیس دیکتاتوروسران بیگانه ابلیس تظاهرات کردند
دولت عراق تایک ماه اینده سران وابسته به دیکتاتورقبلی رااعدام میکننداین اعضای ابلیس 5نفرهستند
منابع خبری کاهش اعتباری  رتبه ابلیس آمریکاراهشداردادند
منابع خبری اعلام کردنددراثر حملات هوایی ابلیس آمریکا به بهانه القاعده دریمن 50تن راکشتند
نیروهای امنیتی ابلیس اردن برمقابله بامردم آزاده آن کشورآماده باش داد
هزاران تن ازمردم آزاده پرتغال درلیسبون علیه دولت ابلیس ریاضت اقتصادی واجتماعی تظاهرات کردند
رسوایی شنود تلفنی درانگلستان که منجربه آبروی دولت انگل    ستان ونخست وزیر ونوه همسر وملکه انگل   ستان وبسته شدن دائمی یک نشریه168ساله با
مخاطب فراوان وپای دونشریه دیگر درمعرض خطر است معلوم شد صاحب امتیازاین نشریه یک فرد آمریکایی صهیونیستی است که در3اتنخابات رئیس جمهوری امریکا نقش عوده ای ایفاکرده است ویک مقام ارشد
دیگر نیز استفعا کرد
مردم آزاده بحرین باتظاهرات خواستار فوری دیکتاتور وسران بیگانه ابلیس درکشورشان هستندیک شاعر زن که علیه دیکتاتوربحرین دستگیرشده بود
بافشارمردم آزاده علیه دیکتاتورآزاد
یمن درتظاهرات وآتش وخون است باتظاهرات مردم آزادهخواستاربرکناری دیکتاتور وسران بیگانه ابلیس آمریکایی وسعودی هستند
لیبی درآتش جنایتکاران جنگی میسوزداززمین وهوا
هواازطرف ابلیس ناتو واززمین ازسوی دیکتاتور لیبی طی جلسه ای درترکیه خواستارفوری برکناری دیکتاتورهستندی
قذافی به نقل ازمنابع خبری دیکتاتورقذافی دستورانهدام تاسیسات نفتی آن کشورراصادرکرد
تونس باتظاهرات مردم آزاده علیه گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت قطع رابط برای همیشه ومحاکمه سران دیکتاتور قبلی وعدم دخالت بیگانگان ابلیس
دولت اوبامادرآستانه ورشکستگی قرارخواهدگرفت بدون نتیجه درگنگره ابلیس آمریکاکسری بودجه به تصویب نرسیدواوباما 36ساعت به دوحزب وقت
دادواگرتصویب نشود دولت ابلیس ظرف چندروز آینده دیگرحتی حقوق کارکنان خودرابرای پرداخت ندارد
ابلیس ایتالیا مجلس این کشور طرح ریاضت رابه تصویب رسانداز این پس افزایش مالیات افزایش قیمتها وتاسال 2014هیچگونه استخدام وبهداشت ودرمان بعلت
ریاضت اقتصادی واجتماعی تاحدصفروتظاهرات مردم آزاده ایتالیا علیه ریاضت های دروغین ابلیس بیگانه
ابلیس پرتغال مرد م آزاده همراه باتظاهرات خواستاربهبود وضیعت اقتصادی واجتماعی هستند وریاضت اقتصادی راقبول ندارند
بانک یو  بی   اس   5هزارتن ازکارکنان خودرادررابطه باریاضت اقتصادی وکسربودجه اخراج میکند
شبکه جاسوسی وتفرقه افکنی بی    بی   سی به علت کسربودجه کارکنان خودرااخراج میکندوباعث شدکارکنان دست به اعتراضات واعتصاب بزنند
1500تن ازمردم بی دفاع افغانستان درحملات تروریست ابلیس ناتوکشته شدند
وزارت دفاع ابلیس آمریکا خبردادهک هاحمله کردندبه وزارت دفاع ابلیس آمریکا 24هزارسندبه دست هک هاافتاد
آتشفشان دراندونزی 7هزارنفررابی خانمان کرد
ابلیس آمریکا باتصمیم اتحادیه عرب درطرح ارسالی به سازمان ملل دررابطه بابه رسمیت شناختن  کشورفلسطین مخالفت کرد
اتحادیه خبرنگاران دراردن جهت تهیه  گزارش مردم آزاده اردن باتظاهرات به ابلیس اردن  هشدارداد
سازمان ملل علیه این گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت دررابطه بافلسطین ولبنان درکشتاروتروراین گروه چرااقدام نمیکند
منابع خبری بمباران شهرتغز بدست نظامیان ابلیس دیکتاتور
سازمان ملل درموردخشکسالی وقطحی درافغانستان هشدارداد
زمین لرزه درژاپن باقدرت پنج ونیم ریشتر
650نظامی ابلیس آمریکایی ازافغانستان بیرون شدند
نیروهای ابلیس دیکتاتوراردن به خبرنگاران درپی گزارش از تظاهرات مردم آزاده اردن حمله کردند
کشته شدن 35شبه نظامی گروه تروریستی طالبان دریکتیکادرافغانستان
بحران سیاسی اجتماعی واقتصادی دربزرگترین شیطان جهانی آمریکا گنگره زیرباردروغ اوبامادرحال حاضرنرفت وریاضت رابه گردن اوباماانداخت
12سربازترکیه بدست شورشیان  پ ک  ک  کشته شدند
برخوردخودروی با مین درهلمندافغانستان 9کشته ازجمله 3کودک شد 
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ضمن تشکرازاخباروخبرونظرات ارسالی شما مردم آزاده سراسرجهان
منتظراخباروخبرونظرات ارسالی شما مردم آزاده هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  جمعه 24 تیر1390ساعت 21:50  توسط نادر  | 

شادباش به مردم آزاده جهان میلادحضرت صاحب الزمان عج مبارک

باگرمترین سلام وشادباش برمردم آزاده جهان
چهارده صلوات 14معصوم ع به نیت سلامتی دین ومردان الهی خدا ازپیامبران تاامامان وحضرت محمدمهدی عج ومردم آزاده 
میلادنورالهی برتمام ادیان وپیروان ادیان به ویژه برمسلمانان مبارک وتهنیت باد
جهان درانتظارعدالت عدالت دراتنظارفرج وسلامتی عزیززهراس حضرت مهدی صاحب الزمان عج است
روزی خواهدآمد اشکهای مردم آزاده به ثمره خواهدنشست ابلیس نابودخواهدشدنورازسراسرگیتی روشنایی بخش حضورحضرت خواهدشد
دیگر مرز وبندی جزء برای خدانیست دیگر فقری وجودنخواهدداشت دیگرهیچ ستم گری بیدادنخواهدکرد
اواست منجی عالم نه ابلیس های دورغین که مردم دنیا راتحت ستم وزورقرارداده اند
خدایا چرا عزیزانمان درلیبی بحرین  یمن فلسطین لبنان عراق افغانستان پاکستان  عربستان امارات اردن کویت ایران مصر تونس سوریه بنگلادش هندوستان سومالی مالزی وسایرجهان
ازدست ابلیس هرروزجان های مبارکشان زیرچکمه های ابلیس بیگانه خوردمیشود
خدایاچرا مردم کشورهای اروپایی وامریکایی وغیره زیر چکمه های ابلیس دچارریاضت اقتصادی شدندچراسرمایه های این مردم خوب برای نابودکردن
کشورهای دیگراستفاده میشود
حالاهم مسلمانان ومسیحیان ویهودیان وسایرپیروان ادیان برای فرجش دعاکنیم تاایشا ن بادستورخداظهورش نزدیکترشود
تاجهان خالی ازهرستمگری علیه مردم بی دفاع سراسرجهان باشیم
یمن بحرین لیبی فلسطین لبنان عراق افغانستان پاکستان عربستان امارات اردن تونس مصر مغرب وغیره پیروزدین ومیدان هستندبرای سلامتی
تمام این عزیزان وملتهای آزاده جهان برمحمدوآل محمد3صلوات
هیات شهداوجانبازان حضرت قمربنی هاشم ع وهیات شهداوجانبازان حضرت زینب س و
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
+ نوشته شده در  جمعه 24 تیر1390ساعت 15:8  توسط نادر  | 

رکودشدیداقتصادی واجتماعی سران بیگانه ابلیس درآمریکا واروپا ادامه خواهدداشت

اخطاروهشداربه بیگانگان ابلیس
باسلام نه برای سلامتی شما بیگانگان ابلیس
بی مقدمه همانطوری که دراین وب سایت اعلام گردیده بودرکوداقتصادی واجتماعی درسراسراروپاوآمریکارادربرمیگیردوفراتراز33درصداعلامی خواهدبودباردیگرهشداربه بیگانگان ابلیس درحال
 حاضر اگرهمسووبه فکرمردم آزاده کشورتان  نباشیدوقدم مثبت برندارید هم چنان این رکود ادامه خواهدداشت وسراسراروپا وآمریکا رافراخواهدگرفت امروز دراین کشوروفردا درکشوردیگرشاهدرکود
خواهیدبودلذا باتوجه به اتفاقات درحال حاضر کشورهای ورشکسته آمریکا انگلستان ایتالیا فرانسه یونان پرتغال ایرلنداسپانیاوگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ودرصف قرار
گرفته آلمان وغیره رادرپی خواهدداشت ازهیچ کس کاری برنمی آیدحتی سیاستمداران ابلیس بجزءخدای  مهربان وقادریکتا
ابلیس بجزءدروغ وفریب چیزدیگری نداردازسرمایه داران وسرمایه گذاران  آزاده محترم درکشورهای اروپایی وآمریکایی چنانکه دوست ندارندسرمایه خودرادرمعرض خطرقراردهند
هرچه سریعتر سرمایه های خودرا ازآنجاخارج نمایند وبه مردم بی دفاع کمک کنند
این رکودباازیبن رفتن تروریستهای صهیونیست ضدادیان وبشریت خاتمه پیدامیکندسران بیگانه دولتهای ابلیس هم کو هم کر هستندملتهابصورت خودجوش علیه ابلیس تروریست صهیونیست برای ازبین بردن آنان اقدام کنند
خشم خدا ازیک سوی باآتشفشان زلزله سیل رانش زمین خشکسالی به همراه خشم آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان درقالب مردم آزاده درکشورتان همراه خواهدبود
هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظر باشیدای بیگانگان ازخدابی خبر
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 تیر1390ساعت 19:17  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلا ع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان

باسلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
خدهمزمان بانماز برجنازه برادر رئیس جمهورافغانستان درمسجدقندهاردوانفجار تروریستی  رخ دادکه منجر به کشته شدن رئیس علمای افغانستان وچند تن شد
مردم آ زاده لیبی هرگونه گفتگو بادیکتاتورقذافی راردکرد
بهره برداری ازواحدذوب وریخته گری مجتمع فولادعجب شیر ایران باحضوررئیس جمهور
نیجریه ابوجاآغاز نشست وزیران امورخارجه باحضورایران دی 8 برگزارشد
تعویق انتخابات پالمانی مصردرآبان وخشم مردم آزاده مصر رابه همراه داشت باتظاهرات خواستاربرکناری رئیس  شورای نظامی مصر مردم آزاده اعتقاد
دارندرئیس شورای نظامی قصد فریب کاری وانحراف انقلاب شکومندمصررادارد
گروه های مردم آزاده بحرین خبردادندگفتگوهای نمایشی بادیکتاتورمتوقف شددیکتاتورقصد دورزدن انقلاب مارادارد
دیکتاتوروابلیس بیگانه خارجی قصددارندباتفرقه دربین مذاهب مذهبی به بحرین نفوذخودراالهام بخشند
شبکه ایران اعلام کرددرانفجارهای اخیردربمبئی 17کشته و131زخمی برجاگذاشت
کسری بودجه ابلیس آمریکاازمرز50میلیارد  دلارگذشت اوباماجلسه بدون نتیجه گنگره آمریکا راباعصبانیت ترک کرد واعلام کرددرصورت تصویب
نشدن بودجه کسری اوباماباافزایش مالیاتهاوفشاربیشترابلیس به مردم آزاده امریکاگنگره راتهدیدکرد
بزرگترین نمایشگاه بین المللی سوریه ازحضور3400شرکت واز22کشورجهان برگزارشد
مرم آزاده لیبی فرماندهی واحددراین کشوررااعلام کردند
24هزارنفر ازحقوق بیکاری درانگلستان وباتوجه به گزارشها باید15درصدباشددراثرتورم پیش ازحدوکاهش سهام های انگلیسی باعث فقروگرسنگی وبیکاری شده است
بهای نفت وطلا دربازارجهانی دراثرتورم قیمتهاوبیکاری  وکاهش شدید بورسهاوسهام های اروپایی وآمریکایی وورشکستگی اقتصادی بیشترکشورهای اروپایی
وآمریکایی افزایش یافت
پلیس بلاروس ده هاتظاهرکننده رابازداشت وپلیس باتظاهرات مردم آزاده باخشونت برخوردکرد
اروگوئه سودان جنوبی رابه رسمیت شناخت
دراثرانفجارتروریستی در3نوبت دربمبئی هندوستان21کشته و141تن زخمی شدندازجمله دربازارطلافروشی ومنطقه جنوب بمبئی
سهام ابلیس آمریکایی وسهام ابلیس  صهیونیستی واروپایی سقوط کرد دررابط باشنودتلفن مردم انگلستان وجهان پای نخست وزیر انگل    ستان ونوه وهمسر وملکه انگل    ستان
وتعطیلی یک نشریه 168ساله بامخاطب فراوان ودونشریه دیگربه مرز تعطیلی  ؟     یک آزاده انگلیسی اعلام کردمردم انگلستان دررابطه بااین نشریه
گفت مردم خیلی به این نشریه اعتمادداشتندوفکر می کردند این نشریه مطالب درست وبه روز است ولی غافل ازاینکه ماازجهان سومیها عقب ترهستیم
ژاپن نمایشگاه کتابهای الکترونیکی راه اندازی کرد
دردرگیری نظامیان افغانستان درزابل این کشور20شبه نظامی گروه تروریستی طالبان کشته شدند
طبق اعتبار نظر سنجی مودی درباره کاهش رتبه اعتباری ابلیس آمریکا به علت بحران آن کشور
وزیران ایران ونیجریه برگسترش روابط تاکیدکردند
پلیس عراق درآستانه نیم شعبان نیروهای امنیتی رادرکربلاافزایش داد
 مردم آزاده لیبی باردیگرروستای قوالش درحومه طرابلس راتصرف کردند
مجلس ترکیه به دولت جدیدرای اعتمادداد
شورای امنیت انفجارات بمبئی رامحکوم کرد
چین به آمریکا باردیگر دررابطه بافروش تسلحیات به تایوان هشدارداد
25حزب مصرباقانون انتخابات شورای نظامی مخالفت کرد
وزیرپاکستان سازمانهای خارجی راباعث بحران دربلوچستان پاکستان دانست
براثرسیل درفلیپین 43کشته بجاگذاشت
طرح ریاضت اقتصادی چهل میلیارد    دلاری ایتالیا درمجلس بررسی میشود
پاکستان پلیس دردرگیری قومی 10 کشته و12تن زخمی شدند
ایتالیا وایرلنددرمرز ورشکستگی پیش می رود وبعداز10روز درصورت موافقت نکردن گنگره ابلیس آمریکا اقتصادفلج ودولت اوباماورشکسته خواهدشد
کارکنان هواپیمایی الجزایراعلام کردندبه اعتصاب خودادامه می دهندتاافزایش حقوق  براثراعتصاب کارکنان این فرودگاه به فرودگاههای جهان بویژه
فرودگاه فرانسه همراه شدباسرگردانی مسافران ومختل شدن حمل ونقل
سازمان ملل ازکشتارغیرنظامیان درافغانستان بدست ابلیس ناتووخارجیان تروریست 15درصدافزایش یافت ازنیمه نخست سال میلادی تاحال
بحران کمبودآب وبرق درپاکستان
مردم مصر باتغییر 10الی 15وزیرکابینه راخواستارشدند
چین عملیات تروریستی رادربمبئی محکوم کرد
ساکنان استان خوست افغانستان تظاهرات ضدابلیس ناتوبرگزارکردند
دوانفجارتروریستی دردیاعه عراق 8زخمی برجاگذاشت
ایران به فناوری سلولهای جنینی دررابطه باسرطانهای مختلف وبیماری سخت دست یافته اند
ابلیس رئیس جمهورفرانسه گفت تعدادی ازسربازان ابلیس فرانسه ازافغانستان خارج ومابقی تاسال 2013ازافغانستان تخلیه خواهدشدتهای بیگانه
سوخت وبرق دراروپابرافزایش قیمتها دراروپاشده است ودروغ های ابلیس دولتهای بیگانه نگفت سرمایه مردم ومملکت رابرای تخریب جهان هزینه کرده ایم
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان
سفیرابلیس آمریکایی سفربه سوریه قصد تهجیز شنودتلفنی وغیره رابرای مخالفان خارجی سوری دارد  
هندنیروگاههای اتمی خودرادربرابربحران ارتقامیدهد
قانون منع حجاب از23ژوین دربلژیک
گرمای شدیددرایتالیاجان دوتن راگرفت
ایده مسکن مهردولت ایران به چین رسید
وزارت آمارانگل    ستان خبردادبه علت بیکاری وتورم درانگلیس ازیکسال گذشته میزان دزدی 14درصدافزایش یافته است
 آزادراه ایران به کربلا بهبهربرداری رسید
 آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکرازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان
منتظراخباروخبرهای دریافتی ونظرات شمامردم آزاده درسراسرجهان هستیم
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 تیر1390ساعت 19:15  توسط نادر  | 

باعرض تسلیت به مردم ودولت آزاده افغانستان وهندوستان

با سلام برملتهای ستم کشیده تحت ستم وعرض تسلیت به کلیه ملتهای آزاده جهان به ویژه ملت ودولت افغانستان وهندوستان وفلسطین ولبنان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باشدیدترین انتقاد وهشدارومحکوم کردن اعمال تروریستی بدست ابلیس جهانی آمریکا وابلیس اروپا وابلیس ناتو
وابلیس دیکتاتورها وابلیس گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت وجاسوسهای ابلیس تروریست
باتسلیت مجددبه ملت ودولت آزاده افغانستان وملت ودولت آزاده هندوستان که تروریستهاباعث وحشت مردم بی دفاع وآزاده میشوندوجان ملتها رابخطر
می اندازندازعقل سالم دوراست
ابلیس جهانی وتروریستهاهم چنین باریاضت های دروغین تروریستی اموال مردم آزاده درکشورهای آمریکاانگلستان ایتالیا فرانسه آلمان یونان اسپانیا پرتغال وغیره
 راپیش گرفتندودرکشورهای دیگرابلیس جهانی اروپایی وآمریکایی وصهیونیستی وتروریستی ودیکتاتوری به ویژه عراق افغانستان پاکستان هندوستان لبیی یمن بحرین ایران مصر تونس سودان عربستان امارات اردن
کویت سوریه بنگلادش ایرلند فلسطین لبنان وغیره وتروریهودیان ازکشورهای دیگر به فلسطین  وآبروی آنان رابردن باکشتارتوسط تروریستهای صهیونیست ابلیس جهانی وابلیس  ناتووابلیس اروپایی درمنطقه وسطح جهان
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی ابلیس جهانی وابلیس اروپایی وابلیس صهیونیستی وابلیس ریکتاتورهارابشدت محکوم میکند
ای بیگانگان ازخداومردم جان دارومحیط زیست بیخبر هنوز سیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشید
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 تیر1390ساعت 14:58  توسط نادر  | 

بامردم آزاده کشورتان مهربان باشید ای بیگانگان ابلیس درآمریکاواروپا

باسلام وخسته نباشید به مردم آزاده جهان بویژه کشورهای
افغانستان عراق پاکستان اردن عربستان امارات کویت مغرب آمریکا انگلستان ایتالیا فرانسه تونس مصر فلسطین لبنان بحرین یمن لیبی سوریه
بنگلادش هند ایران  پرتغال ایرلندیونان اسپانیاسودان وتمام کشورهای آزاده و نفت خیز
کشورهای نفت خیز همواره درتهدیدبیگانگان قرارگرفته وقرارمیگیرندبه ویژه ابلیس جهانی ودیکتاتورها وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
هدف ابلیس وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت ازبین بردن وکم رنگ کردن دین  وآئین  وازبین بردن شماست ودرکشتاررقابت میکنندباهمدیگر
مردم جهان خدارادوست دارندباهردینی وباهرزبانی وباهررنگ ونژادی ودرهرکشوری >تمام ادیان  وپیروان ادیان ختم پیدامیکنندبه خدای یکتا واین راابلیس نمیخواهد
ابلیس فقط خودرامی بیندومردم آزاده این رانمیخواهندمردم خدای یکتاراانتخاب کرده اندنه ابلیس وتروریست وصهیونیست ودیکتاتور
درصورتی که سران بیگانه دست ازاقدام شومشان برندارندابلیس جهانی  وابلیس اروپایی  ؟اوبامابخاطرداشته باش > سقوط شدید دربورسهای امریکایی واروپایی  وورشکستگی زودهنگام سرمایه های آمریکایی واروپایی
درسراسرجهان ؟  اعتبارخودرادرسراسرجهان ازدست دادن و صندوق بین المللی پول اروپا وبانک مرکزی اروپا بارکودشدیدمالی روبروخواهندشد آخرسقوط دولت ابلیسی درآمریکا واروپارخ خواهددادشکست صددرصدگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت
ازسرمایه داران عزیز آزاده درکشورهای آمریکایی واروپایی اگردوست ندارندسرمایه خودراازدست ندهندهرچه سریعترسرمایه خودراازچنگال ابلیس اروپایی وابلیس آمریکایی خارج کنند
مردم آزاده درکشورهای آمریکایی واروپایی خشم خودراعلیه ابلیس اقتصادی واجتماعی ودرمانی ورفاهی  آغاز کردند
درقالب اعتراضات واعتراضات وتظاهرات وهرروزشاهدیک قیام علیه ابلیس درکشورهای اروپایی وآمریکایی هستیم تحت هرعنوانی علیه ابلیس خون آشام وخون خوار
خشم خداازیک سوی باآتشفشان زلزله رانش زمین سیل وطوفان خشکسالی مرتب اتفاق خواهدافتاداین وعده خداست باابلیس جهان خوار
وخشم مردم آزاده درسراسرجهان امانتان راخواهدگرفت هنوزسیل وطوفان عظیمی درراه است منتظرباشیدای بیگانگان ازخدابی خبر
مامردان  الهی آزادگان تاریخ به ادیان الهی  درسراسرجهان باهردینی بادستورمراجع پیروان ادیان منتظریک قیام سراسری علیه ابلیسهای جهان خوارونابودکنندگان دین هستیم    
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 تیر1390ساعت 1:8  توسط نادر  | 

سلام پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار

باسلام
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسر جهان وهیت شهداوجانبازان حضرت قمربنی هاشم ع وهیات شهداوجانبازان حضرت زینب س میلادحضرت علی اکبر راتبریک گفت
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان اخبار
گزارش سازمان ملل ازنقض حقوق زندانیان درزندانهای ابلیس آمریکاانتقادکرد
اعتصاب عمومی مردم آزاده دردومینیکن
تظاهرات  مردم آزاده یونان دراعتراض به توقف کاروان آزادی 2 به سوی غزه
صادرات غیرنفتی ایران امسال 45درصدافزایش داشت
وزیرامورخارجه ایران بعدازاتریش به نیجریه رفت
ابلیس ناتوبرادامه حملات نظامی درلبیی تاکیدکرد
سازمان ازادیبخش فلسطین بر تشکیل کشورمستقل تاکیدکرد
کره جنوبی برگسترش روابط فرهنگی  باایران تاکیدکرد
درحملات ابلیس ناتو به کنرافغانستان 4غیرنظامی کشته شد
دونظامی دیگر ابلیس ناتو درافغانستان کشته شدند
جشن میلاد حضرت علی اکبرع درحرم رضوی برگزارشد
گروه تروریستی وصهیونیستی  ضدادیان وبشریت 5فلسطینی رادرالخلیل زخمی کردند
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت  بافعالان حقوق بشری وفلسطینی درالخلیل راسرکوب کردند
حزب الوفان بحرین حضورنظامیان ابلیس سعودی رابحران دربحرین دانستند وتوطئه ابلیس اروپایی  وآمریکایی وصهیونیستی وسعودی رادرجریان سرکوب عنوان کردند
گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت یک فلسطینی رادرنابلس شهیدکرد
روسیه 6ماهواره ابلیس آمریکایی رابه هوا پرتاب کرد
هزاران تظاهرکننده مردم آزاده  قبرسی برکناری رئیس جمهورراخواستارهستند
وزیرامورخارجه روسیه آتش بس فوری رادرلیبی خواستاراست
روسیه بادیگرسامانه  استقرارموشکی ناتو رادرشرق اروپا راتهدیدوهشدارداد
شورای عالی  نظامی مصر مردم آزاده تظاهرکنندکان راتهدیدکرد مردم آزاده مصر 6روزاست تظاهرات علیه سران بیگانه ومحاکمه دیکتاتورومابقی
کمقامات ابلیس قبلی راخواستارهستندوعدم دخالت ابلیس اوباما واروپایی به ویژه  قطع رابط باگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت راحق مصرها می دانند
دادگاه کیفری قاهره وزیردارایی قبلی رابه 10سال حبس محکوم کرد
مصرها خواستاربرکناری رئیس شورای نظامی مصرهستند
سازمان ملل ابلیس  اتحادیه اروپا وابلیس آمریکا وروسیه سران گروه وعضو چهارجانبه هستند ودرمورد احکام صادره بدون نتیجه خاتمه یافت
تظاهرات مردم آزاده کارکنان حوزه سینما رم به سیاستهای ایتالیا اعتراض کردند
سازمان ملل قطعنامه ای راتصویب کردنددرموردحمایت ازکودکان درهنگام حملات نظامی
افزایش 90درصدی ظرفیت دانشگاه هادرمقطع دکترها ادامه رو ش جذب نیمه متمرکزدرسال آینده درایران
نمایش جدیدترین فن آوری زیست محیطی درنمایشگاه بین المللی محیط زسیت درتهران باحضوراروپایها
آغاز بکاربورس بین المللی نفت درتالار کیش
حمله جنگنده های گروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت به شمال غزه یک نوجوان به ضرب گلوله شهیدشد
روزاختلاف نظر درمرحله دوم کمکهای مالی به یونان حاکم شدن دوره تازه تنش ونگرانی دربازارهای مالی ابلیس اروپا
دیروز وامروزکاهش شدیدبورسهای اروپایی صعود کسری تجاری ابلیس آمریکا به بالاترین حدممکن در3سال اخیررسید
طی  3روزآینده بارش دراستانهای شمالی کشوربارانی ودرمنطقه شرق کشوربابادوشن وخاک خواهدبودتهران 36درجه و24درجه بالای صفرخواهدبود
5و2دهم ریشتر زمین لرزه شمال شرق تایوان رالرزاند
مقامات مردم آزاده کلسیاسوریه دمشق ازورودسفیران ابلیس آمریکایی وفرانسوی به کلسیا جلوگیری کردند
61درصدازمردم آزاده فرانسه ناراضی برحملات ابلیس فانسوی به لیبی هستند ابلیس آمریکا وابلیس انگلیس وابلیس فرانسه به نفع مردم کارنمیکنند فقط برای منافع خودشان است
بحرین یمن لیبی مصر وتونس  درمجموع خواستارحذف دیکتاتور وعدم حضور ودخالت ابلیس های آمریکایی واروپایی وگروه تروریستی وصهیونیستی ضدادیان وبشریت هستند
بعدازدیکتاتورقذافی ابلیس میخواهدیک دیکتاتوردیگرمثل قبلی باشد
هنددربمبی 3انفجاررخ داد درحملات تروریستی
ایرلندشمالی تظاهرات مردم آزاده باپلیس خشن ایرلندشمالی به خشونت کشیده شد
کشتی عرق شده درروسیه 101جسدپیداشد
انفجاریک بمب نزدیک  ابلیس فرانسوی ها 5فراسوی کشته ویک غیرنظامی افغان کشته و4نفردیگرزخمی شدند
پلیس ترکیه 14مظنون به القاعده رادستگیرکرد
600افسروپلیس مصردرپی تظاهرات مردم آزاده مصر ازکاربرکنارشدند
فناوری سلول درمانی  باهمت پزشگان ومتخصصان علم جدیدایرانیان برجهان پیروان  اسلام وادیان مبارک
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان وآزادگان تاریخ به ادیان الهی درکشورایران
افزایش بهای طلا دربازارجهانی بعلت کاهش شدیدبورسهای اروپایی وآمریکایی
6روزازتظاهرات مردم آزاده مصرگذشت برکناری فوری حاکم نظامی ونخست وزیربه همراه عدم دخالت بیگانگان ابلیس جهانی آمریکاوابلیس اروپایی راخواستارهستند
لیبی ابلیس غرب درپشت پرده برکناری دیکتاتورقذافی وقدم بعد یک نفر دیگر جای دیکتاتوردست نشانده خودشان
مردم آزاده لیبی خواستارفوری دیکتاتور وشورای انتقالی لیبی قدرت رادست بگیرندوعدم دخالت وحضور ابلیس بیگانه راخواستارند
بحرین مردم آزاده باتظاهرات گسترده گفتگوبادیکتاتوربی فایده است خواستارمحاکمه دیکتاتوروعدم دخالت وحضوربیگانگان ابلیسی هستند
یمن انزاجارمردم آزاده ازدخالتهای ابلیس خارجی وسقوط دیکتاتورراخواستارند  
دیپلماسی شکست خورده ابلیس آمریکادرعراق   عملیات نظامی به تنهایی ازطرف ابلی آمریکاممنوع ودرتاریخ قیدشده ازعراق اخراج
افزایش نمایندگان مجلس ایران هرده سال مجلس می تواند20نماینده اضافه شودبه جمع نمایندگان
نجات نفتکش ایرانی دادگرازچنگ دزدان دریایی
 مهاجرت مردم لبیی به تونس شدت گرفت
حامیان دیکتاتوریمن نظامیان ابلیس باتظاهرات مردم آزاده درشهرجنوبی تغز 10تن رازخمی کردند باشلیک گلوله
درانفجارهای تروریستی درروزچهاشنبه دربمبئی هندوستان 20تن کشته و113تن زخمی شدند
شمارکشته های ابلیس فرانسوی درافغاستان به79تن رسید
مقامات عراقی جهت بیرون کردن گروهگ منافقین بااتحادیه اروپاگفتگوکردند
مردم آزاده لبیی فرماندهی واحدرادراین کشوراعلام کردند
 آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان روزگاررابرمردم عزیزجهان خوش وننگ رابرای ابلیس های دروغین ریاضتی وتحمیل کردن آن بمردم بی دفاع
آزادگان تاریخ به ادیان الهی درسراسرجهان باتشکر ازخبرواخبارونظرات ارسالی شمامردم آزاده درسراسرجهان
منتظر خبرواخبار ونظرات دریافتی شما مردم آزاده درسراسرجهان هستیم بااحترام
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 تیر1390ساعت 1:6  توسط نادر  | 

مطالب قدیمی‌تر